eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługi pralnicze dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w RzeszowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Adres: Fredry 9, 35-005 Rzeszów
Województwo: podkarpackie

Telefon: +48 178509047
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi pralnicze dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Miasto: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

CPV:
98.31.00.00 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
98.31.10.00 - Usługi odbierania prania
98.31.50.00 - Usługi prasowania


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi pralnicze dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690685006
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Fredry 9
1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów
1.5.3.) Kod pocztowy: 35-005
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 178509047
1.5.8.) Numer faksu: +48 178538394
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoz2.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pralnicze dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebf127e3-59a8-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001620
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001008/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pralnicze
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.2. Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Korespondencja z Wykonawcami". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ2-PN-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie kompleksowych usług pralniczych obejmujących: transport (w tym także załadunek, rozładunek), pranie, dezynfekcję, prasowanie, maglowanie i drobne naprawy szwalnicze nw. asortymentu, w ilości ok. 4 800 kg w skali 1 miesiąca, w tym: bielizna pościelowa i asortyment różny - poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, obrusy, koce, ręczniki, ścierki, firany, zasłony, serwetki, kołdry, podkłady bawełniane, maseczki, odzież robocza i ochronna, worki bieliźniarskie, piżamy, szlafroki, pokrowce, narzuty, itp. Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa prania w załączeniu do niniejszej specyfikacji - Załącznik Nr 7 do SWZ. 2) Usługi muszą być wykonywane w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469). 3) Wymagana częstotliwość prania: - Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie - 3 razy w miesiącu, - Ośrodki Zdrowia wg Załącznika Nr 7 do SWZ - 1 raz w miesiącu, - ZODiP Błażowa, ZOL Dynów oraz ZOL Hyżne - 2 razy w tygodniu.4) Wykonawca pranie odbiera na własny koszt z placówek i dostarcza na własny koszt do placówek wykazanych w Załączniku Nr 7 do SWZ. Transport ww. asortymentu odbywać się będzie środkami transportu będącymi w posiadaniu Wykonawcy i spełniającymi wymagania sanitarno-epidemiologiczne.5) W przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał informacje, iż przekazywany Wykonawcy asortyment pochodzi od osób zakażonych wirusem SARS CoV-2 (Covid-19), zastosowane zostaną worki czerwone, w których będzie znajdowało się pranie, zgodnie z następującym podziałem:o Ubrania pacjentów/personelu;o Pościel, poduszki;o Poszewki, prześcieradła.6) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z powtórnym praniem, koszty te obciążać będą Wykonawcę w ramach reklamacji. Zakwestionowana partia prania winna być udokumentowana przez pracownika Zamawiającego jak i pracownika Wykonawcy na druku ,,Reklamacja" dostarczonym przez Wykonawcę.2. Wymogi bezwzględne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Pralnia musi wykonywać usługi w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469).2) Transport do przewozu bielizny czystej i brudnej wraz z opiniami sanitarnymi wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającymi spełnianie warunków sanitarnych i dopuszczających ich do transportu ww. bielizny i asortymentu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) - środki transportu brudnej i czystej bielizny powinny być oddzielne lub posiadać szczelną i podzielną komorę załadunkową, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.3) Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych. Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków piorących i dezynfekcyjnych, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji usługi z załączeniem: informacji o preparatach (w tym: skład chemiczny, obszar zastosowania, sposób użycia, czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych - również działanie sporobójcze), karty charakterystyki, certyfikaty CE, deklaracje zgodności lub wpisy do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpisy do rejestru produktów biobójczych, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, itp. w zależności od rodzaju deklarowanego środka oraz dokument potwierdzający, że środki te można stosować w służbie zdrowia.Szczegółowy opis warunków i sposobu dokonywania ich oceny, a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz nie podlegania wykluczeniu i pozostałe wymagane dokumenty zostały opisane w Roz. VIII i IX niniejszej SWZ.3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca i podwykonawcy Wykonawcy zatrudnili na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy, osoby wykonujące w toku realizacji zamówienia następujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności, tj. kompleksowe usługi pralnicze - transport (w tym także załadunek, rozładunek), pranie, dezynfekcja, prasowanie, maglowanie i drobne naprawy szwalnicze ww. asortymentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (art. 95 ustawy Pzp).
4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena za Przedmiot zamówienia - 60 %2. Reklamacja (czas gwarantujący wymianę zakwestionowanej partii asortymentu, zwrot zagubionego asortymentu, naprawy uszkodzonego asortymentu - najwięcej punktów otrzyma oferta gwarantująca najkrótszy czas reakcji) - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Reklamacja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający określa warunek posiadania doświadczenia oraz zdolności technicznej w zakresie realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia:o Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie w pralni, w której będą świadczone usługi pralnicze systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego RABC, spełniający normę PN-EN 14065/RABC lub równoważne;o Posiada aktualną opinię lub dokument równoważny wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wystawiony na podstawie przeprowadzonych kontroli, potwierdzającej, że pralnia w której będą wykonywane usługi dla Zamawiającego posiada pełną barierę higieniczną oraz stwierdzającą możliwość wykonywania w niej usług pralniczych, dla jednostek służby zdrowia, tym samym spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469).);o Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił co najmniej dwie referencje/poświadczenia o wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto każda;o Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych. Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków piorących i dezynfekcyjnych, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji usługi z załączeniem: informacji o preparatach (w tym: skład chemiczny, obszar zastosowania, sposób użycia, czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych - również działanie sporobójcze), karty charakterystyki, certyfikaty CE, deklaracje zgodności lub wpisy do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpisy do rejestru produktów biobójczych, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, itp. w zależności od rodzaju deklarowanego środka oraz dokument potwierdzający, że środki te można stosować w służbie zdrowia.o Posiada aktualną opinię wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) potwierdzony certyfikat potwierdzający wdrożenie w pralni, w której będą świadczone usługi pralnicze systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego RABC, spełniający normę PN-EN 14065/RABC lub równoważne;2) potwierdzona aktualna opinia lub dokument równoważny wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wystawiony na podstawie przeprowadzonych kontroli, potwierdzającej, że pralnia w której będą wykonywane usługi dla Zamawiającego posiada pełną barierę higieniczną oraz stwierdzającą możliwość wykonywania w niej usług pralniczych, dla jednostek służby zdrowia, tym samym spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469).3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Należy przedstawić co najmniej dwie referencje/poświadczenia o wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto każda. Dokumenty muszą potwierdzać, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.4) Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych. Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków piorących i dezynfekcyjnych, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji usługi z załączeniem: informacji o preparatach (w tym: skład chemiczny, obszar zastosowania, sposób użycia, czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych - również działanie sporobójcze), karty charakterystyki, certyfikaty CE, deklaracje zgodności lub wpisy do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpisy do rejestru produktów biobójczych, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, itp. w zależności od rodzaju deklarowanego środka oraz dokument potwierdzający, że środki te można stosować w służbie zdrowia.5) potwierdzona aktualna opinia lub dokument równoważny wydany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotycząca dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:Lp. Wymagany dokument 1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik2 Wzór formularza oferty 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziałuAktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa5 Oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.6 Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa prania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ,,Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zgodnie z art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą się zmieniać na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie.W szczególności mogą być to:o działanie siły wyższej;o zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;o wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego;o wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy;o wystąpienie okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji zamówienia.4. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zostanie zmniejszona lub zwiększona w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów powodujących daną zmianę.5.. Strony ustalają następujące reguły wprowadzania zmian, o których mowa:1) zmiany mają mieć bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia2) strona inicjującą zmianę składa wniosek, zawierający:a) opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie (faktyczne i prawne),b) w przypadku zmiany dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w innych formach zatrudnienia (np. umowa zlecenia) - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników wynagradzanych według płacy minimalnej, do których odnosi się zmiana minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia;c) w przypadku zmiany dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników, do których odnosi się przedmiotowa zmiana, wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia.d) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.6. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważności.7. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-27 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.