eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szubin › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSOWOŚCIACH KOŁACZKOWO, KORNELIN, MAŁE RUDY

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-04-26

Szubin: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSOWOŚCIACH KOŁACZKOWO, KORNELIN, MAŁE RUDY
Numer ogłoszenia: 98051 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szubinie , ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3910700, 3910701.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSOWOŚCIACH KOŁACZKOWO, KORNELIN, MAŁE RUDY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Kornelin, Małe Rudy 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 1) Opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotu zamówienia, 2) Uzyskanie map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren których przebiegać będzie wodociąg. W przypadku odmowy należy także uzyskać ją na piśmie. 6) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i zezwoleń, 7) Wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego, 8) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane), 9) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 10) Opracowanie projektu budowlanego, 11) Opracowanie projektu wykonawczego, 12) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 13) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Charakterystyczne orientacyjne parametry obiektu: 1) Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 15 km ? 1,0 km, 2) Projekt nie obejmuje zaprojektowania przyłączy wodociągowych, 3) Projektowany wodociąg krzyżuje się z rzeką Gąsawką oraz rowami melioracyjnymi, 4) Wodociąg przebiegać będzie przez tereny prywatne, drogi gminne i powiatowe, 5) Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pobliżu projektowanych terenów NATURA 2000, które zostały przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 1389) 2) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 3) Zgoda właścicieli na wykonanie wodociągu musi zawierać m.in.: a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, b) datę i miejsce podpisania zgody, c) wyciąg z dokumentacji projektowej - mapa geodezyjna z lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej na działce - podpisany i zaakceptowany przez właściciela działki, d) numer działki, księgi wieczystej, miejsce położenia, e) treść pisemnej zgody wraz z akceptacją przebiegu sieci wodociągowej lub przykanalika, zgodnie z wyciągiem z dokumentacji, f) czytelne dane osoby - projektanta w obecności której została podpisana zgoda wraz z jego podpisem, g) podpis właściciela działki. 4) Raport oddziaływania na środowisko należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627). 5) Dokumentację projektową, z wyjątkiem projektu budowlanego, należy opracować w 2 egzemplarzach, natomiast projekt budowlany w 5 egzemplarzach. Dokumentację projektową należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie otwartym np. PDF, jpg., na cyfrowym nośniku CD lub inny)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ, wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie referencji wraz z protokołem odbioru dokumentacji lub pozwoleniem na budowę, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o długości 10 km.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby, które będą pełniły funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania: - 2 osoby wyznaczone do pełnienia funkcji projektanta w branży sanitarnej, posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, należące do właściwego samorządu zawodowego. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do właściwego samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika, 3) Wykaz prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem ich wartości, złożony przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa w przypadku: 1. Zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, w następstwie których wystapi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd MIejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi projektowania architektonicznego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.