eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 502/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-08
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 502/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez wykonawcę
MedyczniT.pl Sp. z o.o. w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

przy udziale wykonawcy ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. w Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty ECO-
INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art.
90 ust. 3 ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz powtórzenie czynności badania i
oceny ofert;
2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez MedyczniT.pl Sp. z o.o. w
Warszawie
tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na rzecz MedyczniT.pl Sp.
z o.o. w Warszawie
kwotę 11.100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero
groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam
ówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Elblągu.


Przewodniczący: ………………………


Sygn. akt KIO 502/19

Uzasadnienie


Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp”
postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu wraz z kompleksowym nad
zorem inwestorskim pn. „Kompleksowa informatyzacja
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu
informacji medycznej do Platformy P1 i P2”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w
dniu 5 grudnia 2018 r. w Biuletynie Publicznych pod nr 657733-N-
2018. Wartość zamówienia jest
większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W związku z przesłaniem przez zamawiającego informacji o wyniku postępowania 25
marca 2019 r. wykonawca Me
dyczniT.pl Sp. z o.o. w Warszawie wniósł odwołanie.
Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii
odwołania.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia ECO-
INVESTMENT POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, dalej
jako: „ECO-INVESTMENT”, pomimo, iż cena oferty tego wykonawcy jest rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2. art. 90 ust. 2 i 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp
przez wadliwą ocenę złożonych wyjaśnień ECO-INVESTMENT i uznacie, że
wyjaśnienia potwierdzają, że oferta ww. wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w
stosunku do przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia
oferty ECO-
INVESTMENT, pomimo że wykonawca ten nie złożył wyjaśnień
spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1 - 3 Pzp, a jego oferta zawiera
rażąco niską cenę;
3. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej w
sposób niezgodny z przepisami ustawy (w związku z naruszaniem wyżej
wymienionych przepisów ustawy).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenia czynności badania i

oceny ofert, odrzucenia oferty ECO-INVESTMENT i nakazanie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
ECO-INVESTMENT
przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie
zamawia
jącego, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii
przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas
której odwołujący i przystępujący podtrzymali dotychczasowe stanowiska. Zamawiający wniósł o
oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, co następuje:

Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający oszacował
wartość zamówienia 19 listopada 2018 r. na podstawie aktualnych ofert cenowych na kwotę
517.904 zł 36 gr. Przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 270.600 zł.
W postępowaniu złożono trzy oferty:
Przystępujący - 170.970,00 zł brutto;
Odwołujący - 450.180,00 zł brutto;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BestProjects M. K. i
FXGRAIL sp. z o.o. -
461.250,00 zł brutto.
Pismem z 8 stycznia 2019 r. zamawiający działając na podstawie art.90 ust. 1a pkt 1
Pzp, zwrócił się do przystępującego, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, która jest niższa o 30% od wartości zamówienia określonej przez
zamawiającego. Zamawiający wskazał, że prosi o dostarczenie wyjaśnień (dowodów) w terminie
do 14 stycznia 2019 r.
W wyznaczonym terminie przystępujący udzielił wyjaśnień, w których zaznaczył, iż
zaoferowana kwota jest nieznacznie niższa od kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć
na realizację zamówienia, jest od niej niższa jedynie o 37%. Wskazał, że w poprzednim
postępowaniu zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 261.375 zł brutto, przy czym
termia realizacji w poprzednim postępowaniu zaplanowany został ustalony na 17 miesięcy. W
obecnym postępowaniu termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nie zmienił się,
więc okres zaangażowania Inżyniera Kontraktu został skrócony do około 11 miesięcy. Zatem z
kalkulacji wynika, iż koszty znacznie się obniżą. Przystępujący wskazał, że cena była
przedmiotem głębokiej analizy mającej na celu podanie optymalnej kwoty. Koszt realizacji owej

