eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Opracowanie projektu technicznego wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie Zygmunt August II w ChorzowieOgłoszenie z dnia 2014-04-10

Bytom: Opracowanie projektu technicznego wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie Zygmunt August II w Chorzowie
Numer ogłoszenia: 79179 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. , ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu technicznego wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie Zygmunt August II w Chorzowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt techniczny wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie Zygmunt August II w Chorzowie. 2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Chorzów, ul. Główna Zakład CZOK Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia Siemianowice, szyb Zygmunt August II. 3. Szyb Zygmunt August II zlokalizowany jest w Chorzowie przy ul. Głównej na działce o nr ewidencyjnym 831/52. Nieruchomość graniczy: od południa - ul. Główna, od zachodu - nieruchomość zabudowana przy ul. Głównej 48, od północy - nieruchomość zabudowana , od wschodu - ul. Słowików. Dalsze sąsiedztwo szybu Zygmunt August II to nieruchomości zabudowane ( zabudowa mieszkaniowa ) oraz nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 4. Instalacja wentylacyjna - stacja wentylatorów przy szybie Zygmunt August II od 1997r. wyposażona jest w 2 wentylatory osiowe typu WOK - 1,5 o wydajności 2000 m3/min i mocy 45 kW każdy . Ich zadaniem jest przewietrzanie wyrobisk górniczych Pompowni Siemianowice wchodzącej w strukturę Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi, będącego oddziałem Spółki Restrukturyzacji Kopalń S A w Bytomiu. 5. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku A przenikającego do środowiska z szybu Zygmunt August II w Chorzowie przy ul. Głównej wykonane w maju 2010 r. potwierdzają negatywne oddziaływanie na środowisko pochodzące od urządzeń wentylacyjnych szybu Zygmunt August II Z powyższych pomiarów wynika, że w 5 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na granicy ogrodzonego terenu oraz w jednym punkcie zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym ( ul. Słowików 11 ), poziomy dźwięku A przekraczają wartości dopuszczalne w porze nocnej o 4,2÷15,0 dB , a w jednym punkcie również w porze dziennej o 1 dB. 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. ( Dz. U. Nr 120 , poz.826 ze zm. ) dopuszczalny poziom hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną powinien wynosić: w porze dnia LAeqD = 55 dB, ciągu nocy LAeqN = 45 dB, 7. Zadanie powinno obejmować swoim zakresem kompletną dokumentację projektową wyciszenia układu wentylacji szybu Zygmunt August II- W celu oceny obecnego wpływu wentylatorów na poziom hałasu, konieczne jest przeprowadzenie pomiarów akustycznych w porze dziennej i nocnej. Na podstawie wyników pomiarów, przeprowadzić analizę wytłumienia źródeł hałasu oraz przedstawić szczegółowy opis rozwiązania problemu emisji hałasu w postaci projektu technicznego wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie Zygmunt August II. 8. Dokumentacja projektowa powinna zwierać: opis metod obniżenia hałasu z udokumentowaniem ich skuteczności, analizę rozprzestrzeniania się hałasu uzasadniającą wybór metody obniżenia poziomu hałasu w postaci projektu technicznego wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie Zygmunt August II. 9. Projekt techniczny powinien zwierać: projekt budowlano - wykonawczy (4 egz. w wersji papierowej, 1egz. w wersji elektronicznej), w tym: część opisową, część rysunkową, zbiorcze zestawienie materiałów, obliczenia statyczne, przedmiary robót, kosztorys inwestorski (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na płytkach CD).projekt budowlano - wykonawczy powinien obejmować opis rozwiązań konstrukcyjnych, specyfikację robót, informację do planu BIOZ. 10. Dodatkowe wymagania: dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przygotowania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, dokumentów i dokumentacji w tym mapy do celów projektowych, projekt powinien być uzgodniony ze służbami p poż. projekt powinien dotyczyć wszelkich branż, których realizacja jest niezbędna z punktu widzenia zapewnienia poprawnej pracy szybu oraz projektowanego zabezpieczenia, projekt powinien uwzględniać wszelkie kolizje z podziemnymi i naziemnymi obiektami, sieciami, instalacjami, projekt powinien być wykonany w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,Wykonawcę projektu zobowiązuje się nieodpłatnie w ramach zawartej umowy w razie konieczności uaktualnić kosztorys inwestorski na potrzeby Zamawiającego w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia, UWAGA ! Zastosowana w projekcie metoda musi gwarantować uzyskanie efektu w postaci ograniczenia emisji do dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. ( Dz. U. Nr 120 , poz.826 ze zm. ) dopuszczalny poziom hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną powinien wynosić: - w porze dnia LAeqD = 55 dB, - ciągu nocy LAeqN = 45 dB,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zweryfikuje zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6A ppkt 4 SIWZ. W przypadku wykazania przez Wykonawcę w pkt. II tabeli w załączniku nr 4 do druku Oferta informacji o choć jednej usłudze niewykonanej lub wykonanej nienależycie (której wartość naliczonych kar umownych w ramach jednej umowy przekroczyła 10 % wartości umowy brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia warunku wiedzy i doświadczenia i zostanie on wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2 i 5.1.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek w zakresie dysponowania osobami za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zadania objętego zamówieniem w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia: (projektant - projektanci) przedmiotowego zadania winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac projektowych gwarantujące uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu dokumentacji projektowej, projekt powinien być zweryfikowany przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do projektowania, umożliwiające sprawdzenie projektu 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2 i 5.1.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą w ramach jednej umowy polegającą na opracowaniu projektu technicznego (budowlano - wykonawczego) wyciszenia stacji wentylatorów o wartości minimum 40 000,00 zł brutto wraz z dowodami realizacji wszystkich usług ujętych w wykazie oraz jeżeli pozytywnie zweryfikowana zostanie przez Zamawiającego zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt. 5.3.3. SIWZ.;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. PODWYKONAWSTWO 1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie - Załącznik nr 5 - części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, na dzień zgłoszenia zmiany, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SRK S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom-30,00+VAT w przypadku odbioru osobistego (gotówka) lub pocztą (za zaliczeniem)- w przypadku pobrania SIWZ ze strony internetowej-bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - sekretariat Spółki (II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.