eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Modernizacja stanowiska NO cystern samochodowych LA-3031-C w zakresie wymiany ramion załadowczych na węże elastyczne, numer referencyjny: RZ/45/ZN/2020/PLNGOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-06-04


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 885 270 542
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: 885 270 542
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja stanowiska NO cystern samochodowych LA-3031-C w zakresie wymiany ramion załadowczych na węże elastyczne, numer referencyjny: RZ/45/ZN/2020/PLNG

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
45.35.10.00 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-07-04


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Modernizacja stanowiska NO cystern samochodowych LA-3031-C w zakresie wymiany ramion załadowczych na węże elastyczne", numer referencyjny: RZ/45/ZN/2020/PLNG.

 

4.     Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na modernizacji stanowiska NO cystern samochodowych LA-3031-C z ramion załadowczych na węże elastyczne, znajdującego się na Terminalu LNG w Świnoujściu w celu umożliwienia napełniania cystern samochodowych z tylnym i bocznym systemem załadowczym oraz ISO Kontenerów (dalej ,,Prace"), na zasadach określonych w treści Umowy.

 

 1. Wspólny słownik zamówień - CPV: 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne

 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami.

Dokumentacja postępowania (SIWZ wraz z załącznikami) zostanie przesłana wykonawcom po przesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności (lub przekazane wykonawcom podczas wizji lokalnej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności).

Instrukcja przekazania dokumentacji postępowania:

 1. Proszę uzupełnić i podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności (do pobrania z platformy https://polskielng.eb2b.com.pl), którego skan należy przesłać na adresy e-mail: tomasz.dlugosz@polskielng.pl (Tomasz Długosz tel. +48 885 250 750) oraz w kopii do artur.proc@polskielng.pl
 2. W wiadomości wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności proszę podać nr tel. kom, na który zostanie przesłany za pomocą wiadomości sms kod do spakowanej dokumentacji.
 3. W odpowiedzi na przesłane oświadczenie, na adres e-mail, z którego oświadczenie wysłano, zostanie przesłany spakowany plik Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.
 4. Na wskazany w pkt. 2 nr tel. kom. zostanie przesłany kod, który pozwoli rozpakować plik Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Uprawnienia do przeprowadzania modernizacji stanowisk NO: wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu i ich elementy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (dz.U.Nr 122, poz. 1321) musi posiadać uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował lub realizuje co najmniej 3 zamówienia o podobnym charakterze prac.

 

Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te są spółkami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Wykonawcy w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

5) Odbyli wizję lokalną na Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu celem weryfikacji zakresu prac opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej: Tomasz Długosz tomasz.dlugosz@polskielng.pl, tel. kom. 885 250 750

Wymagania BHP dotyczące wizji lokalnej:

 • Pracownicy Wykonawcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na terenie Terminalu zobligowani są do udziału w szkoleniu wprowadzającym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy określającym zasady bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacji zaistnienia alarmu o zagrożeniu;
 • Pracownicy Wykonawcy  przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika PLNG, powinni przedstawić  oświadczenie Pracodawcy o ważności badań lekarskich pracownika i o braku przeciwskazań do pracy na wysokości; a także przedstawić osobne oświadczenie ws. aktualności szkolenia okresowego BHP i ppoż.;
 • Pracownicy muszą mieć na wyposażeniu podczas pobytu na terenie Terminala niezbędne środki ochrony indywidualnej tj. hełm ochronny, okulary ochronne, buty robocze typu trzewiki/półbuty z noskami usztywniającymi  oraz podeszwą w wykonaniu antyelektrostatycznym; ubranie z materiałów trudnopalnych i antyelektrostatycznych zgodnie z polskimi normami PN-EN 1149 oraz PN-EN ISO 14116, rękawice robocze lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Polskiego LNG wypożyczyć środki ochrony;
 • Jeżeli podczas czynności inspekcyjnych Pracownicy wykonawcy będą musieli wykonać dokumentację fotograficzną, powinni w tym celu wystąpić wnioskiem o wyrażanie zgody na fotografowanie;
 • Jeśli czynności inspekcyjne będą wymagały wejścia Pracowników Wykonawcy w wygrodzoną na kopule zbiornika strefę zagrożenia, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia polecenia pracy szczególnie niebezpiecznej.

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
  1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),  w tym oświadczy, że odbył wizję lokalną zgodnie z Rozdziałem VII pkt. A ust.5. SIWZ).
  2. Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty dokument potwierdzający Uprawnienia do przeprowadzania modernizacji stanowisk NO.
  3. Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji od tych podmiotów.

 

Wzór wykazu zamówień:

Zamówienia (co najmniej 3)

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane

Referencje (nr pisma)

 

 

 

 

 

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

 1. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.
 2. Zmiany treści SIWZ
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 

 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
 2. Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty
  1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
  2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
  3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.
 

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/45/ZN/2020/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/45/ZN/2020/PLNG.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 885 270 542

e-mail: artur.proc@polskielng.pl

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/45/ZN/2020/PLNG OFERTA.

2. Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2020 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  / etapy płatności

 

1. Prace objęte zakresem Przedmiotu dostawy będą realizowane stosownie do harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego przy czym termin zakończenia prac wraz z dopuszczeniem do eksploatacji zmodernizowanego stanowiska przez TDT nie powinien przekroczyć 30.08.2020 roku.

Podany powyżej termin z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Europie może ulec przesunięciu, o czym Wykonawca będzie na bieżąco informowany przez Zamawiającego.

2. Dopuszcza się etapową formę płatności:

a) 30% po zatwierdzeniu przez TDT dokumentacji modernizacyjnej

(zgodnie z § 6 ust.1 pkt.1 wzoru umowy);

b) 70% po dopuszczeniu zmodernizowanego stanowiska do eksploatacji (zgodnie z § 6 ust.1 pkt.1 wzoru umowy).

 

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

 1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto.  Szczegółowe zapisy zawarte są w § 7 wzoru umowy.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a)  w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego,

b)  gwarancji bankowej,

c)  gwarancji ubezpieczeniowej.

 

 

14.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

Cena 100 %

 

16.  Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.

 

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

18.   Wizja lokalna

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.

19.  Ubezpieczenie

Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w §8 wzoru umowy, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość (lub spowoduje taki stan) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.