eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa, Świnoujście › "Dostawa zestawów wideokonferencyjnych wraz z ich montażem, pakietu licencji do wskazanych lokalizacji Zamawiającego oraz wsparcie techniczne producenta na okres 60 miesięcy", RZ/79/ZN/2019/PLNGOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-08-29


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Warszawa
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 225898432
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Mr. Artur Proć
Telefon: 225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
"Dostawa zestawów wideokonferencyjnych wraz z ich montażem, pakietu licencji do wskazanych lokalizacji Zamawiającego oraz wsparcie techniczne producenta na okres 60 miesięcy", RZ/79/ZN/2019/PLNG

Miasto: Warszawa, Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
32.52.30.00 - Urządzenia telekomunikacyjne
72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

1.            Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2.            W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) ze zm.). 3.            Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja"). 4.            Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Dostawa zestawów wideokonferencyjnych wraz z ich montażem, pakietu licencji do wskazanych lokalizacji Zamawiającego oraz wsparcie techniczne producenta na okres 60 miesięcy",

Numer referencyjny:  RZ/79/ZN/2019/PLNG

 

 

 

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów wideokonferencyjnych wraz z ich montażem, pakietu licencji do wskazanych lokalizacji Zamawiającego oraz wsparcie techniczne producenta na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Końcowego.

 

Kod CPV:

32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

A. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem firmy Cisco.

 

 1. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie).

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
  1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
  2. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie potwierdzające, że jest autoryzowanym partnerem firmy Cisco.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.
  5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
  6. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.
  7. Zmiany treści SIWZ
   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 

 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
 2. Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty
  1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
  2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
  3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.
 

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/79/ZN/2019/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/79/ZN/2019/PLNG.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432 / kom. +48 885 270 542

artur.proc@polskielng.pl

 

 

 

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/35/ZN/2019/PLNG OFERTA.

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2019 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  

Wykonanie przedmiotu zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

14.  Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

Cena 100 %

 

16.  Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia.

 

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

18.  Wizja lokalna

 

Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu instalacji dla sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem przetargu, w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Uczestnictwo w wizji nie jest obowiązkowe (wymagane). Oferta złożona przez Wykonawcę ma uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.

 

Termin wizji ustala się w dniach 12-13.09.2019 roku. Godzina wizji zostanie ustalona indywidualnie z każdym zainteresowanym Wykonawcą.

 

Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 10.09.2019 roku do godziny 15:00 przesłać na adres e-mail: piotr.lissner@polskielng.pl wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji ze wskazaniem Lokalizacji Zamawiającego.

 

Wymagania dotyczące wizji lokalnej na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu:

Wymagania BHP dotyczące wizji lokalnej:

 

 • Pracownicy Wykonawcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na terenie Terminalu zobligowani są do udziału w szkoleniu wprowadzającym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy określającym zasady bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacji zaistnienia alarmu o zagrożeniu;

 

 • Pracownicy Wykonawcy  przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika PLNG, powinni przedstawić  oświadczenie Pracodawcy o ważności badań lekarskich pracownika i o braku przeciwskazań do pracy na wysokości; a także przedstawić osobne oświadczenie ws. aktualności szkolenia okresowego BHP i ppoż.;

 

 

 • Pracownicy muszą mieć na wyposażeniu podczas pobytu na terenie Terminala niezbędne środki ochrony indywidualnej tj. hełm ochronny, okulary ochronne, buty robocze typu trzewiki/półbuty z noskami usztywniającymi  oraz podeszwą w wykonaniu antyelektrostatycznym; ubranie z materiałów trudnopalnych i antyelektrostatycznych zgodnie z polskimi normami PN-EN 1149 oraz PN-EN ISO 14116, rękawice robocze lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Polskiego LNG wypożyczyć środki ochrony;

 

 • Jeżeli podczas czynności inspekcyjnych Pracownicy wykonawcy będą musieli wykonać dokumentację fotograficzną, powinni w tym celu wystąpić wnioskiem o wyrażanie zgody na fotografowanie;

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.