eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waganiec › Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i ŚliwkowoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-25


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Waganiec
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo

Miasto: Waganiec

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-13


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Waganiec
1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866459
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dworcowa
1.5.2.) Miejscowość: Waganiec
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-731
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 00 44
1.5.8.) Numer faksu: 54 283 06 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.waganiec@wlo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.waganiec.biuletyn.net
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdddaa0e-8d46-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022842
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003843/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://waganiec.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://waganiec.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznejzdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postacielektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). Ofertę, a także oświadczenie ojakim mowa w Rozdziale21 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinnybyć zgodne z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.4.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:1) poprzez Platformę zakupową, dostępną pod adresem: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/; Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki,,Korespondencja" lub awaryjnie np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej2) drogą elektroniczną: ug.waganiec@wlo.pl5. Rejestracja na Platformie zakupowej, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga zalogowania Wykonawcy doSystemu na subdomenie Gminy Waganiec: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/ lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. 6. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";7. UWAGA. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej; Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;8. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Dokumenty ,,stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" powinny zostać załączone wosobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie ,,Dodaj";9.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejza pośrednictwem Platformy zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 8 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określonew rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w rozdziale 40 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz ogłoszenie pkt dot. RODO - obowiązek informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w rozdziale 40 SWZ.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo".2. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.3. Planowane zadanie w swym zakresie obejmuje: ? Wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża.? Na całym odcinku objętym opracowaniem: podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego frakcji 0-31,5 mm (gnejs) stabilizowanego mechanicznie, spełniająca warunek właściwej szorstkości dla sprysku wgłębnego i zakotwienia grysów o łącznej grubości warstw 18 cm wykonana dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa grubości 10 cm i druga 8 cm ułożone za pomocą rozściełacza.? Na odcinku 0+000 - 0+008: wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa ścieralna) 5 cm po zagęszczeniu.? Na odcinku 0+008 - 0+999: wykonanie warstwy potrójnie powierzchniowo utrwalanej grysami i emulsją; grysy frakcji: 2-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm.? Zamontowanie nowego, dostosowanego do opisywanych zmian oznakowania, zgodnie ze stałą organizacją ruchu.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Projekcie architektoniczno-budowlanym, Projekcie Stałej Organizacji Ruchu, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5. Rozwiązania równoważne.W dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale Wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, wówczas, to zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Wykonawca wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie od tego, czy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach,będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: Cena - 60% Okres gwarancji - 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej i zawodowej: 1. zdolności technicznej: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg na o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 80.000,00 zł brutto. 2. zdolności zawodowej: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale 21 ust. 7 pkt 1) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale 21 ust. 7 pkt 1) SWZ, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, zewskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w rozdziale 15 ust. 2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem 20 ust. 1 pkt 1.2) SWZ.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 21 ust. 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego: 1) w rozdziale 20 ust. 1ppkt 1.2.4) SWZ wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) w rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.2.4) SWZ Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 21 SWZ, przyczym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale 21 ust. 8 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy, który/ którzy wykazują spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale 20 ust. 1 ppkt1.2.4) SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-13 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://waganiec.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-13 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-12
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformyzakupowej:1) Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępnościww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lubpodmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1),3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,4) zobowiązania wymagane postanowieniami rozdziału 22 ust.3, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1),5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,6) oświadczenie wymagane postanowieniami rozdziału 21 ust. 2, rozdziału 22 ust. 9, rozdziału 23 ust. 3 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.