eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › ,,Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim"OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-25


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: POWIAT BIELSKI
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim"

Miasto: Bielsk Podlaski

Województwo: podlaskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji
45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.33.23.00 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.50.00.00 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BIELSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658574
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 46
1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski
1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 858332616
1.5.8.) Numer faksu: 858332612
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatbielski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbielski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe115b2f-8c98-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023128
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003837/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), przy pomocy formularzy dostępnych na ePuap (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zamawiający składa ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Komunikacja w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, innych niż oferty i załączane do nich dokumenty i oświadczenia, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, innych niż oferty i załączane do nich dokumenty i oświadczenia, może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: starostwo@powiatbielski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie ePUAP oraz Regulaminie korzystania z miniPortalu (ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Proces szyfrowania ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl wybrać w górnym menu opcję ,,Postępowania", a następnie na liście wszystkich postępowań wybrać, do którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Po wejściu w szczegóły postępowania należy odnaleźć przycisk umożliwiający szyfrowanie plików i zaszyfrować ofertę. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać za pomocą formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został szczegółowo w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO"), informujemy, że: 1) administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną, telefonicznie pod numerem 85 833 26 16 lub poprzez e-mail: starostwo@powiatbielski.pl;2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod_starostwo_bielskpodlaski@podlaskie.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp);4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 4288419,34 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim" zgodnie z:1) projektami: branży architektoniczno-budowlanej; konstrukcyjnej; instalacji elektrycznych; instalacji sanitarnych i teletechnicznych - Załącznik Nr 9 do SWZ;2) przedmiarami robót branży: budowlano-konstrukcyjnej; elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej - Załącznik Nr 10 do SWZ;3) specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót: budowlano-konstrukcyjnych; elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych - Załączniki Nr 11 do SWZ;4) dodatkowymi informacjami uzupełniająco-wyjaśniającymi do projektu - Załącznik Nr 13 do SWZ.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w w/w załącznikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.3. Dodatkowe uwagi: Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 5 do 7 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się przywołany jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ (model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te podane pod pojęciem typu.Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie obiektu szkoły nie objętej zakresem robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w dwóch etapach: I etap: Ocena wstępna, której poddawani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. II etap: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń. Ocena merytoryczna według określonych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 58
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 42
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane, w szczególności, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, oraz że wartość co najmniej 1 z wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 5.200.000,00 zł brutto,- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 2 - dopuszcza łączne spełnianie tych warunków przez Wykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ;2) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ; 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed terminem składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed terminem składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2a, 2b i 3 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych - zgodnie z Zał. Nr 4 do SWZ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości minimum 5,2 mln zł brutto - zgodnie z Zał. Nr 5 do SWZ; 3) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku wyboru oferty Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia polisy w wysokości minimum 5,2 mln zł brutto); 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (w wysokości min. 2 mln zł brutto).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, z dopiskiem: Wadium: GM.272.1.2021.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. do dnia 27 kwietnia 2021r. godz. 1200. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, musi być ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;2) kwotę gwarancji lub poręczenia;3) termin ważności gwarancji w formule: ,,od dnia ..... - do dnia ......";4) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 6. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 7. Wadium w formie niepieniężnej należy wnieść poprzez złożenie Zamawiającemu wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP - oryginału stosownego dokumentu wadialnego wystawionego przez Gwaranta/Poręczyciela - w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela - przekazanego Zamawiającemu zgodnie z zapisem niniejszej SWZ (zgodnie z instrukcją dotyczącą sposobu komunikacji w postępowaniu) w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.10. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.11. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, że wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich i rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.12. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 SWZ - dopuszcza łączne spełnianie tych warunków przez Wykonawców.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Załącznikami Nr 2 i 3 do SWZ.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;2) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, a wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według Załącznika Nr 7 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w szczególności w następującym zakresie i okolicznościach:1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, w szczególności w następujących przypadkach:a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,b) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu,c) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.d) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,e) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,f) siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi, tornado),g) zmiany obowiązujących przepisów prawa.2) zmiany materiałów i urządzeń koniecznych do wykonywania robót, pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów i urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniemz rynku i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy i nie obniży jakości robót,3) zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu robót, pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy i nie obniży jakości robót.3. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;2) danych teleadresowych;3) danych rejestrowych;4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy;5) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadkach określonych w § 5 pkt 15 oraz pkt 19 umowy (zmiana dotyczyć może jedynie robót niezafakturowanych);6) przedstawicieli stron wymienionych w § 15 umowy tj. kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP, nie później niż do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 1200. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.