Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-04-11

Tarnowskie Góry: Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej

Numer ogłoszenia: 82277 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50257 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gry planszowej wg wytycznych Zamawiającego związanych z realizacją projektu pod nazwą Centrum Kultury Śląskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Powiatu Tarnogórskiego 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy. 3. Wszelkie wytyczne dotyczące układu graficznego planszy, historii przebiegu gry i instrukcji gry Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji poszczególnych etapów powstawania gry. Zamawiający akceptuje w terminie do 3 dni roboczych projekty przedstawione przez Wykonawcę. Ostateczny termin realizacji zadania mija 30 kwietnia 2012 roku. Ostateczny projekt do akceptacji ma być dostarczony najpóźniej do dnia 30 marca 2012 w formie makiety w skali 1:1 wykonanej zgodnie z parametrami technicznymi gry opisanych w załączniku nr 4 będący częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaakceptuje ostateczną wersję projektu w terminie 5 dni roboczych. 4. Projekty przedmiotu zamówienia, nadruki oraz tłoczenia zostaną wykonane w oparciu o projekty wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 pokój nr 102. 6. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt. III SIWZ. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór nastąpi w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towarów i usług podczas odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę w terminie do 5 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie materiały promocyjne zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 12. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia. 13. Usługi gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany podjąć w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia wad i usterek w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.34.10.00 - Usługi reklamowe
37.52.42.00 - Gry planszowe
79.81.00.00 - Usługi drukowania
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury, Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38987,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 24354,00


  • Oferta z najniższą ceną: 24354,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24354,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TARNOWSKICH GÓR PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tarnowskich Górach » więcej : Usługi reklamowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU