eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Przebudowa ulic na terenie miasta Mogilna

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-05-15

Ogłoszenie nr 82993 - 2017 z dnia 2017-05-15 r.

Mogilno: Przebudowa ulic na terenie miasta Mogilna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 57494-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mogilno, krajowy numer identyfikacyjny 9235084300000, ul. Narutowicza  1, 88-300   Mogilno, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 185 520, faks 523 152 693, e-mail zamowieniapubliczne@mogilno.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.mogilno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulic na terenie miasta Mogilna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WFE.271.3.2017.WGS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic na terenie miasta Mogilna. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: - część I: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Stanisława Moniuszki w Mogilnie - cześć II: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie - część III: Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mogilno. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - część I Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Stanisława Moniuszki w Mogilnie: - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineral no - bitumicznych, - Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego i opaski z kostki betonowej oraz krawężników i obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej, - Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz ścieku w osi ciągu pieszo - jezdnego, - Wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu, - część II Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie: - Rozebranie nawierzchni chodników oraz frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni, - Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki bet onowej oraz krawężników i obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej, - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na połączeniu ul. ks. Piotra Wawrzyniaka z ul. Jagiełły, - Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz ścieku w osi ciągu pieszo - jezdnego, - część III Prze budowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od. ul. Ignacego Paderewskiego do ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mogilno: - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, tłucznia, mas mineralno - bitumicznych, betonu i brukowca, - Wykonanie robót ziemnych, - Wykonani e podbudowy z kruszyw łamanych, - Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej oraz kostki betonowej, - Wykonanie zjazdów, - Wykonanie terenów zielonych, - Regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych istniejącej kanalizacji deszczowej, - Regulacja pi onowa studzienek dla urządzeń obcych (wodociągowe i gazowe). Uwaga: Przełożenie kabli elektroenergetycznych zgodnie z uzgodnieniem projektowanej przebudowy ul. Orzeszkowej w Mogilnie wydanym przez Enea operator Rejon Dystrybucji Mogilno nr MU/KW/Ldz.WEO17E 053720/2017 z dnia 16.03.2017r. nie należy do przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania zamówienia: - część I Przebudowa drogi gminnej nr 140580C stanowiącej ul. Stanisława Moniuszki w Mogilnie - działki nr 401, nr 404/5 i nr 406/2 oraz część działki nr 360 , obręb Mogilno; - część II Przebudowa drogi gminnej nr 140579C stanowiącej ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie - działka nr 381 oraz części działek nr 360, nr 361/1 i nr 583/5, obręb Mogilno; - część III Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od. ul. Ignacego Paderewskiego do ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mogilno - droga gminna nr 140531C, działki nr 1045 i nr 113/3 oraz części działek nr 1493, nr 1499, nr 1047/1 i nr 1050, obręb Mogilno. 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załąc zniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( zwanej w dalszej części "SIWZ"): a) Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (dla części nr I, II,III), b) Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części nr I, II, III), c) Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (dla części nr I, II, III). 1.2.W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może zapoznać się z terenem robót, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. 1.3.Wykonawca zobowiąza ny jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 1.4.Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia zgromadzonych materiałów oraz zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniejącej zieleni, umoż liwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placów budowy. 1.5.Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej 24 miesięcznej do maksymalnej 36 miesięcznej na przedmiot umowy, licząc od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający wym aga, aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi. 1.6.Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i rodzaju robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robó t. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wyn agrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub w Tabeli Elementów Scalonych pewnych robót, koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Uwaga: W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów, certyfikatów oraz świadectw pochodzenia materiałów lub urządzeń, dopuszcz alne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów lub urządzeń "równoważnych" tzn. poprzez użycie minimalnych albo maksymalnych parametrów nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentach. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funk cjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych p rzez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 5.1.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5.2.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dot yczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5.4.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5.5.Powierze nie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 6. Wymagania stawiane wykonawcy: 6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisan ymi dla przedmiotu zamówienia. 6.2.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6.3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 6.4.Określenie pr zez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia . 7.Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 7.1.Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związa ne z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 5 osób dla każdej z części nr: I, II, III z osobna. Wy konawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający dopuszcza z mianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 8.2.Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 8.3.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) roboty budowlane będą świadczone prze z osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników wykonawca składa u Zamawiającego w dniu podpisania umowy. b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych - wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie lub wyciągi zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty, o których mowa w punkcie a) lub inny dowód potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę np. ośw iadczenie złożone bezpośrednio przez pracownika wykonawcy/podwykonawcy, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. c) naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Stanisława Moniuszki w Mogilnie.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT144431.25
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.,  budownictwoprzetrgi@interia.pl,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 132437.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77153.66
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160538.60
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT100713.91
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSROL" Waldemar Polak ,  biuro.transrol@wp.pl,  Wyrobki 11,  88-300,  Mogilno,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148236.48
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Przebudowa ul. E. Orzeszkowej na odcinku od. ul. Ignacego Paderewskiego do ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mogilno.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT146341.46
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.,  budownictwoprzetrgi@interia.pl,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 189540.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189540.33
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201713.74
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.