Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-09

Koszalin: Remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Walerego Wróblewskiego 11/2 i 18/2, Jana z Kolna 28/7, Niepodległości 5/2 w Koszalinie

Numer ogłoszenia: 8508 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3409106, 3409107, faks 094 3409196. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Walerego Wróblewskiego 11/2 i 18/2, Jana z Kolna 28/7, Niepodległości 5/2 w Koszalinie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Walerego Wróblewskiego 11/2 i 18/2, Jana z Kolna 28/7, Niepodległości 5/2 w Koszalinie.
Zakres przedmiotu zamówienia został określony w kosztorysach nakładczych stanowiących załączniki do siwz.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
   Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do siwz.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
   Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do siwz.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
   Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do siwz.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
   Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do siwz.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
   Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do siwz.
   UWAGA!W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt III.3.1) - III.3.5) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednia datą wymaganą dla tych dokumentów. 2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania oferty, jeżeli wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik j specyfikacji.
2. Zakres i warunki zmian związanych z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik specyfikacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zbm.koszalin.ibip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych 75-815 Koszalin ul. Połczyńska 24 p. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt siwz w formie papierowej 10,00 PLN. Siwz dostępna bezpłatnie na stronie internetowej.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 09:55, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24, pokój 307 (sekretariat) lub pokój 212 (biuro zam. pub.).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KOSZALINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Koszalinie » więcej : Roboty remontowe i renowacyjne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU