eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jedlińsk

Gmina Jedlińsk - przetargiGmina Jedlińsk - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-12
2019-02-27
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk ,, BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIETLENIEM ´´

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlińsk - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-01
2019-02-12
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Reja w Jedlińsku"
2019-01-30
2019-02-07
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach"
2019-01-30
2019-02-14
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa ulicy Reja w Jedlińsku"
2019-01-25
2019-02-11
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach
2018-12-03
2018-12-11
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
2018-11-08
2018-11-16
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: -"Przebudowa ul. Jaśminowej w Jedlińsku", -"Przebudowa drogi gminnej Piastów -Młyn w miejscowości Piastów", -"Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej", - "Budowa ul. Reja w Jedlińsku"
2018-11-07
2018-11-22
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej
2018-11-07
2018-11-22
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk "Przebudowa drogi gminnej Piastów - Młyn w miejscowości Piastów
2018-10-19
2018-11-05
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz. nr ewid. 25; 47; 269 na odcinku od km 0+000 do km 1+060 o długości 1,060 km"
2018-09-17
brak danych
Jedlińsk Gmina Jedlińsk Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
2018-08-30
2018-09-07
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.304.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: -"Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny", -"Budowa wodociągu w Piastowie", -"Budowa wodociągu w Wielogórze", - "Przebudowa drogi gminnej Bierwce-Obózek-Cmentarz", -"Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Jedlanka" -"Przebudowa drogi gminnej Nr 350405W relacji Ludwików-Wola Gutowska w miejscowości Narty", -"Remont drogi gminnej Nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o dł. 0,910 km", -"Remont dachu strażnicy OSP Bierwce", -Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra- budowa placu sportowo - rekreacyjnego", -"Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", -"Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", -"Zagospodarowanie centrum wsi Płasków", -"Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", -"Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku Gutów", -"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz. ewid. 25, 47 269 na odcinku od km 0+000 km do 1+060 o długości 1,060 km",
2018-07-18
2018-08-08
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny"
2018-07-17
2018-08-01
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Zagospodarowanie Centrum Wsi Wielogóra - budowa placu sportowo - rekreacyjnego
2018-07-12
2018-07-31
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk "Remont drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o długości 0,910 km"
2018-07-11
2018-07-26
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków"
2018-07-04
2018-07-20
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików -Wola Gutowska w miejscowości Narty
2018-07-02
2018-07-17
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu - ETAP II w ramach zadania "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów" oraz Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie.
2018-06-21
2018-07-09
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków"
2018-06-13
2018-06-29
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu - ETAP II w ramach zadania "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów" oraz Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie.
2018-05-15
2018-05-23
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: - "Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk" - "Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jedlińsk
Gmina Jedlińsk - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-18
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
2018-12-12
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej Piastów - Młyn w miejscowości Piastów"
2018-12-12
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej"
2018-12-06
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą-"Przebudowa ul. Jaśminowej w Jedlińsku", -"Przebudowa drogi gminnej Piastów -Młyn w miejscowości Piastów", -"Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej", - "Budowa ul. Reja w Jedlińsku"
2018-11-26
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz. nr ewid. 25; 47; 269 na odcinku od km 0+000 do km 1+060 o długości 1,060 km"
2018-10-22
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
2018-10-01
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Udzielenieiobsługakredytudługoterminowegowkwocie 3304000,00złnasfinansowanie zadańinwestycyjnychpodnazwą:PoprawazaopatrzeniamieszkańcówGminywwodępoprzez budowęirozbudowęSUW Wierzchowiny,BudowawodociąguwPiastowie,Budowawodociąguw Wielogórze,PrzebudowadrogigminnejBierwceObózekCmentarz,Odwodnieniedrogigminnejw miejscowościJedlanka,PrzebudowadrogigminnejNr350405WrelacjiLudwikówWolaGutowska wmiejscowościNarty,RemontdrogigminnejNr350419WwmiejscowościWierzchowinydzewid 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o dł. 0,910 km,Remontdachustrażnicy OSP BierwceZagospodarowaniecentrum wsi Wielogórabudowa placu sportowo - rekreacyjnego,Budowa placuzabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice,Zagospodarowaniecentrum wsi Klwatka SzlacheckaZagospodarowanie centrum wsi Płasków,Zagospodarowanie centrum wsi WierzchowinyZagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku GutówPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz.ewid.25,47269 na odcinku od km 0+000 km do 1+060odługości 1,060 km
2018-09-24
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowa placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków
2018-09-11
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Zagospodarowanie Centrum Wsi Wielogóra - budowa placu sportowo - rekreacyjnego
2018-09-11
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny
2018-08-22
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu - ETAP II w ramach zadania "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów" oraz "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie"
2018-08-22
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików -Wola Gutowska w miejscowości Narty"
2018-08-22
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk "Remont drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o długości 0,910 km"
2018-07-19
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej Bierwce -Obózek -Cmentarz
2018-06-25
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą- "Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk" - "Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek
2018-04-26
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
2018-04-16
brak danych
Jedlińsk Usługi Gmina Jedlińsk Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno
2018-03-22
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Przebudowa drogi gminnej Wsola - Marcelów - Józefówek
2018-03-22
brak danych
Jedlińsk Roboty budowlane Gmina Jedlińsk Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk
2017-11-30
brak danych
Jedlińsk Dostawy Gmina Jedlińsk DOSTAWA KOTŁÓW GRZEWCZYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM NA TERENIE GMINY JEDLIŃSK W RAMACH PROGRAMU "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI NA TERENIE GMINY JEDLIŃSK"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jedlińsk
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.