eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 31/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-01-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 31/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018
r. w Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 2 stycznia 2018 r. przez
wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie

w
postępowaniu
prowadzonym
przez
Zamaw
iającego:
Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne
Sp. z o.o. z siedzibą w
Zielonej Górze
zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającegoorzeka:

1.
Oddala odwołanie
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie
i:

1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
tytułem wpisu od odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………


Sygn. akt KIO 31/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
Warszawie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej
również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Zakup komputerów
stacjonarnych
".

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca SUNTA
R Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (zwany dalej: „Odwołującym”)
w dniu 2 stycznia 2018
r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) odwołanie
na
postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej również:
SIWZ”), zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ Rozdziału I pkt
4 specy
fikacji pojedynczego komputera, w następujący sposób:
a)
BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i
zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,
b)
BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze
seryjnym komputera,
c)
Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału
systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy
też wewnątrz komputera umożliwiające otrzymanie informacji o:
- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
- zainstalowanym procesorze,
-
ilości zainstalowanej pamięci PAM, (w tym skreślenie zwrotu: „producencie modułów
pamięci
”),
-
płycie głównej,
- zainst
alowanym dysku twardym: (w tym wykreślenie zwrotu: „producent, model”),

d) oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:
-
wykonanie testu pamięci RAM,

e) wykonanie testu dysku twardego ( w tym wykreślenie zwrotu: „oraz procesora”).

Uwzg
lędniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ,
jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika
postępowania złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co
następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izb
a ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 3 stycznia 2018 r.

Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego w dniu 8 stycznia 2018 r. zgłosił przystąpienie wykonawca GALAXY
Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Izba potwie
rdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w
Zielonej Górze (zwanego dalej również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup komputerów stacjonarnych”.
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 1/.


Specyfikacja Istot
nych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:
Rozdział I pkt 4 specyfikacji pojedynczego komputera, parametr pkt 10 (Wymagania
dodatkowe):
a)
BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i
zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,

b)
BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze
seryjnym komputera,
c)
Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału
systemu ope
racyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy
też wewnątrz komputera umożliwiające otrzymanie informacji o:
- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
- zainstalowanym procesorze,
-
ilości zainstalowanej pamięci PAM, producencie modułów pamięci,
-
płycie głównej,
- zainstalowanym dysku twardym: producent, model,

d) oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:
-
wykonanie testu pamięci RAM,
e) wykonanie testu dysku twardego oraz procesora.
/do
kumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 2 /


Od niniejszych postanowień SIWZ wykonawca SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie
wniósł odwołanie w dniu 2 stycznia 2018 r.
/dokumentacja postępowania: Odwołanie wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowiez dnia 2 stycznia 2018 r. /.

Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc
o jego oddalenie.
/dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie Zamawiającego z dnia 16 stycznia
2018 r. /.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i
stanowiska stron oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie podlega oddaleniu.

Odwołujący podtrzymał zarzut odnoszący się do zapisu Rozdziału I pkt 4 specyfikacji
pojedynczego komputera, parametr pkt 10
: „wykonanie testu dysku twardego oraz
producenta

”. W tej części Odwołujący podtrzymał wniesiony zarzut oraz swoje stanowisko w
te
j sprawie. Izba przychyliła się do stanowiska Zamawiającego w tej sprawie. Zamawiający
wskazał na możliwość zaoferowania sprzętu co najmniej dwóch producentów (Dell, Lenovo),
w tym również HP na podstawie złożonych dowodów. Zamawiający zauważył, że na rynku

istnieje pięciu innych dużych producentów, a żaden z producentów nie wniósł odwołania.
Wobec tego w ocenie Izby nie można zgodzić się z Odwołującym, że doszło do naruszenia
art. 29 ust.
2 ustawy Pzp, niedopuszczającego do sytuacji, w której przedmiot zamówienia
opisany jest
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W ocenie Izby w tym stanie
faktycznym nie doszło właśnie do takiej sytuacji, gdyż sam Odwołujący przyznał, że na rynku
występuje co najmniej dwóch producentów sprzętu (Dell i Lenovo). Zamawiający wykazał –
poprzez złożone dowody – że Odwołujący ma możliwość złożenia oferty oraz że
współpracuje z innymi producentami sprzętu (m. in. z producentem sprzętu Dell).
Zamawiający wykazał również, że przy tak sformułowanym zapisie SIWZ „wykonanie testu
dysku twardego oraz producenta

” – poprzez złożone dowody – istnieje na rynku kilku
producentów oferowanego sprzętu.

Ponadto
– co również należy uznać, a jest istotne w tej sprawie, z czym Izba również
się zgodziła – że Zamawiający określa swoje wymagania według własnych potrzeb do czego
jest uprawiony. Jeśli powyższe zapisy nie naruszają zasady uczciwej konkurencji – co w tym
postępowaniu odwoławczym nie zostało wykazane – Zamawiający uprawniony jest do
określenia swoich wymagań według własnego uznania. Owszem opis przedmiotu
zamówienia nie może ograniczać uczciwej konkurencji co wynika z przepisu art. 29 ust. 2
ustawy Pzp jednak zgodzić należało się, iż nie jest tak że Zamawiający w każdym przypadku
ma otrzymać dokładnie to co wskazuje wykonawca, gdyż Zamawiający jako dysponent
postępowania decyduje wobec prowadzonego postępowania co ma być przedmiotem
zamówienia - z zastrzeżeniem oczywiście, że opis przedmiotu zamówienia nie może
utrudniać uczciwej konkurencji. Ograniczenie konkurencji na które powołuje się Odwołujący
nie ma znaczenia wobec ograniczenia wynikającego z ustawy Pzp. W każdym przypadku –
co do prowadzonego postępowania – konkurencja w jakimś stopniu jest ograniczona ze
względu na wymagania postawione przez Zamawiającego. Nie jest zatem wystarczające
powołanie się wyłącznie na kwestie funkcjonalności, istotnym w świetle art. 29 ust. 2 ustawy
Pzp jest wykazanie, że Zamawiający poprzez wprowadzone postanowienia specyfikacji mógł
utrudnić uczciwą konkurencję.

Ponadto istotnym jest również to, że Zamawiający w tej sprawie uzasadnił swoje
potrzeby, uzasadnił je również względami organizacyjnymi, przedstawiając stosowne
dowody (regulaminy)
. Zamawiający wskazał, że w tym postępowaniu – co do spornego opisu
– istnieje kilku producentów oferowanego sprzętu, zatem Izba nie mogła zgodzić się, że
doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Nie zostało również wykazane naruszenia
art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.

Wobec cofnięcia przez Odwołującego pozostałych zarzutów, wobec tego nie były one
przedmiotem rozpo
znania przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Wobec tak zaistniałego stanu faktycznego Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła
podstaw do uwzględnienia niniejszego odwołania. W konsekwencji mając na względzie
okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192
ust. 1 ustawy Pzp.
Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w
punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, oddalając odwołanie. W punkcie 2 sentencji
Izba orzekła o kosztach na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego
wyniku.

Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie
Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.