eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-05-24

Ogłoszenie nr 87683 - 2017 z dnia 2017-05-24 r.

Opole: Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 66025


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Opole, krajowy numer identyfikacyjny 53141266800000, ul. Rynek-Ratusz -, 45-015 Opole, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 44 38 702, 77 44 38 704, faks 77 44 58 326, e-mail pzp@um.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

ZADANIE 1 - porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast. Zakres prac obejmuje: 1) koszenie terenu użytku ekologicznego: a) zakładany obmiar - pas o powierzchni ok. 480 m2 - tj. długość ścieżki x szerokość (3m); b) usuwanie i transport biomasy do kompostowni, działającej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu (wraz z przyjęciem biomasy); 2) usuwanie odpadów pozostawionych na terenie użytku ekologicznego: a) usuwanie nagromadzonych zmieszanych odpadów komunalnych wraz z ich załadunkiem i wywozem do ww. Zakładu (z kosztami odzysku/składowania); b) usuwanie nagromadzonych odpadów innych niż komunalne (np. gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych) wraz z ich załadunkiem i wywozem do ww. Zakładu (z kosztami odzysku/ składowania); c) usuwanie nagromadzonych odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych z ich załadunkiem, wywozem i odpowiednim zagospodarowaniem: odzysk lub unieszkodliwianie (wraz z kosztami tych procesów); d) opróżnianie koszy na odpady wraz z załadunkiem odpadów i wywozem do ww. Zakładu (z kosztami odzysku/ składowania); e) zakup i zakładanie w koszach worków na odpady; 3) oczyszczanie i naprawianie infrastruktury użytku ekologicznego, tzw. małej architektury (wraz z wywozem i utylizacją starych uszkodzonych elementów, z kosztami tych procesów): a) tablice informacyjne; b) stelaże; c) kosze na odpady; d) ławki; e) ogrodzenie. 4) w razie konieczności wymiana infrastruktury użytku ekologicznego (wraz z wywozem i utylizacją starych uszkodzonych elementów z kosztami tych procesów oraz zakupem, transportem i montażem nowych elementów): a) wymiana tablicy informacyjnej; b) wymiana stelaża; c) wymiana kosza na odpady; d) wymiana ławki; e) wymiana ogrodzenia; 5) zabiegi pielęgnacyjne drzew, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z usunięciem i transportem biomasy do kompostowni, działającej na terenie ww. Zakładu z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu); 6) usuwanie drzew martwych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z karczowaniem korzeni, pocięciem, usunięciem i transportem biomasy do kompostowni, działającej na terenie ww. Zakładu wraz z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu); 7) zabiegi pielęgnacyjne krzewów, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z usunięciem i transportem biomasy do kompostowni, działającej na terenie ww. Zakładu z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu); 8) usuwanie krzewów martwych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z karczowaniem korzeni, pocięciem, usunięciem i transportem biomasy do ww. kompostowni wraz z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu). ZADANIE 2 - porządkowanie terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej Zakres prac obejmuje: 1) koszenie terenu ścieżki: a) zakładany obmiar - ok. 8 arów w początkowej części ścieżki + pas o powierzchni ok. 3200m2, tj. długość ścieżki x szerokość (3m); b) usuwanie i transport biomasy do kompostowni, działającej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu (wraz z przyjęciem biomasy); 2) usuwanie odpadów pozostawionych na terenie ścieżki: a) usuwanie nagromadzonych zmieszanych odpadów komunalnych wraz z ich załadunkiem i wywozem do ww. Zakładu (z kosztami odzysku/składowania); b) usuwanie nagromadzonych odpadów innych niż komunalne (np. gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych) wraz z ich załadunkiem i wywozem do ww. Zakładu (z kosztami odzysku/ składowania); c) usuwanie nagromadzonych odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych z ich załadunkiem, wywozem i odpowiednim zagospodarowaniem: odzysk lub unieszkodliwianie (wraz z kosztami tych procesów); 3) oczyszczanie i naprawianie infrastruktury ścieżki, tzw. małej architektury (wraz z wywozem i utylizacją starych uszkodzonych elementów, z kosztami tych procesów): a) tablice informacyjne; b) tablice kierunkowe; c) stelaże; 4) w razie konieczności wymianę infrastruktury ścieżki (wraz z wywozem i utylizacją starych uszkodzonych elementów z kosztami tych procesów oraz zakupem, transportem i montażem nowych elementów): a) wymiana tablicy informacyjnej; b) wymiana tablicy kierunkowej; c) wymiana stelaża; 5) zabiegi pielęgnacyjne drzew, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z usunięciem i transportem biomasy do kompostowni, działającej na terenie ww. Zakładu z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu); 6) usuwanie drzew martwych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z karczowaniem korzeni, pocięciem, usunięciem i transportem biomasy do ww. kompostowni wraz z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu); 7) zabiegi pielęgnacyjne krzewów, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z usunięciem i transportem biomasy do ww. kompostowni, wraz z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu); 8) usuwanie krzewów martwych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody (wraz z karczowaniem korzeni, pocięciem, usunięciem i transportem biomasy do ww. kompostowni wraz z kosztami przyjęcia oraz kompleksowym uporządkowaniem terenu). Wykonawca zobowiązuje się również do przyjmowania zgłoszeń telefonicznych o konieczności wykonania prac objętych umową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV: 90600000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT38922.22
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BILPOL - Kużaj Spółka komandytowa, , ul. Sokoła 1, 41-500, Chorzów, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 42 036
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42 036
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42 036
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Porządkowanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT31129.63
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BILPOL - Kużaj, , ul. Sokoła 1, 41-500, Chorzów, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33620
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33620
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33620
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.