eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Wykonanie przebudowy dawnej Sali widowiskowej przy WZU S.A. w Grudziądzu na budynek centrum szkolenia własnych pracowników produkcji wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-06-10


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Adres: Parkowa 42, 86-300 Grudziądz
Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: +48566446200
Fax: +48564623783
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Henryk Soboczyński
Telefon: 601652345
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy dawnej Sali widowiskowej przy WZU S.A. w Grudziądzu na budynek centrum szkolenia własnych pracowników produkcji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Miasto: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2020-07-06


TREŚĆ PRZETARGU

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783

Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

 

 

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie przebudowy dawnej Sali widowiskowej przy WZU S.A. w Grudziądzu na budynek centrum szkolenia własnych pracowników produkcji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

 

 1. 1.      Planowany zakres robót ETAP 1

Branża budowlana:

-        roboty rozbiórkowe,

-        roboty izolacyjne i docieplenie fundamentów,

-        remont dachu,

-        roboty żelbetowe,

-        roboty murarskie i tynkarskie,

-        wykonanie podłoży pod posadzki,

-        montaż stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i fasad.

Branża elektryczna:

-        zabezpieczenie istniejących instalacji zewnętrznych,

-        doprowadzenie zasilania do budynku,

-        doprowadzenie zasilania do rozdzielnic,

-        ułożenie tras kablowych,

-        wykonanie instalacji odgromowej,

-        doprowadzenie sygnału internetowego do budynku.

Branża sanitarna:

-        wykonanie przyłącza i instalacji wodociągowej,

-        wykonanie kanalizacji sanitarnej,

-        wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

-        wykonanie przyłącza sieci cieplnej, instalacji ogrzewczej i ciepła technologicznego,

-        technologia i automatyka węzła cieplnego,

-        wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

 

 1. 2.      Planowany zakres robót ETAP 2

Branża budowlana:

-        roboty żelbetowe,

-        montaż systemu asekuracji oraz daszku nad drzwiami bocznymi,

-        wykonanie ścian działowych wraz z okładzinami,

-        wykonanie warstw wykończeniowych posadzek,

-        remont sufitów,

-        wykonanie elewacji wraz z dociepleniem,

-        montaż zabudowy i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń,

-        dostawa i montaż rolet,

-        zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Branża elektryczna:

-        wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

-        montaż rozdzielnic,

-        wykonanie instalacji oświetleniowej,

-        instalacja gniazd wtyczkowych, zasilania wpustów dachowych, kabli grzejnych oraz pozostałych projektowanych urządzeń instalacji,

-        instalacja podgrzewania wpustów dachowych,

-        kompleksowe wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

-        wykonanie instalacji ppoż.,

-        zabezpieczenie przejść przez ściany o podwyższonej odporności ogniowej.

Branża sanitarna:

-        wykonanie robót demontażowych i instalacyjnych,

-        wykonanie kanalizacji sanitarnej,

-        wykonanie instalacji ogrzewczej i ciepła technologicznego,

-        wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

-        montaż instalacji chłodzącej.

Branża multimedialna:

-        wykonanie instalacji multimedialnej (oświetlenie estradowe i projekcja multimedialna, elektroakustyka, mechanika sceniczna).

Wszelkie prace branży elektrycznej oraz sanitarnej w każdym etapie prac należy wykonać wraz  z niezbędnymi, towarzyszącymi pracami ziemnymi oraz robotami remontowo-budowlanymi

W ramach prac oferent jest zobowiązany do:

- wykonania wszelkich innych niezbędnych prac towarzyszących, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- wykonanie wszelkich niezbędnych innych prac towarzyszących nieujętych w projekcie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji.

- uzyskania pozwolenia na Użytkowanie Obiektu Budowlanego w imieniu Inwestora w tym uzyskanie odbioru przez Państwową Straż Pożarna oraz Sanepid.

- przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynku (brak możliwości fotografowania podczas wizji lokalnej) i na jej podstawie przygotować ofertę dostosowaną do wymagań Zamawiającego.

W ofercie należy uwzględnić zakres prac wskazany w projekcie budowlanym i wykonawczym. Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Do prawidłowej wyceny niezbędne jest odbycie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją - projektem budowlanym, wykonawczym. Przy wycenie należy także uwzględnić wytyczne Inwestora dotyczące zastosowania wymaganej jakości materiałów. Parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz technologie wykonawstwa precyzuje SST oraz projekt wykonawczy.

Dodatkowo oferent powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe, nieprzewidziane koszty, które to mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, a nie były wymienione przez Zamawiającego na etapie przygotowywania oferty.

 1. 3.      Termin realizacji zamówienia

Wyznaczony termin wykonania prac to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. 4.      Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem zapytania o wartości min. 3 mln złotych.

Zabezpieczenie oferty wadium.

- Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Wadium winno zostać wniesione wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na konto Zamawiającego.

- Wadium uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium należy wpłacać przelewem na następujący nr bankowy:

BGK nr 52 1130 1075 0003 2684 4220 0019

z dopiskiem ,,Wadium - przebudowa budynku nr 5"

- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu ważności oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

- Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. 5.      Kontakt

Ewentualne zapytania oraz szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

- u Inspektora Nadzoru Budowlanego pod nr tel. 601 652 345, e-mail: infrastruktura@wzu.pl,

- w Dziale Utrzymania Infrastruktury WZU S.A. pod nr tel. 56 64 46 330, e-mail: infrastruktura@wzu.pl

 1. 6.      Sposób przygotowania oferty

- Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto, okres gwarancji na wykonane prace oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),

- każda ze stron oferty musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

- ofertę zatytułowaną: ,,Oferta na wykonanie przebudowy dawnej Sali widowiskowej przy WZU S.A. w Grudziądzu na budynek centrum szkolenia własnych pracowników produkcji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

- ubezpieczenie OC na kwotę 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych 00/100),

- oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,

- referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.

- kserokopię dowodu wniesienia wadium,

- oświadczenie o posiadaniu w zasobie kierowników robót do poszczególnych branż z uprawnieniami nieograniczonymi (należy załączyć uprawnienia kierowników poszczególnych branż wraz z okresem doświadczenia zawodowego),

- oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane zadanie od min.3lat do 10lat (zał. nr 2),

- oświadczenie o gotowości do usunięcia wad serwisowych urządzeń oraz instalacji w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5).

Koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed 06.07.2020 r. godz. 10:00".

 1. 7.      Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42,

86-300 Grudziądz, lub w siedzibie Zamawiającego - I piętro sekretariat.

 1. 8.      Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2020 r. godz. 10:00.

 1. 9.      Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym obustronnie uzgodnioną umowę.
 2. 10.  Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
 3. 11.  Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. 12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
 5. 13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
 6. 14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia prac po wykonaniu ETAPU 1 w cenach zawartych w formularzu ofertowym.
 7. 15.  Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.
 8. 16.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

I.         Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadzenia postępowania ofertowego prowadzonego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV.      Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.        Okres przechowywania danych

1.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, maksymalnie przez okres 3 lata (okres przedawnienia roszczeń), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

VI.      Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom trzecim tj. osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania ofertowego w oparciu o obowiązujące w WZU S.A. regulacje wewnętrzne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)         prawo do przenoszenia danych;

f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (zaproszenie do składania ofert) w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawy o ochronie danych osobowych.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.