eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zarzecze › Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w RożniatowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA ZARZECZE
Adres: ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
Województwo: podkarpackie

Telefon: +48166401529PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie

Miasto: Zarzecze

Województwo: podkarpackie

CPV:
34.92.82.00 - Ogrodzenia
37.53.52.00 - Wyposażenie placów zabaw
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45.32.40.00 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.21.00 - Roboty malarskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZARZECZE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900542
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Długa 7
1.5.2.) Miejscowość: Zarzecze
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-205
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.7.) Numer telefonu: +48166401529
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzarzecze@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazarzecze.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad32d2cc-5b12-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001921
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000302/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zarzecze.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zarzecze.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo - aplikacyjnych, w tym:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, MAC Os x 10.4, Linux3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 4) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge5) Zainstalowana bezpłatna wersja oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji OpenJDK wydawanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępna na stronie https://adoptopenjdk.net6) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;7) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie ,,Osobisty").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został opisany szczegółowo w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania zostały opisane w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 474632,58 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; wykonanie sufitów, ścian i posadzek; montaż stolarki i ślusarki; wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych; budowa wiaty rekreacyjnej; wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji przyzywowej, instalacji monitoringu; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz hydrantowej; wykonanie zewnętrznej instalacji deszczowej i kanalizacyjnej.
4.2.5.) Wartość części: 375250,51 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-18
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodniez przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIX SWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodniez przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIX SWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie nawierzchni tartanowej o powierzchni 191,1m2; wykonanie ogrodzenia o długości 40,70 mb; dostawę wraz z montażem urządzeń do zabawy oraz elementów małej architektury.
4.2.5.) Wartość części: 99382,07 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-18
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodniez przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIX SWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodniez przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIX SWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, która musi obejmować przynajmniej następujący zakres: budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3 wraz z instalacją elektryczną i sanitarną. Wartość brutto wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 500.000,00 zł. - dla części 1 zamówienia oraz 100.000 zł - dla części 2 zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokument składa ten wykonawca, który będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku.2. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniający wymagania określone w punkcie IV.2.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający w postępowaniu nie żąda przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotówudostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zarzecze.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-08
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących konkretne prace fizyczne związane z wykonaniem robót instalacyjnych, budowlanych i montażowych (robotnicy) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierowników robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.