eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargiGmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-11
2020-01-08
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w mieście Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew. 35/2 w obrębie 25.
2019-12-05
2019-12-20
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - ETAP I"
2019-12-05
2019-12-16
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa i montaż 16 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem oraz demontaż 8 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki"
2019-12-02
2019-12-19
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim.
2019-11-28
2019-12-17
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych dotyczących obiektów mostowych w Grodzisku Mazowieckim.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
2006-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oczyszczalni ścieków.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-27
2019-12-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Rozbudowa ulicy Wroniej i Kruczej we wsi Mościska w gminie Grodzisk Mazowiecki"
2019-11-26
2019-12-04
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów wokół Stawów Walczewskiego w Grodzisku Maz. wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-11-26
2019-12-05
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i NN i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie kablowych linii oświetlenia ulicznego i monitoringu w ulicach w centrum Grodziska Mazowieckiego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót
2019-11-20
2019-12-05
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja wraz z rozbudową Miejskiego Systemu Informacji w Grodzisku Mazowieckim w zakresie paneli informacyjnych dla ruchu kołowego.
2019-11-14
2019-11-22
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Świadczenie usług zdrowotnych w ramach ponadpodstawowej opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu, od środków psychoaktywnych, dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie, dla osób współuzależnionych oraz dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
2019-11-13
2019-11-28
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Przebudowa mostku na rowie oraz przebudowa kładki nad rzeką Mrowna w m. Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: "Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie" w ramach Projektu pn. "Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne" z działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe. W ramach RPO WM 2014-2020.
2019-11-09
2019-11-25
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa drogi gminnej nr 150231W ulic Króliczej, Drozda, Łagodnej i Kijowskiej w miejscowościach: Adamowizna, Odrano Wola, Szczęsne i Grodzisku Mazowieckim
2019-10-29
2019-11-06
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa urządzeń, wdrożenie instalacja i konfiguracja sytemu telefonii VoIP zwanego dalej "Systemem", świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługa utrzymania Systemu
2019-10-25
2019-11-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2019-10-25
2019-11-04
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa, kompletnego lodowiska dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019-10-21
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie remontu części pomieszczeń użytkowych w budynku usługowym z przystosowaniem na cele świetlicy środowiskowej w Kłudzienku, gmina Grodzisk Mazowiecki
2019-10-10
2019-10-18
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki podczas zawodów sportowych o mistrzostwo III ligi piłkarskiej
2019-10-02
2019-10-17
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa dwóch wiat rowerowych przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II"
2019-09-26
2019-10-04
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i NN i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ulic Montwiłła w Grodzisku Maz. i ul. Osowiecka we wsi Odrano Wola w gminie Grodzisk Maz. oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót"
2019-09-18
2019-09-26
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Promocja gminy Grodzisk Mazowiecki w Rozgrywkach Europejskich Pucharów w Tenisie Stołowym Mężczyzn"
2019-09-17
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki przy użyciu destruktu asfaltowego
2019-09-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonania oświetlenia świątecznego Grodziska Mazowieckiego w sezonie zimowym 2019/2020
2019-09-16
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie montażu i demontażu słupków oznakowania drogowego, luster drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019-09-13
2019-10-02
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej"
2019-09-13
2019-09-23
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-12
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Świadczenie usług zdrowotnych w ramach ponadpodstawowej opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu, od środków psychoaktywnych, dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie, dla osób współuzależnionych oraz dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
2019-12-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i NN i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ulic Montwiłła w Grodzisku Maz. i ul. Osowiecka we wsi Odrano Wola w gminie Grodzisk Maz. oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót"
2019-11-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa urządzeń, wdrożenie instalacja i konfiguracja sytemu telefonii VoIP zwanego dalej "Systemem", świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługa utrzymania Systemu
2019-11-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa dwóch wiat rowerowych przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II"
2019-11-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. "Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektówRozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej"
2019-10-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie montażu i demontażu słupków oznakowania drogowego, luster drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019-10-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonania oświetlenia świątecznego Grodziska Mazowieckiego w sezonie zimowym 2019/2020
2019-10-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki przy użyciu destruktu asfaltowego
2019-10-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Odtworzenie nasadzeń roślin w Grodzisk Mazowiecki
2019-10-29
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych dotyczących rozbiórek i budowy nowych obiektów mostowych w Grodzisku Mazowieckim.
2019-10-21
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania"Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno - edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie" w ramach Projektu pn. "Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne" z działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe. W ramach RPO WM 2014-2020.
2019-10-10
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim - etap I realizacji
2019-10-03
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku komunalnym przy ul. Traugutta 22 w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2019-10-01
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego 29 w Grodzisku Mazowieckim.
2019-10-01
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 24 w Grodzisku Mazowieckim.
2019-09-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki "Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 4 w Grodzisku Mazowieckim"
2019-09-25
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
2019-09-24
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Szczęsne gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim".
2019-09-19
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Gmina Grodzisk Mazowiecki Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowiecki
2019-09-19
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Gmina Grodzisk Mazowiecki Dowóz uczniów z klas III Szkoły Podstawowej Nr 5, z klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zajęcia wychowania fizycznego w Kąpielisku Miejskim w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Grodzisk Mazowiecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.