Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-22

Olkusz: Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2010r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji

Numer ogłoszenia: 62279 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz , ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0326430001 wew. 305,209, faks 032 6431804, 6478910. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbieranie odpadów z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2010r. w trakcie organizowanych przez Gminę akcji.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wiosenna i jesienna zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych wielkogabarytowych - 100 Mg/rok.
2. Likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących własnością Gminy oraz usuwanie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania od posiadaczy odpadów, w stosunku do których gmina prowadzi wykonanie zastępcze (wynikające z ustawy o odpadach), w tym odpadów zawierających azbest.
Usuwanie odpadów może dotyczyć również odpadów niebezpiecznych (np. zawierających azbest)
Szacunkowa ilość odpadów - 50 Mg/rok. Zamawiający zakłada, że w odpadach tych mogą wystąpić odpady zawierające azbest - do 20% ogólnej zakładanej ilości.
3. Wywóz odpadów zebranych podczas sprzątania Gminy w ramach kampanii Sprzątanie Świata oraz cyklicznych akcji sprzątania organizowanych przez szkoły, lokalne społeczności.
Szacunkowa ilość odpadów - 60 Mg/rok.
4. Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na odbieranie odpadów komunalnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szacunkowa ilość odpadów - 30 m3/rok.
Określony w specyfikacji zakres ilościowy został ustalony jako średnioroczny z lat ubiegłych; służy do wyliczenia ceny oferty i nie jest równoznaczny z całkowitą ilością odpadów do usunięcia, która może być inna niż złożono w poszczególnych zadaniach.
W zakres czynności w/w prac wchodzą również objazdy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, mające na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac oraz ich odbiór. Objazd z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzilenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.31.22 - 90.51.31.22
90.51.32.00 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga w szczególności posiadania stosownych zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie:
   - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, objętych zamówieniem, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 roku z późn. zm.),
   - transportu odpadów komunalnych objętych zamówieniem, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz. 251),
   Spełnienie warunku oceni powołana do przeprowadzenia postępowania komisja, badając kompletność i prawidłowość złożonych ofert.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Umowa może zostać zmieniona w zakresie wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/olkusz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w UMiG Olkusz w pokoju nr 231..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w pokoju nr 103 w siedzibie zamawiającego (UMiG Olkusz)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OLKUSZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Olkuszu » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU