eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 1079/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-06-27
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 1079/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2017 r. przez
wykonawcę: GE Medical Systems Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9, (02-583 Warszawa) w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Miel
ęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach,
ul. Francuska 20/24, (40-027 Katowice),

przy udziale wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 (03-821
Warszawa), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze;
2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę: GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie i nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy: GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodnicz
ący: ……………………………………….Sygn. akt KIO 1079/17

Uzasadnienie

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa tomografu komputerowego z montażem”.
Numer referencyjny: ZP-17-018UN - ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 19/05/2017 r. pod nr 2017/S 096-188636. Wartość zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę: GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie [Odwołujący] wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ).

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że:
1. dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań
i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych
rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta,
czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu;
2. określił sposób oceny ofert w kryterium „jakość" w sposób nieobiektywny,
nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą przejrzystości, równego traktowania i uczciwej
konkurencji,
wskutek czego w Postępowaniu zostały naruszone przepisy art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, a także art. 5 k.c. w zw. z art. 14 ustawy PZP.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca:
Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Przystępujący Simens] wnosząc o
oddalenie odwołania.

Zamawiający w piśmie z dnia 12 czerwca 2017 r. oświadczył, że uwzględnia
odwołanie oraz cyt.: (…) biorąc pod uwagę argumentację odwołujących dokonuje zmiany
treści SIWZ w zakresie wymaganych parametrów wymaganych i parametrów „dodatkowych”
ocenianych w kryterium „jakość”.

Przystępujący po stronie zamawiającego Simens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21/06/2017 w piśmie z dnia 26/06/2017 zgłosił
sprzeciw.

Odwołujący - GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w piśmie
z dnia 26 czerwca 2017 r. złożonym do akt sprawy w tej dacie oświadczył, że cofa
odwołanie.

Izba stwierdza, co następuje:
Skuteczne cofnięcie odwołania - jak w niniejszej sprawie - znosi wszelkie skutki prawne
związane z jego wniesieniem i jest nieograniczonym w czasie uprawnieniem odwołującego
na każdym etapie postępowania odwoławczego - zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp - aż
do czasu zamknięcia rozprawy. W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia
postępowania odwoławczego, a w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy
również do orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

W tym stanie rzeczy Izba – zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. Izba także, zgodnie z art. 187 ust. 8 zd.
drugie Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2010 nr 41poz. 238 ze zmianą z 2017 r.
poz. 47.) orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego
od odwołania w wysokości 15.000 zł.

Mając powyższe na względzie orzeczono, jak w sentencji.Przewodnicz
ący: ……………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.