usługi obliczono na podstawie analizy pracochłonności przy realizacji zamówienia przez naszą
firmę. Cena brutto oferty obejmuje koszt realizacji całego przedmiotu zamówienia oraz zysk.
Przystępujący poinformował, że na zaproponowaną przez nas cenę oferty miał wpływ
również fakt, że wypracował własną sprawdzoną metodykę działania zdobytą podczas realizacji
szeregu zamówień o zbliżonej tematyce w okresie znacznej ilości lat pracy w zakresie
przygotowywania koncepcji. Opiera się ona na oryginalności prowadzenia projektu poprzez
zapewnienie wsparcie umożliwiającego wykonywanie rzetelnych działań skutkujące należytym i
terminowym
zrealizowaniem zleconego projektu, zgodnie z założonym harmonogramem oraz
uzyskaniem zamierzonego celu. Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów posiadł właśnie taką
wiedzy niezbędną do szybkiej i sprawnej realizacji tego typu zadań. Argumentował, że posiada
kadrę potrzebną do wykonania zadania przedstawionego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a w szczególności w rozdziale 5, ust. 5.2, pkt 5.2.2., ppkt 52.2.2. Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Przystępujący zauważył, że zamawiający sam szacując wartość zamówienia i
przeznaczając odpowiednie środki na wykonanie tego konkretnego kontraktu wyznaczył kwotę
270 600,00 zł brutto, zatem cena jego oferty nie jest znacznie niższa od kwoty, jaką zamawiający
przeznaczył na realizację tego zlecenia. Jest więc ona realistyczna i nie powinna budzić
wątpliwości.
Zdaniem przystępującego dowody nr 1 i 2 załączone do wyjaśnienia jednoznacznie
ukazują, iż jest w stanie pokryć wszelkie koszty, w tym koszty wynagrodzeń pracowników i
jednocześnie wypracować zysk.
Wyjaśnił, że średnie miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie
przeciętnego wynagrodzenia w województwie warmińsko-mazurskim.
Na podstawie powołanego orzecznictwa przystępujący wywiódł, że niezbędne jest
wykazanie, iż oferowana cena jest realistyczna, znajduje pokrycie w kosztach, tj. nie stanowi
ceny dumpingowej oraz nie wynika z naruszenia innych przepisów, np. Rozporządzenia w
sprawie minimalnego wynagrodzenia. Cena oferty ECO-
INVESTMENT nie może być w tym
świetle uznana jako cena rażąco niska. Wskazał, że w związku z posiadaniem własnych
zasobów - zespołu, który będzie realizował zadanie (wyspecjalizowani inżynierowie), zaistniała
okoliczność, która świadczy o posiadaniu przez przystępującego wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonania zamówienia.
Wyjaśnił, że zamierza do realizacji zamówienia skierować 9-osobowy zespół specjalistów
o funkcjach i efektywnym zaangażowaniu w projekt:
• Kierownik projektu (1 osoba) - zaangażowany przez cały okres realizacji projektu - 11 miesięcy
w wymiarze
0,29 etatu na miesiąc,

• Specjalista ds. Zamówień Publicznych - zaangażowany przez okres 11 miesięcy w wymiarze
0,2 etatu na miesiąc,
• Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz
eksploatacji -
zaangażowany przez okres 9 miesięcy w wymiarze 0,3 etatu na miesiąc,
• Specjalista ds. wsparcia w rozliczaniu projektów - zaangażowany przez okres 11 miesięcy w
wymiarze 0,06 etatu na miesiąc,
• Inspektor nadzoru - zaangażowany przez okres 4 miesięcy w wymiarze 0,5 etatu na miesiąc,
• Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej - zaangażowany przez okres 4 miesięcy w
wymiarze 0,2 etatu na miesiąc,
• Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej - zaangażowany przez okres 1 miesięcy
w wymiarze 0,25 etatu na mi
esiąc,
• Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych -
zaangażowany przez okres 4 miesięcy w wymiarze 0,2 etatu na miesiąc,
• Osoba przeznaczona do świadczenia pomocy prawnej - zaangażowana przez okres 1 miesięcy
w wymiarze 0,06 etatu na miesiąc.
Szczegółową kalkulację kosztów zaangażowania poszczególnych pracowników
przystępujący przedstawił w Dowodzie nr 2 w podziale na poszczególne etapy. Wyjaśnił, że
poszczególne etapy będą realizowane równolegle oraz, że ustalenie czasu zaangażowania
poszczególnych pracowników kluczowego zespołu jest konsekwencją wnikliwej analizy Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
Przystępujący wskazał, że wziął także pod uwagę koszty gwarancji.

Finalnie wskazał, że podana cena zabezpiecza wszystkie koszty z tytułu realizacji
przedmiotowego zamówienia, uwzględnia wszelkie wydatki i generuje zysk na umiarkowanym
poziomie. W celu wykazania swoich twierdzeń przedstawił kalkulacje ceny, stanowiące
załączniki do wyjaśnień, które opisał jako dowody Nr 1 i 2.

Odwołujący zapoznał się z wyjaśnieniami przystępującego w związku z nakazaniem ich
„odtajnienia” zawartym w wyroku Izby z 26 lutego 2019 r. w sprawie KIO 247/19. Wykonując to
orzeczenie zamawiający powtórzył czynność badania i oceny ofert oraz dokonał ponownego
wyboru oferty przystępującego, w wyniku czego odwołujący wniósł odwołanie.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp.
Jest wykonawcą, który złożył ofertę i ma interes w uzyskaniu danego zamówienia.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 90 ust. 3 Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeśli wykonawca,
wezwany w trybie art. 90 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień elementów oferty mających wpływ
na cenę oferty, nie złożył wyjaśnień albo ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że cena oferty jest rażąco niska.
Orzecznictwo wypracowało pogląd, zgodnie z którym złożenie wyjaśnień
ogólnikowych, nieodpowiadających na wezwanie zamawiającego, nieprzekonujących, że
cena oferty została obliczona rzetelnie jest zrównane w skutkach z brakiem złożenia
wyjaśnień w ogóle. W obu przypadkach oferta podlega odrzuceniu. Przyczyną odrzucenia
oferty nie jest wówczas fakt, że cena danej oferty jest rażąco niska, lecz brak wykazania tego
przez wykonawcę (vide przykładowo wyroki z: 19 maja 2016 r. sygn. akt. KIO 722/16, 2
września 2016 r. sygn. akt KIO 1651/16, 4 grudnia 2017 r. sygn. akt KIO 2411/17).
Taka właśnie sytuacja zaistniała w okolicznościach sporu. Zamawiający wezwał
przystępującego na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień oraz załączenia
dowodów. W odpowiedzi uzyskał wyjaśnienia, zgodnie z którymi wysokość ceny oferowanej
przez przystępującego jest wynikiem:
-
krótszego okresu realizacji zamówienia;
-
głębokiej analizy mającej na celu podanie optymalnej kwoty;
-
własnej metodyki działania zdobytej podczas realizacji szeregu zamówień;
- ustalenia
średniego miesięcznego wynagrodzenia na podstawie przeciętnego
wynagrodzenia w województwie warmińsko-mazurskim;
-
posiadana własnych zasobów – zespołu wyspecjalizowanych inżynierów, który będzie
realizował zadanie (wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia).
Zdaniem przystępującego cena jego oferty jest nieznacznie niższa od wartości
przedmiotu zamówienia.
W świetle tych stwierdzeń czynność zamawiającego wyboru oferty przystępującego jako
najkorzystniejszej narusza art. 90 ust. 3 w z
w. z art. 89 ust. 1 Pzp. Przede wszystkim zważyć
należy, że cena oferty przystępującego nie jest nieznacznie niższa od wartości zamówienia.
Różnica ta wynosi nie wynosi 37%, gdyż przystępujący tę różnicę odnosi do kwoty podanej
przez zamawiającego przed otwarciem ofert, a nie do wartości zamówienia oszacowanej przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z
oświadczeniem pełnomocnika zamawiającego na rozprawie, na podstawie aktualnych ofert
cenowych,
wynosiła 517.904 zł 36 gr i została przez zamawiającego obniżona wewnętrzną
decyzją zamawiającego. Akta sprawy nie zawierają żadnych dokumentów pozwalających na
stwierdzenie, że pierwotny szacunek nie był dokonany z należytą starannością albo żeby

sytuacja na rynku
usług stanowiących przedmiot zamówienia radykalnie się zmieniła w okresie
od oszacowania wartości zamówienia do daty otwarcia ofert.
Cena oferty przystępującego jest prawie trzy razy niższa od wartości szacunkowej
zamówienia i ponad 60% niższa od średniej ceny pozostałych dwóch ofert złożonych w
postępowaniu. Należy zatem oczekiwać, że wyjaśnienia odwołującego w sposób przekonujący
podadzą przyczyny tak dużej różnicy. Tymczasem przystępujący nie podał żadnych przyczyn
budujących jego przewagę konkurencyjną. Przeciwnie, wskazane przez niego podstawy
obniżenia ceny oferty w żadnym stopniu nie indywidualizują jego sytuacji, gdyż są wspólne dla
wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie. Wszyscy wykonawcy na etapie
przygotowania ofert z dokumentów postępowania mogli powziąć wiedzę co do krótszego
okresu realizacji zamówienia, a czasookres na wykonanie zamówienia jest taki sam dla
wszystkich wykonawców. Również trudno uznać, że przystępującego wyróżnia dokonanie
dokładnej analizy przedmiotu zamówienia dla potrzeb obliczenia ceny oferty, skoro każdy
wykonawca musi się zapoznać z wymaganiami zamawiającego w celu wyceny swoich prac.
Czynności analityczne nie mogą być postrzegane jako wyróżnik sposobu działania
przystępującego, lecz raczej jako obowiązek każdego z wykonawców. Izba nie miała też
wątpliwości, że każdy z wykonawców posiadających wymagane przez zamawiającego
doświadczenie w wykonaniu usług rodzajowo podobnych wypracował podczas realizacji
szeregu zamówień optymalną metodykę działania. Przystępujący nie wskazał, choć mógł i
powinien to zrobić, na czym owa metodyka miałaby polegać i w jaki sposób przyjęta przez
niego metodyka pracy buduje przewagę konkurencyjną oraz wpływa na wysokość ceny
oferty. Za sytuację wspólną wszystkim wykonawcom należy uznać również posiadanie
zasobów kadrowych, za pomocą których zamówienie będzie realizowane. Z całą pewnością
sam fakt posiadania osób niezbędnych do wykonania zamówienia nie stanowi wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonania zamówienia, gdyż jest to warunek ubiegania się o udzielenie
zamówienia. Wyjaśnienia wysokości ceny podające okoliczności wspólne dla wszystkich
wykonawców, nie wskazujące na obiektywne czynniki charakterystyczne wyłącznie dla danego
wykonawcy, nie stanowią dostatecznych wyjaśnień w razie wątpliwości co do tego, czy cena nie
jest rażąco niska (wyroki: Sądu Okręgowego w Rzeszowie sygn. akt I Ca 117/12, wyrok Sądu
Okręgowego Warszawa-Praga sygn. akt IV Ca 1299/09, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
sygn. akt XIX 179/13).
Zwraca również uwagę brak wskazania przez przystępującego w wyjaśnieniach, że
znajdujący się w jego zasobach wyspecjalizowany personel zostanie zatrudniony za
wynagrodzeniem w kwocie przeciętnego średniego wynagrodzenia w województwie warmińsko-
mazurskim. Wskazał jedynie przystępujący, że wynagrodzenie takie było podstawą kalkulacji
ceny oferty. Tymczasem celem uzyskania wyjaśnień żądanych w trybie art. 90 ust. 1 Pzp nie jest

jedynie powzięcie wiedzy na temat sposobu kalkulacji ceny oferty. Celem tych wyjaśnień jest
wykazanie re
alności dokonanego szacunku, uzasadnienie budzącej wątpliwości ceny oferty, a
temu przystępujący nie sprostał.

W świetle ogólnych stwierdzeń zawartych w wyjaśnieniach, załączone do nich kalkulacje
nie mogą prowadzić do przeciwnej oceny. Wyjaśnienia nie dają bowiem podstaw do uznania, że
przedstawione wyliczenia są rzetelne i realne.

Kalkulacje nie stanowią również oczekiwanego przez zamawiającego dowodu
potwierdzającego treść wyjaśnień. Stanowią one, podobnie jak same wyjaśnienia, oświadczenie
własne przystępującego.

Jakkolwiek sam brak złożenia dowodów nie może być podstawą odrzucenia oferty na
podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, jednak wykonawca
– zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający
explicite
żądał złożenia dowodów – musi liczyć się z konsekwencjami poprzestania na
wyjaśnieniach i zaniechania przedstawienia zamawiającemu dowodów, czyli odrzuceniem oferty
z powodu niewykazania, że jej cena nie jest rażąco niska.

Dowody załączone przez przystępującego do pisma procesowego w postaci umów
przedwstępnych zawartych z osobami o wymaganych kwalifikacjach, zawarte przed terminem
składania ofert w postępowaniu, nie mogą zostać uwzględnione. Po pierwsze: są spóźnione,
gdyż powinny być dołączone przez przystępującego do wyjaśnień. Izba w postępowaniu
odwoławczym bada czynność oceny wyjaśnień przez zamawiającego, taką jaką była ona w
momencie dokonywania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie
dysponował dowodami zgłaszanymi na rozprawie przez przystępującego w momencie
dokonywania wyboru jego oferty
, pomimo żądania dowodów, zatem i Izba nie może ich
uwzględnić przy ocenie zarzutów odwołania. Możliwość nie dopuszczenia dowodów, które nie
zostały przedstawione zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, a
są składane dopiero w postępowaniu odwoławczym, jest aprobowana w orzecznictwie (wyrok
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sygn. akt IV Ca 1299/09). Po drugie: dowody te nie są
godne wiary. Sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego jest twierdzenie, że osoby o
wysokich kwalifikac
jach zawodowych pracują za wynagrodzenie na poziomie przeciętnego w
danym województwie. Nadto nie sposób pominąć, że umowy przedwstępne nie zawierają
zobowiązania do zatrudnienia na ustalonych warunkach płacowych. Pomimo wskazania kwoty
wynagrodzenia, zobo
wiązanie wykonawcy dotyczy bowiem wyłącznie zawarcia umowy i
pełnienia danej funkcji.

W ocenie Izby zamawiający nie ocenił w istocie wyjaśnień przystępującego, lecz dokonał
badania ceny oferty in merito, co narusza art. 90 ust. 3 Pzp. Przepis ten stanowi bowiem o
ocenie wyjaśnień. Nadto ocena dokonana przez zamawiającego budzi istotne wątpliwości.
Należy zwrócić uwagę, że zamawiający za punkt odniesienia przyjął wysokość wynagrodzenia

swoich pracowników oraz cenę najmu własnych pomieszczeń, podczas gdy doświadczenie
życiowe podpowiada, że wynagrodzenie rynkowe zatrudnianych osób ma wyższą wartość, niż
wynagrodzenie pracowników sfery państwowej, a w szczególności pracowników zatrudnionych
w publicznym sektorze medycznym. Ponadto, jak Izba wskazała wyżej, same wyjaśnienia nie
pozwalają jako punktu odniesienia przyjąć wynagrodzenia z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego. Wyjaśnienia nie zawierają jasnego stwierdzenia o zatrudnieniu osób
zamieszkałych na terenie tego województwa, zaś przystępujący na etapie składania wyjaśnień
nie wykazał rzeczywistego dysponowania takimi osobami. Zamawiający analizując wskaźniki
GUS odnosił się do pewnych średnich wartości, z całkowitym pominięciem realiów
postępowania: jego zakresu, przedmiotu, stopnia złożoności oraz treści złożonych wyjaśnień.
Brak jest podstaw do przyjęcia, że wskazywane na rozprawie inne postępowanie prowadzone
przez innego zamawiającego może być punktem odniesienia przy badaniu ceny oferty
przystępującego.
W konsekwencji Izba uznała, że przystępujący nie wykazał, iż cena jego oferty,
odbiegająca znacząco tak od wartości zamówienia, jak i od cen pozostałych ofert złożonych w
postępowaniu, jest uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wykonać przyszłą
umowę w sprawie zamówienia publicznego z należytą starannością.
Treść wyjaśnień udzielonych przez przystępującego nie daje możliwości kierowania do
tego wykonawcy kolejnych wniosków dotyczących badania ceny oferty. Ewentualne
oświadczenia oraz dowody dotyczyłyby informacji, argumentów uzasadniających wysokość ceny
oferty, które powinny być podane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 90 ust.
1 Pzp, a których przystępujący nie wskazał.
Izba uznała, że zamawiający wybrał ofertę przystępującego, pomimo tego, że podlega
ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1
sentencji.
O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, uwzględniając koszty
wynagrodzenia
pełnomocnika odwołującego w kwocie 3.600 zł, zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:
................................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie