eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2013 › Sygn. akt: KIO 2997/13
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2014-01-20
rok: 2013
sygnatury akt.:

KIO 2997/13

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Paweł Nowosielski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 i 20 stycznia 2014 r., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2013 r. przez

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. ul. Widna 4, 50-543 Wrocław

w postępowaniu prowadzonym przez

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
al. W. Witosa 26, 45-418 Opole


przy udziale wykonawcy
Henry K. Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3,
55-040 Kobierzyce
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaza
ć Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. kwoty
15 000,00 złotych (słownie: pi
ętnaście tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.


Przewodnicz
ący: ……………….………

Sygn. akt: KIO 2997/13

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum
Medyczne w Opolu
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i
dostawę środków do dezynfekcji” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 października 2013 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem S/2013 202-349399, a wartość zamówienia jest
większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

27 grudnia 2013 r. odwołujący – Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. wniósł
odwołanie wobec odrzucenia jego oferty w pozycji 4. zadania 1. Odwołujący zarzucił
zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wadliwe zastosowanie
wymienionego przepisu, w sytuacji, w której prawidłowa ocena stanu faktycznego i prawnego
sprawy prowadzi do wniosku, iż oferta odwołującego w zadaniu 1. poz. 4. spełnia wszystkie
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności wykazano
skuteczność oferowanego środka dezynfekcyjnego przeciwko wirusom HBV i HCV,
2. art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nierówne traktowanie
wykonawców, polegające na bezpodstawnym odrzuceniu oferty odwołującego, podczas gdy
preparaty oferowane przez odwołującego i wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą – Henry K. Sp. z o.o., są równoważne w zakresie składu, przeznaczenia,
postaci, stężenia, czasu działania, spektrum bójczego oraz badań, jakie zostały
przeprowadzone w celu potwierdzenia ich skuteczności bójczej.
Odwołujący wniósł o:
1. unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty odwołującego
w zakresie zadania nr 1 poz. 4.,
2. nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
w zakresie zadania 1. poz. 4.,
3. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego poprzez zasądzenie na rzecz
odwołującego poniesionych kosztów postępowania odwoławczego.

7 stycznia 2014 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
zgłosił wykonawca Henry K. Sp. z o.o.

14 stycznia 2014 r. zamawiający przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie z 10 stycznia
2014 r., w której uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i oświadczył, że
zgodnie z żądaniem unieważni czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzy badanie
i ocenę ofert.

Po zapoznaniu się z powyższym pismem zamawiającego Izba stwierdziła, iż zamawiający
uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu.

15 stycznia 2014 r. Izba wezwała wykonawcę Henry K. Sp. z o.o. do złożenia oświadczenia
w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w terminie trzech dni od dnia doręczenia wezwania pod
rygorem umorzenia postępowania odwoławczego.
We wskazanym terminie przystępujący nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia
odwołania.
Tym samym zaistniała sytuacja opisana w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych i zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego.
Zatem, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba
orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238).


Przewodnicz
ący: ……………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie