eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy SP w Św. Katarzynie z nadzoremOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Burmistrz Siechnic
Adres: Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 717860978
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy SP w Św. Katarzynie z nadzorem

Miasto: Siechnice

Województwo: dolnośląskie

CPV:
71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-21


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy SP w Św. Katarzynie z nadzorem

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Siechnic
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935129
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 12
1.5.2.) Miejscowość: Siechnice
1.5.3.) Kod pocztowy: 55-011
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 717860978
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umsiechnice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siechnice.gmina.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy SP w Św. Katarzynie z nadzorem
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07d9d49f-5576-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000330
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.siechnice.gmina.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siechnice reprezentowana przez Burmistrza Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,2) Kontakt z inspektorem pod adresem: e-mail iod@umsiechnice.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp",5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 0,00
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" w podziale na zadania: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. Zadanie 2: Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową opracowaną w ramach Zadania 1. Zaprojektowanie przebudowy fragmentu chodnika i istniejących zjazdów wraz z miejscem na wiatę przystankową, nawierzchnie tych elementów należy zaprojektować z kostki betonowej, wraz z zaprojektowaniem zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki grantowej. Zamawiający przekazuje mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, rysunek przekrojów konstrukcyjnych, rysunek stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienia. Dokumenty te powinny stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowej w celu uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zamawiający posiada ww. dokumentacje w wersji papierowej elektronicznej w postaci plików PDF oraz mapę do celów projektowych w wersji edytowalnej. Wykaz uzgodnień, które przekazane zostaną wykonawcy:a) Opinia konserwatora zabytków,b) Uzgodnienie - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,c) Uzgodnienie - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,d) Uzgodnienie - Netia S.A.,e) Uzgodnienie - Orange Polska S.A.,f) Uzgodnienie - Polska Spółka Gazownictwa S.A.,g) Uzgodnienie - Tauron Dystrybucja S.A.,h) Warunki techniczne usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną - Tauron Dystrybucja S.A.,i) Warunki techniczne usunięcia kolizji z oświetleniem - Tauron Dystrybucja S.A.,j) Uzgodnienie - Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach,k) Uzgodnienie - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie.Wymieniona wyżej dokumentacja stanowić będzie załącznik nr 3 do OPZ.Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przekaże ewentualne uwagi do otrzymanych ww. dokumentów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie negocjacjom
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej: przez doświadczenie Projektanta Zamawiający będzie rozumiał wykazanie doświadczenia w wykonaniu w ciągu ostatnich czterech lat zamówień o charakterze i złożoności dokumentacji projektowej budowy dróg, ulic, chodników o nawierzchni z kostki betonowej o długości min. 50 m, w zakres której wchodziła budowa kanałów technologicznych na stanowisku projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003 r. Potwierdzeniem doświadczenia będzie kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, w treści której w zespole projektującym będzie wykazany projektant, którego doświadczenie wykazuje Wykonawca, z klauzulą ostateczności lub referencje wystawione projektantowi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000,00 zł. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 zamówienie o charakterze i złożoności dokumentacji projektowej budowy dróg, ulic, chodników o nawierzchni z kostki betonowej o długości min. 50 m, w zakres której wchodziła budowa kanałów technologicznych.b) dysponuje personelem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadający uprawnienia i doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia, w szczególności odpowiedzialny za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz posiadający kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z informacją o zakresie wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Określenie osób, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę:? Projektant branży drogowej - inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń wydane przed 11.07.2003 r. oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub budowy drogi na, stanowisku projektanta w branży inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej lub wydane przed 11.07.2003 r.;? Projektant branży elektroenergetycznej - posiadający uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.a) 2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej 10 000,00 zł.c) wykazu wykonanych usług (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 zamówienie o charakterze i złożoności dokumentacji projektowej budowy dróg, ulic, chodników o nawierzchni z kostki betonowej o długości min. 50 m, w zakres której wchodziła budowa kanałów technologicznych wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;d) wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje:? Projektantem branży drogowej - inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń wydane przed 11.07.2003 r. oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub budowy drogi na, stanowisku projektanta w branży inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej lub wydane przed 11.07.2003 r.;? Projektantem branży elektroenergetycznej - posiadającym uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie 9 SWZ, składa każdy z wykonawców. 3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-21 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-21 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-16
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.