eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji , doposażenia w instalację ccw i wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie, administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Madalińskiego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-04-27

Warszawa: Wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji , doposażenia w instalację ccw i wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie, administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Madalińskiego.
Numer ogłoszenia: 98901 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy , ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5493727, 5493737, faks 022 5493737.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji , doposażenia w instalację ccw i wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie, administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Madalińskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót polegających na wymianie instalacji zimnej wody i kanalizacji, wymianie instalacji c.o. oraz montażu / doposażenie/ instalacji centralnej ciepłej wody w całym budynku położonym w Warszawie przy ul.Racławickiej 17. 2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji mają być wykonane zgodnie z: 2.1. PT Projektem Budowlano-Wykonawczym Instalacji zimnej wody i kanalizacji w bud. przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie z grudnia 2007 roku, autorstwa Andrzeja Borsiaka , który stanowi rozdział X specyfikacji, w zakresie: 2.1.1. Demontażu rurociągów stalowych, ocynkowanych zimnej wody ( poziomy, piony oraz lokalowa instalacja z.w) wraz z bateriami i zaworami. 2.1.2.Demontażu pionów ( rury wraz z podłączeniami w piwnicach oraz odpływów kanalizacyjnych w lokalach i piwnicach 2.1.3. Demontażu misek ustępowych. 2.1.4. Montażu instalacji wodociągowej ( poziom, piony z podlączeniem oraz lokalowa instalacja zimnej wody z rur i kształtek z polipropylenu PP-R łączonych przez zgrzewanie). 2.1.5. Montażu baterii wodociągowych i zaworów. 2.1.6. Montażu wodomierzy mieszkaniowych. 2.1.7. Montażu instalacji kanalizacji ( piony z podłączeniami, odpływy do urządzeń sanitarnych zamontowanych w lokalach), wykonanych z rur i kształtek PCV, łączonych na wcisk. Zakres prac nie dotyczy wymiany wywiewek kanalizacyjnych na dachu. 2.1.8. Montażu rewizji kanalizacji PCV na pionach kanalizacji w piwnicy. 2.1.9. Montażu misek ustępowych typ uniwersalny wraz z dolnopłukiem z PCV. 2.1.10. Izolacji pionów kanalizacyjnych. 2.1.11. Obudowy pionów zimnej wody i kanalizacji w lokalach. 2.1.12. Prac poinstalacyjnych budowlano-naprawczych ( bez odtwarzania glazury, terakoty lub zabudowy wnęk ). 2.1.13. Transportu gruzu i złomu. 3. PT Projektem Budowlano-Wykonawczym wymiany instalacji c.o. w bud. przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie - z sierpnia 2008 roku, autorstwa mgr inż. Bogdana Maciejewskiego, który stanowi rozdział XI specyfikacji, w zakresie: 3.1.Demontażu rurociągów stalowych, spawanych w instalacji c.o ( poziomy, piony z podłączeniami, gałązki grzejnikowe, odpowietrzenie zbiorcze, zawory odcinające i grzejnikowe. 3.2.Demontażu grzejników żeliwnych. 3.3.Montażu rurociągów z rur i kształtek z polipropylenu typ PP-R STABI w instalacji c.o.( poziom, piony z podłączeniami i gałązki grzejnikowe) 3.4.Montażu grzejników i zaworów grzejnikowych termostatycznych. 3.5.Montażu odpowietrzników na pionach c.o. 3.6.Węzła cieplnego - wymiana rozdzielaczy c.o. i zaworów odcinających. 3.7.Prac poinstalacyjnych budowlano-naprawczych 3.8.Transportu gruzu i złomu. 3.9. PT Projektem instalacji centralnej ciepłej wody w bud. przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie z października 2009 roku, autorstwa mgr inż. Maciej Być, który stanowi rozdział XII specyfikacji, w zakresie:. 3.9.1.Montażu rurociągów z polipropylenu PP-R STABI w instalacji centralnej ciepłej wody ( ccw)- poziom, piony ciepłej wody i cyrkulacji z podłączeniem, lokalowa instalacja ciepłej wody). 3.9.2.Demontażu lokalowej instalacji ciepłej wody z rur stalowych, ocynkowanych. 3.9.3.Demontażu piecy gazowych kąpielowych na potrzeby ciepłej wody w lokalach. 3.9.4.Demontażu odcinków lokalowej instalacji gazu dotyczącą podłączenia PG. 3.9.5.Montażu wodomierzy mieszkaniowych dla ciepłej wody. 3.9.6.Izolacji poziomów i pionów ciepłej wody. 3.9.7.Obudowa pionów ciepłej wody w lokalach. 3.9.8.Prac poinstalacyjnych budowlano-naprawczych. 3.9.9.Węzeł cieplny - podłączenia instalacji ccw budynku do modułu ciepłej wody w węźle cieplnym wraz z podłączeniem zimnej wody do wymienników ccw. 3.9.10.Transportu gruzu i złomu. 4. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. siwz będą wykonywane pod nadzorem Działu Technicznego DOM Madalińskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Wiśniowa 35. 5. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 6. