Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-04-26

Szubin: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSOWOŚCIACH KOŁACZKOWO, KORNELIN, MAŁE RUDY

Numer ogłoszenia: 98051 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szubinie , ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3910700, 3910701. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSOWOŚCIACH KOŁACZKOWO, KORNELIN, MAŁE RUDY.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Kornelin, Małe Rudy

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
1) Opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotu zamówienia,
2) Uzyskanie map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów,
3) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren których przebiegać będzie wodociąg. W przypadku odmowy należy także uzyskać ją na piśmie.
6) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i zezwoleń,
7) Wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego,
8) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane),
9) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
10) Opracowanie projektu budowlanego,
11) Opracowanie projektu wykonawczego,
12) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,
13) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Charakterystyczne orientacyjne parametry obiektu:
1) Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 15 km ? 1,0 km,
2) Projekt nie obejmuje zaprojektowania przyłączy wodociągowych,
3) Projektowany wodociąg krzyżuje się z rzeką Gąsawką oraz rowami melioracyjnymi,
4) Wodociąg przebiegać będzie przez tereny prywatne, drogi gminne i powiatowe,
5) Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pobliżu projektowanych terenów NATURA 2000, które zostały przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ.

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 1389)
2) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
3) Zgoda właścicieli na wykonanie wodociągu musi zawierać m.in.:
a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego,
b) datę i miejsce podpisania zgody,
c) wyciąg z dokumentacji projektowej - mapa geodezyjna z lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej na działce - podpisany i zaakceptowany przez właściciela działki,
d) numer działki, księgi wieczystej, miejsce położenia,
e) treść pisemnej zgody wraz z akceptacją przebiegu sieci wodociągowej lub przykanalika, zgodnie z wyciągiem z dokumentacji,
f) czytelne dane osoby - projektanta w obecności której została podpisana zgoda wraz z jego podpisem,
g) podpis właściciela działki.
4) Raport oddziaływania na środowisko należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
5) Dokumentację projektową, z wyjątkiem projektu budowlanego, należy opracować w 2 egzemplarzach, natomiast projekt budowlany w 5 egzemplarzach. Dokumentację projektową należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie otwartym np. PDF, jpg., na cyfrowym nośniku CD lub inny)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ, wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie referencji wraz z protokołem odbioru dokumentacji lub pozwoleniem na budowę, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o długości 10 km.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby, które będą pełniły funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania:
   - 2 osoby wyznaczone do pełnienia funkcji projektanta w branży sanitarnej, posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, należące do właściwego samorządu zawodowego.
   Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do właściwego samorządu zawodowego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika,
3) Wykaz prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
z podaniem ich wartości, złożony przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa w przypadku: 1. Zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, w następstwie których wystapi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd MIejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, sekretariat (pokój nr 19).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI SZUBIN PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi SZUBIN » więcej : Usługi projektowania architektonicznego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU