Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-05-09

Warszawa: Druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń.

Numer ogłoszenia: 97299 - 2008; data zamieszczenia: 09.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5950050; 5950001, fax 022 8602903; 6361677,3185411.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR formularzy systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń, na które składają się następujące formularze, których nazwy określa załącznik nr 2 do umowy:
1) Zgłoszenie siedziby stada (Z-1/105) - 27 600 sztuk;
2) Zgłoszenie miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych (Z-2/105) - 300 sztuk;
3) Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła (Wb-2/55) - 62 200 sztuk;
4) Zgłoszenie bydła do rejestru (Zb-R/105) - 2 546 500 sztuk;
5) Zgłoszenie bydła do rejestru (ZZb-R/105) - 81 500 sztuk;
6) Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru (Zo/k-R/105) - 109 700 sztuk;
7) Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru (ZZo/k-R/105) - 46 300 sztuk;
8) Zgłoszenie świń do rejestru (Zś-R/105) - 900 500 sztuk;
9) Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (Zb/o/k-D/105) - 3 106 400 sztuk;
10) Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (ZZb/o/k-1/D/105)- 240 500sztuk;
11) Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (ZZb/o/k-2/D/105) - 252 100 sztuk;
12) Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (Zś-A/105) -- 1 391 400 sztuk;
13) Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (ZZś-A/105) - 293 300 sztuk;
14) Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju gospodarczego bydła, owiec albo kóz (Zb/o/k-C/105)- 292 300 sztuk;
15) Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni (ZZb-B/105) - 236 300 sztuk;
16) Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz (ZZo/k-B/105) - 8 200 sztuk;
17) Zgłoszenie uboju świń w rzeźni (ZZś-B/105) - 371 700 sztuk;
18) Zgłoszenie unieszkodliwiania zwłok bydła, owiec albo kóz (ZZb/o/k-U/105) - 6 200 sztuk;
19) Zgłoszenie unieszkodliwiania zwłok świń (ZZś-U/105) - 7 800 sztuk;
20) Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła (Wb-1/55) - 625 000 sztuk;
21) Wniosek o przydzielenie puli numerów dla owiec albo kóz (Wo/k-1/55) - 46 100 sztuk;
22) Zamówienie kolczyków dla bydła, owiec albo kóz (Zb/o/k-1/55) - 497 100 sztuk;
23) Zamówienie kolczyków dla świń (Zś-1/55) - 10 500 sztuk;
24) Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła, owiec, kóz (Zb/o/k-2/55) - 484 700 sztuk;
25) Zamówienie duplikatów kolczyków dla świń (Zś-2/55) - 2 600 sztuk;
26) Spis stanu stada owiec albo kóz (Iss-1) - 16 400 sztuk;
27) Wniosek o przyznanie drugiego kolczyka dla przydzielonego numeru identyfikacyjnego dla owiec albo kóz (Wo/k-2/55) - 21 000 sztuk;
28) Zgłoszenie przejęcia bydła, owiec, kóz, świń (ZZb/o/k/s-1/D/105) - 7 600 sztuk.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści, formy i ilości zamawianych formularzy oraz zmiany adresu miejsc, do których mają zostać dostarczone formularze. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 i nr 5 do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia formularzy do 16 Oddziałów Regionalnych ARiMR, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego pisma zawierającego polecenie wydruku danej partii formularzy. Dostarczenie formularzy podzielone jest na cztery partie. Każda partia musi zostać przez Wykonawcę umieszczona w paczkach z tym, że w jednej paczce zostanie umieszczony jeden rodzaj formularza. Szczegółowy wykaz adresów Oddziałów Regionalnych ARiMR stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia, 12 miesięcznej gwarancji na odebrane przez Zamawiającego formularze, licząc od daty podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych formularzy dostarczonych w ramach ostatniej 4-tej partii.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 78.14.00.00 - Usługi w zakresie drukowania formularzy

Kod CPV wg słownika 2008: 79.81.00.00 - Usługi drukowania
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 (słownie: pieć tysięcy złotych)..III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
  1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze, o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ lub w ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
  Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
  Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  (a) Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
  (b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  (c) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ).
  (d) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
  (e) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 3 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
  (f) Dowód wpłacenia / wniesienia wadium (wniesione w innej formie niż pieniądz obowiązujące przez cały okres związania z ofertą).

  2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit (b), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  (a) Nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

  3. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby z wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w ustępie 1 pkt (d).


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, pok. 170, I piętro..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2008 godzina 11:30, miejsce: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, Parter - Kancelaria Główna..


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin otwarcia ofert: 19/05/2008 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, Ul. Żelazna 59, pok. 172, I piętro.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Usługi drukowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU