eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2010r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-22

Olkusz: Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2010r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji
Numer ogłoszenia: 62279 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz , ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0326430001 wew. 305,209, faks 032 6431804, 6478910.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2010r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wiosenna i jesienna zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wielkogabarytowych - 100 Mg/rok. 2. Likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących własnością Gminy oraz usuwanie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania od posiadaczy odpadów, w stosunku do których gmina prowadzi wykonanie zastępcze (wynikające z ustawy o odpadach), w tym odpadów zawierających azbest. Usuwanie odpadów może dotyczyć również odpadów niebezpiecznych (np. zawierających azbest) Szacunkowa ilość odpadów - 50 Mg/rok. Zamawiający zakłada, że w odpadach tych mogą wystąpić odpady zawierające azbest - do 20% ogólnej zakładanej ilości. 3. Wywóz odpadów zebranych podczas sprzątania Gminy w ramach kampanii Sprzątanie Świata oraz cyklicznych akcji sprzątania organizowanych przez szkoły, lokalne społeczności. Szacunkowa ilość odpadów - 60 Mg/rok. 4. Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na odbieranie odpadów komunalnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szacunkowa ilość odpadów - 30 m3/rok. Określony w specyfikacji zakres ilościowy został ustalony jako średnioroczny z lat ubiegłych; służy do wyliczenia ceny oferty i nie jest równoznaczny z całkowitą ilością odpadów do usunięcia, która może być inna niż złożono w poszczególnych zadaniach. W zakres czynności w/w prac wchodzą również objazdy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, mające na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac oraz ich odbiór. Objazd z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzilenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.22 - 90.51.31.22 90.51.32.00 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga w szczególności posiadania stosownych zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie: - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, objętych zamówieniem, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 roku z późn. zm.), - transportu odpadów komunalnych objętych zamówieniem, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz. 251), Spełnienie warunku oceni powołana do przeprowadzenia postępowania komisja, badając kompletność i prawidłowość złożonych ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może zostać zmieniona w zakresie wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/olkusz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w UMiG Olkusz w pokoju nr 231..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w pokoju nr 103 w siedzibie zamawiającego (UMiG Olkusz)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z OLKUSZA

więcej: przetargi w Olkuszu »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.