eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 ... - 6 zadańOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-24


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 ... - 6 zadań

Miasto: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

CPV:
90.70.00.00 - Usługi środowiska naturalnego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-08


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 ... - 6 zadań
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280344449
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 60
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-437
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 89 537 21 13
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 ... - 6 zadań
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c919492f-87c0-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022305
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010822/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie ekspertyz (Inwentaryzacja) na potrzeby uzupełnieniu stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. ,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/zamowienia-publiczne5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl. 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 4. Link do postępowania oraz ID postępowania zostało umieszczone na pierwszej stronie niniejszego SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 5. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. XXVI SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania, ogłoszenia BZP lub ID postępowania. 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl i ewa.polita.olsztyn@rdos.gov.pl lub zamiennie malgorzata.krupa.olsztyn@rdos.gov.pl. 3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanej RODO, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53 72 100, fax: 89 527 04 23, e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl. 2) Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, dalej zwanej RDOŚ, podane są na stronie BIP RDOŚ: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/kontakt2 3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod.olsztyn@rdos.gov.pl. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnego zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na RDOŚ. 5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub którym udostępniona zostanie umowa. 6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku realizacji programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wieczyście, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. 7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez Wykonawcę danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy. 8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9) Posiada Pani/Pan prawo do:a) dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO),b) sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODOd) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 10) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:a) usunięcia danych (art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO),b) przenoszenia danych (art. 20 RODO),c) sprzeciwu (art. 21 RODO), wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 11) Jednocześnie RDOŚ przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOF-OA.082.2.2021.EP.MK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 462557,72 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 284211,38 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 - siedliska wodne. Przedmioty ochrony objęte zadaniem: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.
4.2.5.) Wartość części: 42276,42 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 - siedliska wodne. Przedmioty ochrony objęte zadaniem: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne.
4.2.5.) Wartość części: 113821,14 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-03
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Północnomazurska PLH280045 - siedliska leśne. Przedmioty ochrony objęte zadaniem: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe, 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.
4.2.5.) Wartość części: 29186,99 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienie stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 - małże i owady. Przedmioty ochrony objęte zadaniem: 1032 Skójka gruboskorupowa, 1037 Trzepla zielona, 1042 Zalotka większa, 1060 Czerwończyk nieparek.
4.2.5.) Wartość części: 30634,15 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 - owady. Przedmioty ochrony objęte zadaniem: 1084 Pachnica dębowa.
4.2.5.) Wartość części: 24390,24 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 - gady. Przedmioty ochrony objęte zadaniem: 1220 Żółw błotny.
4.2.5.) Wartość części: 43902,44 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ekspertów przyrodniczych)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale XXIX SWZ. 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, które nie zostały odrzucone. 2. Punkty w kryterium 1 (PC) cena brutto oferty zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru:Pc = (najniższa cena wśród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert/cena oferty badanej) x 100 x 60% 3. Punkty w kryterium 2 (PD) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mierzone będzie liczbą ekspertyz wykonanych przez ekspertów przyrodniczych z wagą 40% (gdzie 1% = 1 pkt). Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ekspertyz wykonanych przez eksperta ds. GIS. 4. Ocena w kryterium 2 będzie dokonana w oparciu o ,,Wykaz doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", będący integralną częścią formularza oferty, w którym Wykonawca wykaże ekspertyzy wykonane przez poszczególnych ekspertów przyrodniczych realizujących przedmiot zamówienia, spełniających wymagania określone dla ekspertów przyrodniczych, wskazane w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ. 5. W kryterium 2 punktowane będzie wykazane doświadczenie eksperta przyrodniczego polegające na wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego polegającego na inwentaryzacji, badaniach, monitoringu, planowaniu ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, którego przedmiotem były:Zadanie 1, 2 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodne; Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze, w tym siedliska leśne; Zadanie 4 - malakofauna (co najmniej 1 dokument) i entomofauna (co najmniej 1 dokument); Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. 6. Przy ocenie doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych i niepowtarzających się ekspertyz, w ramach których wszyscy eksperci przyrodniczy, wskazani w formularzu oferty, nabyli doświadczenie. Jeżeli jedna lub więcej osób, zdobyły doświadczenie w ramach tej samej ekspertyzy wykonanej dla tego samego odbiorcy i wykażą się tym doświadczeniem w ,,Wykazie doświadczenia osób do kryterium oceny ofert", Zamawiający będzie traktował to jako jedną ekspertyzę. 7. W kryterium 2 za każdą niepowtarzającą się u innej osoby ekspertyzę Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: Zadanie nr 4 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyz - 10 pkt, 5-6 ekspertyz - 20 pkt, 7-8 ekspertyz - 30 pkt, 9 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 1, 2, 5 1-3 ekspertyzy - 0 pkt, 4-5 ekspertyzy - 10 pkt, 6-7 ekspertyzy - 20 pkt, 8-9 ekspertyz - 30 pkt, 10 i więcej ekspertyz - 40 pkt. Zadania nr 3, 6 1-2 ekspertyzy - 0 pkt, 3-4 ekspertyzy - 10 pkt, 5 ekspertyzy - 20 pkt, 6 ekspertyz - 30 pkt, 7 i więcej ekspertyz - 40 pkt.W badanym kryterium Wykonawca może uzyskać max 40 pkt. 8. Warunki jakie muszą spełniać ekspertyzy: a) Wykonane w okresie 3 lat (dot. zadań nr 1-5) lub w okresie 5 lat (dot. zadania nr 6) przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zobowiązany jest podać datę wykonania (miesiąc i rok) wykonania ekspertyzy. c) Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego przez Wykonawcę ,,Wykazu doświadczenia osób do kryterium oceny oferty", w sposób jednoznaczny wynikało, że ekspert przyrodniczy posiada wymagane doświadczenie, a ekspertyzy były wykonane nie wcześniej niż przed terminem wskazanym w lit. a i spełniały zapisy ust. 5. d) Brak wpisania daty wykonania ekspertyzy (lub niezgodnej z zapisem w lit. b), odbiorcy usługi bądź zaznaczenia odpowiedniego opisu usługi wykonanej przez eksperta przyrodniczego, Zamawiający nie przyzna punktów za ocenę przedmiotowego kryterium.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) W przypadku zadania nr 1-5 Zamawiający, uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę ,,odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia", co najmniej: Zadanie 1 - 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda; Zadanie 2 - 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda; Zadanie 3 - 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda; Zadanie 4 - 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda; Zadanie 5 - 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda;W przypadku zadania nr 6 Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę ,,odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia", co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto każda. Przez pojęcie ,,usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia" należy rozumieć usługę: - wykonania badań lub inwentaryzacji przyrodniczej lub - wykonania monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków zwierząt, lub - udział w pracach nad opracowaniem: projektu czynnej ochrony przyrody, planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, planu ochrony dla rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000, lub raportu (albo jego części) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którego elementem była inwentaryzacja przyrodnicza, itp. której przedmiotem był/a/y: Zadanie 1 - siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w tym siedliska wodne (min. 2 usługi); Zadanie 2 - siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w tym siedliska wodne (min. 2 usługi); Zadanie 3 - siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w tym siedliska leśne (min. 1 usługa); Zadanie 4 - malakofauna (min. 1 usługa) i entomofauna (min. 1 usługa);Zadanie 5 - pachnica dębowa; Zadanie 6 - żółw błotny. b) Zamawiający, uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami (zespołem osób) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: o ekspertami przyrodniczymi spełniającymi następujące wymagania, w minimalnej liczbie wskazanej poniżej:z wykształceniem wyższym - co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (ochrona środowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa i pokrewne; nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki leśne - leśnictwo) lub z wykształceniem średnim i co najmniej 3-letnim zatrudnieniem lub samozatrudnieniem w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (w zakresie: ochrony siedlisk przyrodniczych lub ochrony gatunków roślin lub zwierząt i ich siedlisk, prowadzenia monitoringów przyrodniczych, ocen oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000, sporządzania raportów z prac terenowych wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze) oraz z doświadczeniem w wykonaniu lub współudziale w przygotowaniu co najmniej 1 dokumentu przyrodniczego, w zakresie inwentaryzacji, badań, planowania ochrony itp. siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i ich siedlisk; EKSPERTAMI PRZYRODNICZYMI W LICZBIE CO NAJMNIEJ: Zadanie 1, 2 - trzech (3) w dziedzinie botaniki, w tym co najmniej dwóch (2) z doświadczeniem dotyczącym badania parametrów fizyko-chemicznych siedlisk wodnych; Zadanie 3 - dwóch (2) w dziedzinie botaniki, w tym co najmniej jeden (1) z doświadczeniem dotyczącym siedlisk leśnych; Zadanie 4 - jeden (1) w dziedzinie entomologii oraz jeden (1) w dziedzinie malakologii; Zadanie 5 - dwóch (2) w dziedzinie entomologii z doświadczeniem dotyczącym pachnicy dębowej; Zadanie 6 - jeden (1) w dziedzinie herpetologii z doświadczeniem dotyczącym żółwia błotnego; o ekspertem ds. GIS (minimum jednym), który dysponuje doświadczeniem polegającym na wprowadzaniu lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu, lub wizualizacji danych geograficznych przy użyciu systemu GIS, z wykształ-ceniem minimum średnim (ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję koordynatora prac). c) Ponadto: o Warunek opisany w lit. b. należy spełnić oddzielenie dla każdego zadania - tą samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby zadań. o Ekspert przyrodniczy może jednocześnie pełnić funkcję eksperta ds. GIS pod warunkiem posiadania doświadczenia wskazanego dla tego eksperta. o Jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej dwoma ekspertami zobowiązany jest wskazać koordynatora prac. o Jeżeli jeden Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie może wskazać w każdym zadaniu ten sam wykaz osób tworzących zespół do realizacji zamówienia. 2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 5. Zasady udostępniania zasobów zostały określone w art. 118-123 ustawy Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego; 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ustawie Pzp i rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że Zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat dla zadań nr 1-5 oraz 5 lat dla zadania nr 6, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik do SWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SWZ; 2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w rozdz. XIX ust. 10 pkt 1 SWZ, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 3. Do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przed podpisaniem umowy, przekażą Zamawiającemu umowy regulujące współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
ZMIANA UMOWY1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków: 1) zmiana osób wykonujących zamówienie (ekspertów), o których mowa w § 3 ust. 2 umowy - w sytuacji, kiedy wymiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w umowie muszą spełniać warunki zawarte w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ oraz posiadać doświadczenie adekwatne do doświadczenia wykazanego w kryterium do oceny ofert. 2) zwiększenie liczby osób wykonujących zamówienie (ekspertów) - w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie konieczna do prawidłowego (np. terminowego) wykonania Przedmiotu zamówienia. Wskazane osoby muszą spełniać wymagania zawarte w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ; 3) zmiana terminu wykonania Zamówienia, polegająca na przedłużeniu terminu przedłożenia do siedziby Zamawiającego całości Przedmiotu zamówienia o 14 dni - w przypadku zmian, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy, jeżeli zmiany te nastąpiły w okresie ostatnich 30 dni przed upływem terminu realizacji Zamówienia; 4) zmiana terminu wykonania Zamówienia, polegająca na przedłużeniu terminu przedłożenia do siedziby Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia o 14 dni - w przypadku, gdy działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich osób; 5) zmiana stawki VAT w sytuacji zmiany stawki VAT wynikającej ze zmian obowiązujących przepisów - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy Pzp. 3. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 1, uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji wniosku i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. 6. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, o których mowa w § 3 ust. 8 umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) zmiany redakcyjne umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.