eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal dla Opolskiego Centrum Ratownictwa MedycznegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
Adres: ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
Województwo: opolskie

Telefon: 77 44 61 183, 77 44 61 165PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

Miasto: Opole

Województwo: opolskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 161555210
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ozimska 19
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-057
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: 77 44 61 183, 77 44 61 165
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.klopotowska@mzlk.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzlk-opole.bip.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, terenami mieszkaniowymi i administruje nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff244e67-5bcb-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002118
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001504/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzlk-opole.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzlk-opole.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale XIII SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: beata.klopotowska@mzlk.opole.pl.5. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi max.150 MB. W celu załączenia większej liczby dokumentów w jednym załączniku należy je odpowiednio podpisać, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZLK.2420.02.2021.BK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, tj:a) Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet antywłamaniowych.b) Wymiana drzwi wejściowych do lokalu.c) Montaż drzwi wewnętrznych.d) Remont podłóg z ułożeniem tarketu i płytek.e) Wyburzenie ścian z montażem podciągów.f) Wykonanie ścianek działowych.g) Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach.h) Malowanie ścian i sufitów.i) Ułożenie płytek na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych.j) Wykonanie instalacji zimnej wody i c.w.u.k) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnejl) Wykonanie ogrzewania elektrycznego.m) Wykonanie instalacji wentylacji.n) Montaż urządzeń sanitarnych.o) Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych.p) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.q) Instalacja oświetlenia awaryjnego.r) Instalacja LAN.s) Instalacja przeciwporażeniowa, połączeń wyrównawczych.t) Ochrona przeciwprzepięciowa. u) Tablica rozdzielcza.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z:a) przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ (oddzielnie branże ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna),b) projektu budowlano-wykonawczego stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający na podstawie art 214 ust. 7 ustawy pzp przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego) w wielkości nie większej niż 80% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg wzoru określonego w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący dolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:? należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na remoncie lub przebudowie budynku, każda o wartości min. 150 000 zł? dysponuje co najmniej 1 osobą (dostępną na etapie realizacji zamówienia), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 5 do SWZ.3) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ (oraz ust. 2 jeżeli dotyczy)2. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie (formularzu ofertowym), które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 ustawy pzp.2. Niezależnie od przypadków określonych art. 455 ustawy pzp dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:a) Zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy;b) Zmiana terminu wykonania robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy (Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy) z następujących powodów:? zlecenie dodatkowych robót budowlanych powodujących wstrzymanie realizacji zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót;? konieczność przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną;? wstrzymanie robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;c) Zmniejszenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy;d) Zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy;e) Zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wskazanego w załączniku nr 3 do umowy, wymaga zgody obu Stron umowy;f) Zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; g) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;h) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;i) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;j) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;k) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-06
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
a) cena oferty (brutto) 60%b) termin gwarancji 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.