eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2703/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2703/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu wyznaczonym
z udziałem stron i uczestnika w dniu 15 stycznia
2019r. w Warszawie sprawy
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 31 grudnia 2018 r. przez
odwołującego:
SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
33-
100 Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 5 B w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez
zamawiającego:
Energa Informatyka i Technologie Sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku; 80-309 Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 472 A

przy udziale przystępującego: „KONCEPT” Sp. z o.o. ul. Wodniaków 19; 03-992 Warszawa
po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze
2.
kosztami postępowania obciąża SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 33-100
Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 5 B i:
2.1.
zalicza do
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 00 gr (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez SUNTAR Sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnowie; 33-100 Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 5 B tytułem wpisu od
odwołania.
2.2.
nakazuje zwrot z rachu
nku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 33-100 Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego
5 B
kwotę 13.500 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Przewodniczący:…………………..…………

U z a s a d n i e n i e


Odwołanie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych pod nazwą „Sukcesywna dostawa sprzętu oraz akcesoriów
komputerowych wraz z 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym" – Numer referencyjny:
ZP/06/EITE-DW/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
04.12.2018 roku pod numerem 2018/S 233-533382
Pismem z dnia 15.01.2019 roku,
przesłanym drogą elektroniczną w formie skanu załączonego
do e-maila, podpisanym przez
Prezesa Zarządu P. Z.C., odwołujący cofnął odwołanie,
załączając odpis z KRS na dzień 27.08.2018 roku.

W tym stanie rzeczy
Krajowa Izba Odwoławcza, uznała wniosek cofnięcia odwołania za
skuteczny i na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie
ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie
odwoławcze wydając postanowienie w sprawie.

Uzupełniająco Izba nadmienia, że zamawiający za pośrednictwem drogi elektronicznej
przesłał skan pisma o uwzględnieniu w całości zarzutów w odwołaniu podpisane przez
przedstawiciela zamawiającego ale bez wykazania umocowania do składania oświadczeń w
imieniu zamawiającego.

Na posiedzeniu w dniu 15.01
.2019 roku nikt ze stron jak i przystępujący nie stawili się. Izba
stwierdziła prawidłowe zawiadomienie o terminie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Z uwagi na dalej idący wniosek odwołującego co do cofnięcia odwołania, niż oświadczenie
zamawiającego o uwzględnieniu odwołania, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na
podstawie art. 187 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t.
Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972)
orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz
odwołującego z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90 % należnego wpisu
od odwołania.


Przewodniczący:……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie