eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Adres: ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
Województwo: łódzkie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

Miasto: Łódź

Województwo: łódzkie

CPV:
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.11.20.00 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.25.22.00 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45.26.23.11 - Betonowanie konstrukcji
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.21.00 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45.31.53.00 - Instalacje zasilania elektrycznego
45.31.60.00 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45.41.00.00 - Tynkowanie
45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.00.00 - Roboty malarskie i szklarskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-10


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000050239
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Brzezińska 5/15
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 92-103
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-406087e9-5b19-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002005
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://iw.lodz.pl/o-instytucie/zamowienia-publiczne-aktualne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ePUAP: /IW-Lodz/SkrytkaESP;email: zamowienia@iw.lodz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie dokumenty przekazane za pośrednictwem skrzynki ePUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZ/ZP-236-01/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń w kondygnacji dolnej budynku produkcyjno - magazynowego Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5, na podczyszczalnię ścieków technologicznych wraz z urządzeniami technologicznymi i budowlanymi na działce ewidencyjnej nr 3/10 oraz budowa węzła mieszania ścieków w śladzie istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 3/9 i 3/15. Podczyszczalnia ścieków ma zapewnić utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z projektem.Ze względu na skład chemiczny ścieków podczyszczanie ścieków oparte zostało na metodzie koagulacji, flokulacji i flotacji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty wchodzące w skład dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część SWZ, są to w szczególności: - Projekt wykonawczy(architektura, konstrukcja, elektryka, inst. sanitarne); - Projekt wykonawczy (automatyka); - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem, rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowiącymi integralną część dokumentów postępowania. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem przedmiotu zamówienia Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną.Zamawiający posiada następujące decyzje administracyjne oraz dokumenty związane z przedmiotem zamówienia:1) Pozwolenie wodnoprawne dla Ł-IW znak PO.ZUZ.5.4210.185m.2020.PŁ z dn. 02.07.2020 r.2) Pozwolenie wodnoprawne dla EKO-VIT sp. z o.o. znak PO.ZUZ.5.4210.186m.2020.PŁ z dn. 02.07.2020 r.3) Decyzja ZWiK znak WTG.400.2019.09. z dn. 18.11.2019 r. - zgoda na wprowadzenie mieszaniny ścieków zmieszanych do kanalizacji miejskiej4) Decyzja ZWiK znak WTT.424.332.2020/W/AT. z dn. 29.01.2020 r. - zgoda na budowę podczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi wraz z warunkami5) Decyzja ZWiK znak WTG.742.10.2020 z dn. 19.03.2020 r. - opinia ZWiK dot. operatu wodnoprawnego6) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 39/U/2020 znak DEK-OŚR-I.6220.56.2020 z dn. 27.07.2020 r.7) Decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA-IX.1480.2020 z dn.01.10.2020 r. 8) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr DPRG-UA-V.2989.2020 z dn. 05.11.2020 r.Załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno - pomocniczym, Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w SWZ - Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji projektowej, samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację projektową i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach opisany przez Zamawiającego poprzez wskazanie standardu (specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia), dopuszcza się więc zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym ale pod warunkiem, że będą dotyczyć zaprojektowanej technologii podczyszczania ścieków. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanych urządzeń, standardy robót budowlanych i dostaw określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Ewentualne wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację Przedmiotu Zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w Rozdziale XVII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowejWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.2. Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:- dwie roboty instalacyjne obejmujące swym zakresem wykonanie podczyszczalni ścieków wraz z robotami instalacyjnymi w tym automatyką AKPiA o wartości minimum 700 000,00 zł brutto każda;- dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przebudowę pomieszczeń i wykonanie robót konstrukcyjnych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda. 2.2 w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie co najmniej:- jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;- jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;- minimum dwie osoby posiadające uprawnienia eksploatacji w zakresie montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, uprawnienia dozoru w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej o napięciu znamionowym do 1 kV oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;- minimum dwie osoby posiadające uprawnienia eksploatacji w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej o napięciu znamionowym do 1 kV.Powyższe funkcje i uprawnienia nie mogą być pełnione łącznie. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przedłoży kopie ww. uprawnień potwierdzonych za zgodność z oryginałem najpóźniej w dniu podpisania umowy. Osoby wykonujące prace montażowe muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac (pod rygorem nie dopuszczenia do pracy w przypadku ich braku) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub uprawnienia równoważne w Unii Europejskiej.Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 220).3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;3. Dokumentów dotyczących podmiotu na zasoby, którego powołuje się wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł; 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4. Dokumentów dotyczących podmiotu na zasoby, którego powołuje się wykonawca, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na jego zasobach.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w Rozdziale XIX SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum, z którego wynika zakres i sposób reprezentacji.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy - Załącznik 7 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-10 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.