eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 częściul.Drzymały 10/2, ul. Nowowiejskiego 23/2 w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84989 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Poznań: Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części: ul.Drzymały 10/2, ul. Nowowiejskiego 23/2 w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 37183-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 76732-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki 57, 60770 Poznań, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części: ul.Drzymały 10/2, ul. Nowowiejskiego 23/2 w Poznaniu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DI-341-11/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części: ul.Drzymały 10/2, ul. Nowowiejskiego 23/2 w Poznaniu


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45330000-0, 45300000-0, 45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
6 tygodni licząc od dnia przekazania wykonawcy terenu robót.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/04/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WIZEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Zwierzchowski, , ul.Marcelińska 6/3, 60-801, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 201000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/05/2017


V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: wykonanie prac dodatkowych od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym


V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
ul. Drzymały 10 - po zerwaniu tapet ze ścian i sufitów stwierdzono konieczność odkucia odparzonych tynków i wykonania nowych na ścianach i sufitach w pomieszczeniach pokoi, kuchni i w korytarzu. Ponadto w trakcie demontażu paneli podłogowych i starych wykładzin PCV stwierdzono spękanie posadzki, którą należy częściowo uzupełnić. Dodatkowo montaż wkładu kominowego należy przeprowadzić z wysięgnika koszowego z uwagi na brak dostępu na dach oraz wymienić uszkodzoną instalację antenową. Wartość prac dodatkowych wynosi 6.048 zł brutto. ul. Nowowiejskiego 23/2 - podczas usuwania tapet stwierdzono niestabilność dwóch ścianek działowych, które należy rozebrać i postawić nowe z płyt g-k. Z uwagi na fakt, iż należy zmienić strukturę lokalu (pierwotnie lokal był wspólny) zaistniała konieczność przebudowy instalacji c.o., aby zasilanie ogrzewania lokalu było z jednej logotermy. Zgodnie z opinią kominiarską należy zamontować wkład kominowy celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych. Ponadto należy wymienić uszkodzoną instalację antenową. Wartość prac dodatkowych wynosi 16.200 zł brutto.


V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.