eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › dostawa materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych do utrzymania higieny chorego i leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-05-21

Brzeg: dostawa materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych do utrzymania higieny chorego i leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Numer ogłoszenia: 82645 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Centrum Medyczne , ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4446521, faks 077 4446522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bcmbrzeg.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych do utrzymania higieny chorego i leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych do utrzymania higieny chorego i leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 12 zadań. Zadanie nr 1 Materiały opatrunkowe A Zadanie nr 2 Materiały opatrunkowe B Zadanie nr 3 Plastry różne, folie chirurgiczne Zadanie nr 4 Opatrunki specjalistyczne-A Zadanie nr 5 Opatrunki specjalistyczne-B Zadanie nr 6 Opatrunki specjalistyczne-C Zadanie nr 7 Opatrunki specjalistyczne-D Zadanie nr 8 Przylepce specjalistyczne Zadanie nr 9 Leki różne Zadanie nr 10 Woda do nawilżania tlenu Zadanie nr 11 Środki pomocnicze do utrzymania higieny chorego A Zadanie nr 12 Środki pomocnicze do utrzymania higieny chorego B 2. Ilości i szczegółowe wymagania dotyczące produktów stanowiących przedmiot zamówienia określono w specyfikacjach asortymentowo-cenowych, stanowiących załączniki nr 2.1-2.12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia. 3.1. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być oznakowane etykietami w języku polskim. 3.2. Zaoferowane produkty muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności. 3.3. Zaoferowane produkty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty te wykonawca dostarczy zamawiającemu na każde jego wezwanie. 3.4. W przypadku wystąpienia w trakcie badania i oceny ofert wątpliwości dotyczących zgodności, zaoferowanych produktów z opisanymi w SIWZ, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, ulotek informacyjnych, folderów, katalogów lub próbek tych produktów w celu dokonania ich porównania z opisem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.19-7, 33.14.11.16-6, 33.14.11.11-1, 33.14.11.10-4, 33.60.00.00-6, 33.14.16.21-9, 33.14.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dołączonego do oferty wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty (po jednej dostawie w każdym roku), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Dla wyrobów w zadaniu nr 1, które zostały wymienione w pozycjach: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - stosowne dokumenty potwierdzające, że wyroby te posiadają wymaganą klasę i regułę, z zaznaczeniem na tych dokumentach, której pozycji w specyfikacji dotyczą (numer zadania i pozycja). 3. Dla wyrobów w zadaniu nr 2, które zostały wymienione w pozycjach: 2, 3, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 - stosowne dokumenty potwierdzające, że wyroby te posiadają wymaganą klasę i regułę, z zaznaczeniem na tych dokumentach, której pozycji w specyfikacji dotyczą (numer zadania i pozycja). 4. Dla wyrobów w zadaniu nr 3, które zostały wymienione w pozycjach: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - stosowne dokumenty potwierdzające, że wyroby te posiadają wymaganą klasę i regułę, z zaznaczeniem na tych dokumentach, której pozycji w specyfikacji dotyczą (numer zadania i pozycja).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres stałości cen - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwe do wprowadzenia zmiany postanowień umowy zapisano w § 7, ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ o następującej treści: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. dopuszcza się zmiany w zakresie: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) sposobu konfekcjonowania, d) wprowadzenia do sprzedaży przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego, udoskonalonego, e) zaprzestania przez Wykonawcę dostaw produktów stanowiących przedmiot umowy w wyniku zaprzestania produkcji lub dystrybucji, wycofania z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości ich pozyskania wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności, f) zmiany cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, g) zmiany cen urzędowych, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen, jak również dodania nowych lub skreślenia przedmiotu umowy z wykazu produktów objętych cenami urzędowymi, h) zmiany stawki podatku VAT. 2. Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bcmbrzeg.republika.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Brzeskie Centrum Medyczne Dział Zamówień Publicznych i Realizacji Dostaw ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Brzeskiego Centrum Medycznego ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały opatrunkowe A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 38 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.19-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały opatrunkowe B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 52 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Plastry różne, folie chirurgiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 37 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opatrunki specjalistyczne-A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 4 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opatrunki specjalistyczne-B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 33 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Opatrunki specjalistyczne-C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 3 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Opatrunki specjalistyczne-D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 14 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Przylepce specjalistyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 1 pozycję.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Leki różne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 20 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Woda do nawilżania tlenu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 1 pozycję.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Środki pomocnicze do utrzymania higieny chorego A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.21-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres stałości cen - 10

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Środki pomocnicze do utrzymania higieny chorego B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swoim zakresem 4 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.