eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu.Ogłoszenie z dnia 2017-05-18

Ogłoszenie nr 84770 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.

Szydłowiec: Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak.

Numer ogłoszenia: 36852-2017

W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających

nie

Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 52379000000, ul. pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec,państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, e-mail przetargi@szydlowiec.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szydlowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:

Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających był odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadali pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu.


Numer referencyjny: ZPI.271.3.2017

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Opracowanie konkursowe powinno w szczególności przedstawiać: 1)koncepcję architektoniczno-budowlaną modernizacji kina Górnik w Szydłowcu, Koncepcje te winny zawierać opis poszczególnej koncepcji konkursowej zgodnie z załącznikiem B-4 oraz informacją o planowanych kosztach - sporządzoną zgodnie z załącznikiem B-5 do Regulaminu, wraz z szacunkową wyceną tych kosztów wraz z danymi dotyczącymi wskaźników ilościowych, a także wykazem obowiązujących, przyjętych do obliczeń wskaźników cenowych, cen rynkowych lub aktualnych powszechnie stosowanych cenników, katalogów czy taryfikatorów. Pracę konkursową należy sporządzić zgodnie z ustaleniami Regulaminu oraz w oparciu o: a)analizę istniejących uwarunkowań sytuacyjno-wysokościowych i przyrodniczo-krajobrazowych, b) analizę istniejących uwarunkowań komunikacyjnych, c)analizę istniejącej struktury własności gruntów, d) analizę możliwości zachowania istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz realizacji planowanych przez Zamawiającego inwestycji w projektowanych lokalizacjach na terenie objętym opracowaniem konkursowym, e) wytyczne programowo-przestrzenne dotyczące zadania konkursowego, sformułowane przez Zamawiającego w ust. 9.5 Regulaminu, f)obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Teren inwestycji objęty jest "Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023", oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU

III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:

Liczba uczestników8
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0


III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO 15/05/2017
Konkurs został unieważniony
nie
Przyczyna unieważnienia konkursu:

III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac konkursowych:

HomeHome Tworzenie Architektury, Bożena Starzak,grzegorz.starzak@gmail.com, ul. Kowalska 1, Balin,32-500, Polska

Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:

Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 15000.00


Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.