eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (...) windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35Aw WarszawieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-24


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (...) windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35Aw Warszawie

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
42.41.61.00 - Windy
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-15


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (...) windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35Aw Warszawie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011513343
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 23
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 205-41-65; 22 205-41-66
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow@zgn-praga-pn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgn-praga-pn.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (...) windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35Aw Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbd35d8a-8c70-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021899
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000077/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (...) windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35Aw Warszawie.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamow@zgn-praga-pn.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)/ oznaczeniem sprawy Zamawiającego tj.: DNZP.261.8.2021
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w dokumentach zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w dokumentach zamówienia.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DNZP.261.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35A w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określają załączniki stanowiące integralną część siwz tj. Program funkcjonalno użytkowy - Załącznik Nr 6 do swz, Projekt umowy - Załącznik Nr 7 do swz oraz swz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziele XIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej swz tj. art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 5 oraz pkt.7 pzp;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:? wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie windy o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie windy o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda. ? Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);? Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);? Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);? Dysponuje do projektowania osobą posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. 2019. 1117);? Dysponuje do kierowania budową - kierownikiem budowy - osobą posiadającą: ? uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z zm.), ? aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 1117),? co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy lub inspektora nadzoru- w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane);? Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej - osobą posiadającą:? uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;? aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117); ? co najmniej 3 - letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).? Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej - osobą posiadającą:? uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;? aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117); ? co najmniej 3 - letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).? dysponuje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia - co najmniej 5 osobami wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, co jest równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Posiadanie uprawnień w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w jednym z krajów członkowskich jest równoznaczne z posiadaniem ich w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli w danym kraju UE nie działają Izby samorządu to nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór określony Nr 2 do swz 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór określony Nr 3 do swz. 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie niższą niż 400 000,00 zł ;3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do swz; W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór określony Nr 2 do swz 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór określony Nr 3 do swz. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór określony Nr 2 do swz oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu - wzór określony Nr 3 do swz. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór określony Nr 4 do swz;6) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp składa oświadczenie - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wzór określony Nr 5 do swz;7) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej swz;8) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik.9) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.10) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: http://zamowienia.um.warszawa.pl
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. Aukcja elektroniczna:1) Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://zamowienia.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.3) Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:-posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/ Windows 10 bądź nowszy),-być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),-posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,-posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.4) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.5) W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.6) Jedynym licytowanym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej będzie łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest łączna Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.7) Zamawiający zamyka aukcję gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.8) Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.9) Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 3 000,00 zł.10) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie oceny ofert wskazanym w Rozdziale XIII, wiążąca jest ocena dokonana w II etapie. 11) W ust. 16 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej - w formie określonej w Rozdziale X ust. 6 pkt. 16.Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w III etapie oceny ofert, zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie Wypełnione kosztorysy ofertowe tak, aby łączna cena zamówienia brutto (suma wartości brutto poszczególnych kosztorysów) była co najwyżej równa cenie za realizację zamówienia oferty, która wygrała aukcję elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferty oceniane będą w 3 etapach:1) I etap: ocena w zakresie przesłanek do odrzucenia oferty lub do uznania oferty za odrzuconą w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy składającego ofertę;2) II etap: ocena według kryteriów określonych poniżejW II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 3) III etap: aukcja elektroniczna.W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://zamowienia.um.warszawa.pl, składają kolejne korzystniejsze postąpienia według zasad określonych w Rozdziale XIII ust. 9 swz.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium kwota ogółem 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 97 ust. 5 pzp). 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048, z dopiskiem na przelewie - WADIUM - DNZP.261.8.2021 Zaprojektuj i wybuduj - winda Szwedzka 35A".5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 4 niniejszej swz, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust.2 pzp).2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne dla stron projektowane postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7, stanowiący integralną część swz.2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) zmiany osób do projektowania, do kierowania robotami oraz osób do bezpośredniej realizacji - zmiana osób może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego w swz i ogłoszeniu o zamówieniu.2) zmiany, których zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia - określone w projekcie umowy stanowiącym integralną część swz - Załącznik Nr 7 do swz.3) w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy pzp.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach przewidzianych w Umowie, p.z.p., oraz gdy nastąpi zmiana:a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiana personelu, która wymaga zmiany Umowy - w zakresie wskazania nowych osób pełniących odpowiednie funkcje.jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę istnieje możliwość zmiany wynagrodzenia (poprzez jego podwyższenie). W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość wskazanych powyżej świadczeń publicznych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wpływ zmian na zmianę wynagrodzenia, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.2. Podział płatności może ulec zmianie w przypadku zmian w planie inwestycyjnym Zamawiającego lub jeśli będzie wynikać ze zmiany harmonogramu robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem zamówienia niniejszej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: : Formularz do złożenia oferty dostępny na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określa wymagania zgodnie z art. 95 ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).Rodzaje czynności związane z realizacją zamówienia - roboty budowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w: dokumentacji technicznej - Programie funkcjonalno-użytkowym oraz projekcie umowy stanowiących integralną część swz oraz Rozdziale XIV swz.Zamawiający wymaga, złożenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy, oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przez cały okres realizacji umowy) w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.