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawiera dokumentacja projektowa techniczna (3 projekty techniczne) - stanowiące Rozdział X, XI i XII SIWZ, 3 przedmiary robót - stanowiące Rozdział IV, V i VI SIWZ, 3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiąca Rozdział VII, VIII i IX SIWZ, oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji, mają być wykonywane zgodnie z: 7.1. Projektami Technicznymi: - Projektem Budowlano-Wykonawczym Instalacji zimnej wody i kanalizacji w bud. przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie - z grudnia 2007 roku, autorstwa Andrzeja Borsiaka , który stanowi rozdział X specyfikacji, Projektem Budowlano-Wykonawczym wymiany instalacji c.o. w bud. przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie z sierpnia 2008 roku, autorstwa mgr inż. Bogdana Maciejewskiego, który stanowi rozdział XI specyfikacji, -Projektem instalacji centralnej ciepłej wody w bud. przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie - z października 2009 roku, autorstwa mgr inż. Maciej Być, który stanowi rozdział XII specyfikacji, przedmiarami robót: Przedmiar robót inwestora dotyczący wymiany instalacji zimnej wody i kanalizacji, który stanowi Rozdział IV siwz, Przedmiar robót inwestora dotyczący wymiany instalacji c.o., który stanowi Rozdział V siwz, Przedmiar robót inwestora dotyczący instalacji centralnej ciepłej wody ( ccw), który stanowi Rozdział VI siwz, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca wymiany instalacji zimnej wody i kanalizacji, która stanowi Rozdział VII siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca wymiany instalacji c.o., która stanowi Rozdział VIII siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca instalacji centralnej ciepłej wody ( ccw), która stanowi Rozdział IX siwz oraz Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 796 z dnia 23 grudnia 2009 r. która stanowi Rozdział XIII siwz. 7.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych, 7.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych, 7.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 7.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7.5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym: 7.5.1.1.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który roboty zostały wstrzymane. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót, o którym mowa w ust. 6. 7.5.1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych Zamówieniem, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia. 7.5.1.3.W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. 7.5.1.4.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących Rozdział IV, V i VI siwz, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. Zmiany, o których mowa wyżej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8.Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących Rozdział od VII do IX SIWZ i dokumentacji technicznej - 3-ch PT- stanowiących Rozdział X, XI i XII SIWZ i 3 -ch przedmiarach robót - stanowiących Rozdział IV, V i VI SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót w/w dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do: 9.1. prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót, 9.2. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 200.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia, 9.3. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy, 9.4. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 9.5. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego, 9.6. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. 9.7. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia, 9.8. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy, 9.9. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w pkt. 8.1.3. specyfikacji. 9.10. Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 10. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać z instalacji wodno - kanalizacyjnej i energii elektrycznej na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III specyfikacji) oraz zastosowane materiały, na czas min. 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta nie krócej jednak niż 36 miesięcy przy czym na zamontowane grzejniki stalowe, płytowe okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 12. Zaoferowana przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY - maksymalna stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbrutto? nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud -Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu dla I kw. 2010 r., wynoszącej dla robót sanitarnych: Rbrutto?= 30,50 zł. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki roboczogodziny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty - Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 13. Zaoferowany przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni określony w wyd. Sekocenbud -Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu- dla I kw. 2010 r. i wynoszący dla: materiałów sanitarnych 7,3 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty - Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 14. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 20 specyfikacji. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 6000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 w/w ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 5 do wzoru formularza oferty ( pkt. 9.2.1. siwz) oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wskazanym poniżej: 2.Zamawiający oceni jako spełniony, warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu robót budowlanych, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiany instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150.000,- zł brutto każda. W tym celu Wykonawca musi wypełnić wykaz robót stanowiący załącznik nr 6 do wzoru formularza oferty oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Zamawiający oceni jako spełniony, warunek dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami z którego wynikać będzie że Wykonawca dysponuje osobą, która będzie odpowiadała za kierowanie robotami ogólnobudowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych oraz, że dysponuje co najmniej 13 osobami w tym 10 osobami z uprawnieniami montera instalacji sanitarnych, 1 osobą z uprawnieniami spawacza gazowego, 2 osobami z uprawnieniami murarza, do wykonania zamówienia, z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia. W w/w wykazie należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie do dysponowania nimi. W tym celu Wykonawca musi wypełnić wykaz osób stanowiący załącznik nr 7 do wzoru formularza oferty. 2. Zamawiający oceni jako spełniony, warunek dysponowania przez Wykonawcę osobą z uprawnieniami, wymaganymi ustawą prawo budowlane, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie oświadczenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje osobą do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia -posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w zakresie instalacji sanitarnych oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W tym celu Wykonawca musi złożyć oświadczenie na załącznik nr 8 do wzoru formularza oferty. 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie sprawozdania finansowego albo jego części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za 2008 rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy - za ten okres potwierdzających wysokość posiadanych obrotów w 2008 r. roku nie mniejszych niż 300.000 PLN. 2.Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 200.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. kosztorysy ofertowe (podpisane - parafowane - przez Wykonawcę na każdej stronie) sporządzone zgodnie z zapisem pkt. 16.2. specyfikacji w oparciu o przedmiary robót, zawarte w Rozdziale IV, V i VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmujące całość przedmiotu zamówienia, 3. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.5.1.2. niniejszej specyfikacji, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.6.3. niniejszej specyfikacji, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 5. informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 6.dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w pkt 12.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 7. informację o podmiotach, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasobach, których polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 8.2. siwz, 8.oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na załączniku nr 1 wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 9. zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na załączniku nr 2 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 10.oświadczenie na załączniku nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż równowartość 200.000 złotych polskich na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, 11. informacji określonej w pkt. 16.1.2. specyfikacji w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż (7 % ) stawki podatku od towarów i usług, 12. oświadczenie Wykonawcy zawierające wzór dokumentu gwarancyjnego określającego zakres gwarancji na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, potwierdzające udzielenie gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na okres nie krótszy niż wskazany w pkt. 3.10. specyfikacji, 13. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 8 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 8.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 9.3 SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów. 14. W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 14.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres robót, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zakresie realizacji części zamówienia. 14.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów. 15. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w pkt. 9.2.5. siwz może przedstawić inny dokument pozwalający na ocenę, czy spełniony jest warunek opisany w pkt. 8.1.4. siwz. 16.Oferta wspólna 16.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 16.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 16.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 16.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 16.1.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3.1. siwz podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt. 9.3.2. do 9.3.7. dla wszystkich Wykonawców podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 16.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 9.2. siwz) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 17.Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 18.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym: 1.1.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony o okres, na który roboty zostały wstrzymane. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót, o którym mowa w ust. 6. 1.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych Zamówieniem, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia. 1.3.W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. 1.4.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w przedmiarach robót stanowiących Rozdział IV, V i VI siwz, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia. Zmiany, o których mowa wyżej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Irysowa 19, 020-660 Warszawa, pok.34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, przy ul. Irysowej 19, 02-660 Warszawa, pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.