eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - etap II.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - etap II.

Miasto: Płock

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-09


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - etap II.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610052074
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 33
1.5.2.) Miejscowość: Płock
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 364 01 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muniserwis.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muniserwis.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - etap II.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efab171a-8a61-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021210
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003876/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - etap II.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest:a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania). Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.b) przetargi@muniserwis.pl w sytuacjach awaryjnych np. niedziałania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem e-mail.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7Z.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. 8. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.plOfertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Oświadczenie z art. 125 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZUM 1/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - etap II.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownik budowy.Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w pkt 4 spełnia co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty (tj. Formularz oferty) Wykonawca dołącza:1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 1 do SWZ2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2 do SWZ2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.:1) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - Załącznik nr 1a do SWZ2) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu - składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - Załącznik nr 2a do SWZ.3. Inne dokumenty dołączane do oferty:1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi.3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów /jeżeli dotyczy/.4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Załącznik Nr 4 /jeżeli dotyczy?
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 Pzp oraz oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonym w § 16 projektuumowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 07:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 07:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.