eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiełczygłów › Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w KiełczygłowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA KIEŁCZYGŁÓW
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Miasto: Kiełczygłów

Województwo: łódzkie

CPV:
45.32.10.00 - Izolacja cieplna
45.32.40.00 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.44.21.00 - Roboty malarskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-21


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIEŁCZYGŁÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934648
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 25
1.5.2.) Miejscowość: Kiełczygłów
1.5.3.) Kod pocztowy: 98-358
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
1.5.7.) Numer telefonu: 43 8425022
1.5.8.) Numer faksu: 43 8425022 wew. 21
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kielczyglow.gm@hot.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielczyglow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57a2714d-8245-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021129
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008579/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodrnizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kielczyglow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Szczegółowe informacje na temat parametrów zostały określone w rozdziale XIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, tel.: 43 8425022, e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zfakultatywnymi negocjacjami na wykonywanie robót budowlanych przy termomodernizacji budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie " 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021.GK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie.2. Zakres zamówienia obejmuje następujący zakres robót: a) rozstawienie rusztowania ramowego elewacyjnego o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m,b) zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowyrusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m,c) zabezpieczenie stolarki przez naklejeniem folii na długości ok. 180m2,d) zmycie mechaniczne podłoża i dwukrotne gruntowanie podłoża na długości ok. 1295m2,e) ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 10cm wyprawątynkarską silikonową na długości ok. 1148m2,f) wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 sztuk 1, oraz montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych o powierzchni do 2m2,g) przerobienie instalacji odgromowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane zadania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Opis sposobu dokonywania ocenyspełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Uwaga:ubezpieczenie o którym mowa w przedmiotowym warunku rozumiane jest jako ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej a nie we właściwej Izbie samorządu zawodowego. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tegowarunku: Wykonawca spełni warunek jeśli:a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej o wartości każdej z tych robót minimum 300.000,00 zł brutto. Wykonawca musi przedstawić dowody, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów oraz b) wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia donadzorowania robót budowlanych w tym zakresie.3. Wykonawca potwierdza spełnianie w/w warunków w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdział X pkt 1 SWZ.4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inneprzedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.6. Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie(uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego (stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzającychspełnianie warunków udziału w postępowaniu.7. Zamawiający informuje, iż opisując sposób spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej na podstawie § 9 ust. 4pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.12.2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dopuścił, aby wykaz wykonanych robót budowlanych dotyczył okresu dłuższego niż 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za roboty budowlane wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;2) wykaz robót budowlanych porównywalnych z robotamibudowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ; 3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) na zasadach i w jednej z form opisanych w SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany umowy mogą dotyczyć między innymi:a) terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach zmiany terminu wykonywania prac budowlanych jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych. Zmiana okresu realizacji niniejszej umowy nastąpi wyłącznie o termin wynikający ze zmiany terminu realizacji umowy z wykonawcą robótbudowlanych b) zmian dotyczących wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z części prac podlegających nadzorowaniu zgodnie z § 6 ust 10 niniejszej umowy.c) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę wartości wynagrodzenia umownego o różnicę wynikającą zezmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej określonej w ofercie.d) zmian osób sprawujących nadzór inwestorski na zasadach określonych w § 3 umowy. Warunkiem zmiany jest posiadanie przez te osoby doświadczenia i kwalifikacji postawionej dla danego inspektora nadzoru w SWZ. e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy;f) zmiany umowy gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodząwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;g) realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych, usług których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lubinteroperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnejumowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; h) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, niemógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.i) Dopuszcza się wprowadzenie za zgodą stron wszelkich nie istotnych zmian umowy zzastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych j) Można dokonać zmiany umowy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-21 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Marek Kula -tel. (043) 842-50-22 wew. 33 w godz. urzędowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.