eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w LubawieOgłoszenie z dnia 2017-12-29Ogłoszenie nr 636969-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Powiat Iławski: Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalnyo Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Iławski, krajowy numer identyfikacyjny 51074246800000, ul. ul. Gen. Władysława Andersa  , 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 649 07 42, e-mail przetargi@powiat-ilawski.pl, faks 089 649 66 00.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-ilawski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.powiat-ilawski.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.powiat-ilawski.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, pokój 115 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie
Numer referencyjny: OSO.272.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska szkolnego oraz bieżni na terenie Zespołu Szkół w Lubawie celem uzyskania wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Lokalizacja budowy: miasto Lubawa, dz. nr 4 obręb 7. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: ? ROBOTY BUDOWLANE: a) wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego, b) wykonanie okrężnej bieżni lekkoatletycznej, c) wykonanie stanowisk dla dyscyplin lekkoatletycznych, d) wykonanie nowej trybuny, e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, f) wykonanie nawierzchni poliuretanowych, g) wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej, h) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej, i) wyposażenie terenu w ławki oraz kosze na odpady, j) wykonanie piłkochwytów, k) montaż części ogrodzenia terenu. ? ROBOTY SANITARNE: a) przebudowa sieci wodociągowej, b) wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie boiska, c) przebudowa sieci ciepłowniczej. ? ROBOTY ELEKTRYCZNE: a) wykonanie linii WLZ, b) montaż złącza ZK-O, c) układanie linii kablowych, d) montaż oświetlenia zewnętrznego, e) instalacja uziemienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. 5. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania nazw (firm) Podwykonawców w formularzu ofertowym o ile są znane na etapie składania oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45332200-5
45331100-7
45332300-6
45310000-3
45315700-5
45231400-9
45316100-6
45111230-9
45111240-2
45111291-4
45112720-8
45112000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w zakresie warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, musi on wykazać, że: 1. posiada doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 2. dysponuje niżej wymienioną kadrą: a) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w załączniku Nr 3 do formularza ofertowego brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego a następnie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego "wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia" - przedłożonego na wezwanie Zamawiającego. 3. zdolność techniczna - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tylko w odniesieniu do kierownika budowy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Sytuacja o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w pkt 2.1.3. nastąpi w szczególności na podstawie złożonego przez Wykonawcę pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Z treści powyższego dokumentu musi jasno wynikać kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie (oświadczenie) należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Wykonawca przedkłada również dokumenty dotyczące sytuacji innego podmiotu żądane przez Zamawiającego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 określone w części 7 niniejszej siwz. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, których wymaga Zamawiający.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (składany dla wykonawcy oraz podmiotu na zdolności którego wykonawca polega). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz ofertowy zgodny z załącznikiem Nr 1 do siwz, 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Iława Nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na składanie ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej a także gwarancjach bankowych- wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: termin obowiązywania dokumentu do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w pkt 1, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Powiatu Iławskiego dotyczące przetargu pn. "Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie" oraz zobowiązanie banku do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć wraz z ofertą do upływu terminu składnia ofert. Dokument winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń; c) gwarancjach ubezpieczeniowych - wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: termin obowiązywania gwarancji do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w pkt 1, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Powiatu Iławskiego dotyczące przetargu pn. "Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie" oraz zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał gwarancji należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)- wadium wnoszone w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Powiatu Iławskiego), zawierającego: termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w pkt 1 informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Powiatu Iławskiego dotyczące przetargu pn. "Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie" oraz zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał poręczenia należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. Poręczenie winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna zawierać zapis, iż "dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia". W dokumencie winni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie składający ofertę, a w przypadku gdy nie jest to możliwe zapis winien brzmieć: dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bez podania ich nazw". 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
zatrudnienie osoby bezrobotnej5,00
okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 15,00
okres gwarancji i rękojmi na wykonane nawierzchnie sportowe10,00
doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany w przedmiocie zamówienia oraz sposobie wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, tańszą niż określona w dokumentacji; b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, c) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej, d) konieczności wykonania robót zamiennych o których mowa w § 18 umowy, e) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, (b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, h) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, i) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. 2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wstrzymania, zawieszenia wykonywania robót na skutek wystąpienia na budowie okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy uznaje się działania siły wyższej tzn. losowe zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i którym nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności: zamach, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk; b) wprowadzenia do umowy zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp; c) konieczności wykonania robót zamiennych o których mowa w § 18 umowy; d) gdy wydłuży się termin dostaw: materiałów, komponentów, urządzeń, sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wydłużonym terminie dostaw, które będą na tyle długie iż zagrozi to terminowej realizacji zamówienia. Wykonawca poda przyczynę opóźnień, przedłoży dowody potwierdzające złożenie zamówienia na materiały, komponenty, urządzenia w terminie niezagrażającym terminowej realizacji zamówienia oraz oświadczenie dostawcy materiałów o niemożności terminowej realizacji dostawy a także wskaże termin w jakim materiały zostaną dostarczone. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o czas wynikający z opóźnień; e) gdy wystąpią wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania zmian, poprawek, uzupełnień w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania umowy. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, f) uzyskania zgody instytucji wdrażającej lub innego organu na wydłużenie terminów realizacji projektu w tym zakończenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dłużej niż o dwa miesiące, jeżeli Zamawiający wystąpi o zgodę do Instytucji Zarządzającej; 3) zmiany Podwykonawcy: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub zaprzestaniu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego wskazując nowego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę bądź chęć realizacji zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji zapisy § 8 i 10 umowy mają zastosowanie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) zmiany zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zmianie zakresu prac powierzonych Podwykonawcy zmianie ulegnie zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W takiej sytuacji zapisy § 8 i 10 mają zastosowanie. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi wykonywanie części lub całości prac przez Podwykonawcę, który nie został wcześnie wykazany w jego ofercie umowa ulegnie zmianie w zakresie podwykonawstwa. W takiej sytuacji zapisy § 8 i 10 umowy mają zastosowanie; 5) zmiany kierownika budowy / robót. Jeżeli zmienią się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymienionych w ofercie Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od wystąpienia zmiany wskazując z imienia i nazwiska nowego kierownika budowy / robót oraz podając powody zmiany. Nowa osoba winna posiadać kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe co najmniej takie jakich żądał Zamawiający w SIWZ a Wykonawca wykazał w ofercie. Wykonawca na potwierdzenie posiadania uprawnień złoży zaświadczenie właściwego podmiotu o nadaniu stosownych uprawnień oraz dokument potwierdzający wpis do okręgowej izby inżynierów budownictwa. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę ww. osób. 6) jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy złoży oświadczenie o konieczności jej realizacji przy udziale Podwykonawców Zamawiający dokona zmian umowy w powyższym zakresie. 7) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w siwz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; 2. Zmiana zgodna z ust. 1 pkt 1 lit. c wymaga przedstawienia projektu zamiennego zawierającego opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przez autora pierwotnej dokumentacji projektowej i Zamawiającego. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt a, c i e będzie możliwa pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a/ opis propozycji zmiany, b/ uzasadnienie zmiany, c/ opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy. 5. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 4 pkt b może dotyczyć w szczególności: a/ obniżenia kosztu wykonania robót, b/ poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót, c/ podniesienia wydajności urządzeń, d/ podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, e/ usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Akceptacja nie jest wymagana w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. 8. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do zaakceptowania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) W przypadku o którym mowa w pkt. a., zgodnie z art. 23 ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do: ? reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo ? reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna identyfikować wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli "dalszego pełnomocnictwa", upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców ustanawiających pełnomocnika. d) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt c musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. e) Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. g) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. h) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. i) Poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej siwz oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. j) Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania: ? dokumenty i oświadczenia dotyczące własnej firmy w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ? dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo - cenowe, wykaz robót, wykaz dostaw, wykaz osób itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie, ? wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawca składa wadium w formie innej niż pieniężna samodzielnie, wówczas dokument wadialny winien zawierać zapis zgodny z rozdziałem 9 niniejszej SIWZ, ? oferta składana przez spółkę cywilną na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.II każdy ze wspólników spółki cywilnej składa we własnym imieniu dokumenty w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.