eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-04-11

Tarnowskie Góry: Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej
Numer ogłoszenia: 82277 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50257 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gry planszowej wg wytycznych Zamawiającego związanych z realizacją projektu pod nazwą Centrum Kultury Śląskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Powiatu Tarnogórskiego 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy. 3. Wszelkie wytyczne dotyczące układu graficznego planszy, historii przebiegu gry i instrukcji gry Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji poszczególnych etapów powstawania gry. Zamawiający akceptuje w terminie do 3 dni roboczych projekty przedstawione przez Wykonawcę. Ostateczny termin realizacji zadania mija 30 kwietnia 2012 roku. Ostateczny projekt do akceptacji ma być dostarczony najpóźniej do dnia 30 marca 2012 w formie makiety w skali 1:1 wykonanej zgodnie z parametrami technicznymi gry opisanych w załączniku nr 4 będący częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaakceptuje ostateczną wersję projektu w terminie 5 dni roboczych. 4. Projekty przedmiotu zamówienia, nadruki oraz tłoczenia zostaną wykonane w oparciu o projekty wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 pokój nr 102. 6. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt. III SIWZ. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór nastąpi w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towarów i usług podczas odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę w terminie do 5 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie materiały promocyjne zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 12. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia. 13. Usługi gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany podjąć w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia wad i usterek w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00 - Usługi reklamowe 37.52.42.00 - Gry planszowe 79.81.00.00 - Usługi drukowania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury, Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIBLASK Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38987,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24354,00

  • Oferta z najniższą ceną: 24354,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24354,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.