eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją UWM w Olsztynie w ramach projektuOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-24


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją UWM w Olsztynie w ramach projektu

Miasto: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

CPV:
80.00.00.00 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe
80.51.10.00 - Usługi szkolenia personelu


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-01


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją UWM w Olsztynie w ramach projektu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.borkowska@uwm.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją UWM w Olsztynie w ramach projektu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deaa05d6-8cd1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022536
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania) 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy.6. Szczegółowe informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono w szczególności że:6.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.6.2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.6.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-zip.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 58/2021/US/DZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00).2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) w zakresie części nr 1 - Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami nt.,,CompTIA Network+", ,,CompTIA Serwer+".3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia", będącym Załącznikiem nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenerów
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00).2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) w zakresie części nr 2 - Przeprowadzenie szkoleń nt. LFS311 Linux for System Engineers,LFS416 Linux for Security.3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia", będącym Załącznikiem nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenerów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże:1.1.1. posiadanie wiedzy i doświadczenia, w realizacji co najmniej:Część 1Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przeprowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu metodyki i dydaktyki w obszarze tematycznym zgodnym z zakresem zamówienia, tj. w tematyce ,,CompTIA Network+" oraz ,,CompTIA Serwer+" z których każda trwała minimum 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) oraz zakończyła się egzaminem N10-007 CompTIA Network+ oraz SK0-004 CompTIA Serwer+.Część 2Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przeprowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu metodyki i dydaktyki w obszarze tematycznym zgodnym z zakresem zamówienia, tj. w tematyce LFS311 Linux for System Engineers oraz LFS416 Linux for Security z których każda trwała minimum 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).1.1.2. że dysponuje lub będzie dysponował osobami które skieruje do realizacji zamówienia Część 1Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:a) do prowadzenia szkolenia ,,CompTIA Network+" Wykonawca dysponuje co najmniej 1 (jednym) trenerem / szkoleniowcem, spełniającym następujące warunki:? posiada wykształcenie wyższe,? posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce ,,CompTIA Network+" - przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, z których każda trwała minimum 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) oraz zakończyła się egzaminem N10-007 CompTIA Network+;b) do prowadzenia szkolenia ,,CompTIA Serwer+" Wykonawca dysponuje co najmniej 1 (jednym) trenerem / szkoleniowcem, spełniającym następujące warunki:? posiada wykształcenie wyższe,? posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce ,,CompTIA Serwer+" - przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, z których każda trwała minimum 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) oraz zakończyła się egzaminem SK0-004 CompTIA Serwer+.Część 2Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:a) do prowadzenia szkolenia ,,LFS311 Linux for System Engineers" Wykonawca dysponuje co najmniej 1 (jednym) trenerem / szkoleniowcem, spełniającym następujące warunki:? posiada wykształcenie wyższe,? posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce LFS311 Linux for System Engineers - przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, z których każda trwała minimum 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut);b) do prowadzenia szkolenia ,,LFS416 Linux for Security" Wykonawca dysponuje co najmniej 1 (jednym) trenerem / szkoleniowcem, spełniającym następujące warunki:? posiada wykształcenie wyższe,? posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce ,,LFS416 Linux for Security" - przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, z których każda trwała minimum 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).Uwaga:Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji 1 trenera/szkoleniowca spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie danej części. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji należytego wykonania usług poprzez kontakt z podmiotem, dla którego Wykonawca/trener realizował szkolenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 1.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ;2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:3.1. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.a. Dokument, o którym mowa w ust. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 1.1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 7 do SWZ;1.2. w przypadku gdy Wykonawca nie dołączy do oferty - wypełniony i podpisany - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony według Załącznika nr 8 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:1. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,3. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.4. wypełniony i podpisany - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony według Załącznika nr 8 do SWZ;5. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).6. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.7. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3 i nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Oświadczeniu wstępnym należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia Wykonawca składający oświadczenie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały wskazane w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Punkty za kryterium ,,Doświadczenie trenera" (maksymalnie 40 pkt.) przyznawane będą według informacji podanych przez Wykonawcę w Wykazie osób (Załącznik nr 8), który należy złożyć wraz z ofertą - niezłożenie dokumentu Załącznik nr 8 jest równoznaczne z przyznaniem Wykonawcy 0 pkt w kryterium ,,doświadczenie trenerów. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu na potrzeby oceny ofert w ramach wskazanego kryterium. Wykonawca otrzyma punkty za każde dodatkowo przeprowadzone szkolenie przez trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia w ramach niniejszego zamówienia, powyżej liczby, którą należy wykazać celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1.1.2 niniejszej SWZ.Część nr 1: Trener wskazany do przeprowadzenia szkolenia ,,CompTIA Network+" przeprowadził, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następującą liczbę form kształcenia (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce, do przeprowadzenia której jest wskazany, z których każda trwała minimum 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) oraz zakończyła się egzaminem N10-007 CompTIA Network+Punkty będą przyznawane w następujący sposób:Za 2 szkolenia u trenera 5 pkt.Za 3 szkoleń u trenera 10 pkt.Za 4 szkoleń u trenera 15 pkt.Za 5 szkoleń i więcej u trenera 20 pkt.Trener wskazany do przeprowadzenia szkolenia ,,CompTIA Serwer+" przeprowadził, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następującą liczbę form kształcenia (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce, do przeprowadzenia której jest wskazany, z których każda trwała minimum 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) oraz zakończyła się egzaminem SK0-004 CompTIA Serwer+Punkty będą przyznawane w następujący sposób:Za 2 szkolenia u trenera 5 pkt.Za 3 szkoleń u trenera 10 pkt.Za 4 szkoleń u trenera 15 pkt.Za 5 szkoleń i więcej u trenera 20 pkt.Część 2 Trener wskazany do przeprowadzenia szkolenia ,,LFS311 Linux for System Engineers" przeprowadził, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następującą liczbę form kształcenia (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce, do przeprowadzenia której jest wskazany, z których każda trwała minimum 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)Punkty będą przyznawane w następujący sposób:Za 2 szkolenia u trenera 5 pkt.Za 3 szkoleń u trenera 10 pkt.Za 4 szkoleń u trenera 15 pkt.Za 5 szkoleń i więcej u trenera 20 pkt.Trener wskazany do przeprowadzenia szkolenia ,,LFS416 Linux for Security" przeprowadził, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następującą liczbę form kształcenia (tj. szkoleń i/lub modułów szkoleniowych i/lub warsztatów i/lub kursów i/lub zajęć na studiach podyplomowych) w obszarze metodyki i dydaktyki w tematyce, do przeprowadzenia której jest wskazany, z których każda trwała minimum 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)Punkty będą przyznawane w następujący sposób:Za 2 szkolenia u trenera 5 pkt.Za 3 szkoleń u trenera 10 pkt.Za 4 szkoleń u trenera 15 pkt.Za 5 szkoleń i więcej u trenera 20 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.