eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa i montaż urządzeń i innych elementów wyposażenia w zakresie mechaniki sceny, związanych z uzupełniającym wyposażeniem sali widowiskowej budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej 12b".Ogłoszenie z dnia 2018-11-02Ogłoszenie nr 644043-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów: "Dostawa i montaż urządzeń i innych elementów wyposażenia w zakresie mechaniki sceny, związanych z uzupełniającym wyposażeniem sali widowiskowej budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej 12b".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, krajowy numer identyfikacyjny 368558429, ul. Kajakowa  12 B , 02-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 1255602, , e-mail beata.rusinowska@dokursynow.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.dokursynow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.dokursynow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.dokursynow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
02 - 838 Warszawa, ul. Kajakowa 12b


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa i montaż urządzeń i innych elementów wyposażenia w zakresie mechaniki sceny, związanych z uzupełniającym wyposażeniem sali widowiskowej budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej 12b".
Numer referencyjny: 3/TS/XI/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz innych elementów wyposażenia, w zakresie mechaniki sceny, w istniejącym budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej 12b, będących kontynuacją zadania związanego z uzupełniającym wyposażeniem jego sali widowiskowej. W ramach zadania planowany jest zakres rzeczowy, obejmujący: 1) Roboty przygotowawcze: a) zabezpieczenie pomieszczeń, b) opracowanie harmonogramu prac, c) określenie usytuowania wszystkich dostarczanych w ramach zamówienia urządzeń 2) Roboty montażowe: a) dostawa i montaż sztankietów scenicznych, rurowych z napędem elektrycznym, b) dostawa i montaż mostu oświetleniowego wałowego z napędem elektrycznym, c) dostawa i montaż mechanizmu kulisowego, obrotowego, d) dostawa i montaż sztankietów kulisowych stałych, e) dostawa i montaż sztankietu głośnikowego, f) dostawa i montaż relingów pionowych bocznych widowni z obrotowym ramieniem, g) dostawa i montaż relingów poziomych bocznych, h) dostawa i podłączenie układu sterowania urządzeń technologii sceny wraz z pulpitem sterującym przenośnym oraz pulpitem sterującym kurtynowym, i) wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy szafą sterową urządzeń technologii sceny a gniazdem przyłączeniowym pulpitu scenicznego, j) montaż mechaniki do gotowej podkonstrukcji. 3) Dostawa pozostałych elementów wyposażenia: a) dostawa materiału kurtyny głównej, b) dostawa materiału kurtyny horyzontowej, c) dostawa materiału do kulis, d) dostawa lambrekinu kurtyny głównej 4) Roboty sprawdzające: a) wykonanie badań i pomiarów sprawdzających dostarczonych urządzeń, b) programowanie urządzeń, c) uruchomienie poszczególnych elementów systemu, 5) Roboty końcowe: a) sprawdzenie działania poszczególnych systemów, b) kontrola jakości wykonanych robót, c) prace porządkowe, d) przekazanie dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projektach wykonawczych oraz przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39290000-1
43612800-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: 2018-11-19   lub zakończenia: 2018-12-18
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
302018-11-19 2018-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) z dołączonym potwierdzeniem dokonania opłaty składki pełnej lub w ratach.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe: o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty polegające na dostawie i montażu urządzeń oraz innych elementów i technologii w zakresie mechaniki sceny, o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto każda (słownie: czterysta tysięcy złotych); b) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Uwaga: Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W zakresie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający za spełniających ten warunek uzna również Wykonawców, którzy polegać będą na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego w pełnym wymiarze czasu pracy. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp - obligatoryjne przesłanki wykluczenia. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy także przez te podmioty. 6. Udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane w okresie co najmniej 24 miesięcy od ich zakończenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 2 do SIWZ; 2) wykazu robót polegających na dostawie i montażu urządzeń mechaniki sceny, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - (składany wraz z ofertą), wzór - zał. nr 4 do SIWZ, 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami/osobą - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 4 do SIWZ, 4) dowody określające czy roboty zawarte w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: Dowody określone w pkt. 4) wymagane są na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga: Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - dokumenty wymagane na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Uwaga: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, ust. 2, pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4) dokumenty, o których mowa rozdziale VII, ust. 2, pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - Wykonawca ma uwzględnić zapis rozdziału VII, ust. 2, pkt. 3. 6) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, 7) w przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) wymagane jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VIII. POZOSTAŁE DOKUMENTY 1. Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia) - w Formularzu Oferty. Uwaga: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy oraz nazwy podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowo - technicznej i przedmiarów robót, Wykonawca składa wraz z ofertą. 4. Informację - czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - informacja w Formularzu Oferty. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, - załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy - Wykonawca składa wraz z ofertą), w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia: 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące spełniania warunków, oświadczenie o braku wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, 3) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do Zamawiającego, 4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. Uwaga: powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych w SIWZ a okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów prawa zamówień publicznych, zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy, dyskwalifikują całą grupę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 2 do SIWZ; 2) wykazu robót polegających na dostawie i montażu urządzeń mechaniki sceny, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - (składany wraz z ofertą), wzór - zał. nr 4 do SIWZ, 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami/osobą - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 4 do SIWZ, 4) dowody określające czy roboty zawarte w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: Dowody określone w pkt. 4) wymagane są na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga: Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - dokumenty wymagane na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Uwaga: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, ust. 2, pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4) dokumenty, o których mowa rozdziale VII, ust. 2, pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - Wykonawca ma uwzględnić zapis rozdziału VII, ust. 2, pkt. 3. 6) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, 7) w przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) wymagane jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VIII. POZOSTAŁE DOKUMENTY 1. Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia) - w Formularzu Oferty. Uwaga: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy oraz nazwy podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowo - technicznej i przedmiarów robót, Wykonawca składa wraz z ofertą. 4. Informację - czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - informacja w Formularzu Oferty. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, - załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy - Wykonawca składa wraz z ofertą), w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia: 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące spełniania warunków, oświadczenie o braku wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, 3) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do Zamawiającego, 4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. Uwaga: powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych w SIWZ a okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów prawa zamówień publicznych, zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy, dyskwalifikują całą grupę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 2 do SIWZ; 2) wykazu robót polegających na dostawie i montażu urządzeń mechaniki sceny, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - (składany wraz z ofertą), wzór - zał. nr 4 do SIWZ, 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami/osobą - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 4 do SIWZ, 4) dowody określające czy roboty zawarte w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: Dowody określone w pkt. 4) wymagane są na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania - (składane wraz z ofertą), wzór - zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga: Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - dokumenty wymagane na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Uwaga: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, ust. 2, pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4) dokumenty, o których mowa rozdziale VII, ust. 2, pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - Wykonawca ma uwzględnić zapis rozdziału VII, ust. 2, pkt. 3. 6) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, 7) w przypadku gdy Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) wymagane jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VIII. POZOSTAŁE DOKUMENTY 1. Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia) - w Formularzu Oferty. Uwaga: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy oraz nazwy podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowo - technicznej i przedmiarów robót, Wykonawca składa wraz z ofertą. 4. Informację - czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - informacja w Formularzu Oferty. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, - załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy - Wykonawca składa wraz z ofertą), w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia: 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące spełniania warunków, oświadczenie o braku wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, 3) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do Zamawiającego, 4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów. Uwaga: powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych w SIWZ a okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów prawa zamówień publicznych, zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy, dyskwalifikują całą grupę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów: nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr rachunku: 47102011690000820202595924 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych, dopuszczalnych formach, dokument - wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12b w Warszawie) a kserokopię dołączyć do oferty. 6. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył: 1) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) oświadczenia, o którym mowa w art. 25a, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) pełnomocnictw, lub 3) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-19, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.