eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-10-08Ogłoszenie nr 607502-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Wólka: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 43102015000000, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.wolka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , Sekretariat na pierwszym piętrze.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III
Numer referencyjny: RI.271.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III, która składa się z trzech zadań stanowiących odrębne części zamówienia:
1) Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka;
2) Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka;
3) Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części:
1. Część pierwsza zamówienia - Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka.
1.1. Zestawienie ilości:
a. Zasuwy sekcyjne:
- 4 szt. o średnicy 50mm
- 15 szt. o średnicy 80mm
- 107 szt. o średnicy 100mm
- 42 szt. o średnicy 150mm
- 11 szt. o średnicy 200mm
- 9 szt. o średnicy 250mm
- 21 szt. o średnicy 300mm
b. Hydranty:
- 229 szt. kolor czerwony
c. Zasuwy hydrantowe:
- 229szt.
1.2. Przedmiot zamówienia dla części pierwszej obejmuje ponadto następujące roboty nie wymienione w dokumentacji projektowej, których koszty należy ująć w cenie ryczałtowej:
- Wykonawca przekaże zamawiającemu 20 hydrantów w najlepszym stanie technicznym odzyskanych w wyniku wymiany, nadających się do ponownego użycia, w komplecie z zasuwą, obudową teleskopową i skrzynką uliczną.
- Zamawiający żąda, aby 10 hydrantów (zwykłych) we wskazanych przez zamawiającego miejscach zastąpić hydrantami łamanymi (hydrant łamany po kolizji z pojazdem może być naprawiany poprzez ponowne obsadzenie górnej części i wymianę złamanych śrub - zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.
- Zamawiający żąda aby dodatkowo (oprócz ujętych w dokumentacji) 10 hydrantów (zwykłych) we wskazanych przez zamawiającego miejscach zastąpić hydrantami podziemnymi - zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.
- Pokrywy skrzynek zasuw hydrantowych należy pomalować na kolor czerwony farbą chlorokauczukową, w celu szybkiego odnalezienia przez straż pożarną.
- Wykonawca dostarczy 3 szt. stojaków hydrantowych pojedynczych, z zaworem do hydrantów podziemnych.
- Wykonawca dostarczy 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju hydrantu oraz 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju zasuwy. (Jeśli wszystkie zasuwy można odkręcić tym samym pokrętłem, to wystarczą 3 szt. pokręteł do wszystkich zasuw.)
1.3. Wykonawca może zaoferować hydranty nadziemne (dotyczy zwykłych hydrantów niełamanych) z możliwością rozbudowy hydrantu o system zdalnego monitorowania poboru wody, bez konieczności wykopywania hydrantu - taka oferta będzie dodatkowo punktowana. System miałby służyć powiadamianiu o nielegalnym poborze wody. Powiadomienia w formie smsów przesyłane byłyby na telefon komórkowy pracownika zamawiającego. Zamawiający dostarcza własną kartę SIM lub opłaca abonament zaoferowany przez wykonawcę. W przypadku zaoferowania hydrantów z możliwością rozbudowy hydrantu o system zdalnego monitorowania poboru wody, wykonawca ma obowiązek dostarczenia i zamontowania jednego takiego systemu na wskazanym hydrancie. Koszt należy ująć w cenie ryczałtowej.
1.4. Wykonawca po wymianie zasuwy zobowiązany jest do odpowietrzenia sieci wodociągowej, przepłukania sieci (wypuszczenia z sieci wody zmąconej poprzez hydranty) oraz zdezynfekowania sieci wodociągowej.
1.5. Wymiana zasuw i hydrantów musi być zaplanowana tak, aby zminimalizować liczbę odbiorców wody, u których wystąpi przerwa w dostawie wody. Zalecana jest kolejność wymiany od strony ujęcia wody w kierunku zmniejszającej się średnicy rurociągów.
1.6. Wykonawca musi wkalkulować w cenę ryczałtową dostosowanie długości rurociągu do nowej zasuwy (wydłużenie lub skrócenie rurociągu), zastosowanie ewentualnych redukcji średnic oraz dostosowanie rozstawu śrub w kołnierzach.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia lokalizacji każdego wymienionego hydrantu na mapie https://www.osmhydrant.org/pl/ wraz z podaniem podstawowych danych dotyczących parametrów hydrantu. Nanoszenie hydrantów na mapę nie wymaga opłat i odbywa się poprzez zalogowanie na stronie internetowej.
1.8. Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWIOR) dotycząca wymiany zasuw i hydrantów obejmuje łącznie cz. 1 i cz.2. Zakres zadania dla cz. 1 został określony w tabeli "zestawienie zasuw i hydrantów - część I zamówienia" będącej załącznikiem do dokumentacji. Wykonawca w celu wyceny poszczególnych części oferty samodzielnie rozdziela dokumentację projektową na cz.1 i cz.2.
2. Część druga zamówienia - Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka.
2.1. Zestawienie ilości:
a. Zasuwy sekcyjne:
- 20 szt. o średnicy 80mm
2.2. Przedmiot zamówienia dla części drugiej obejmuje ponadto następujące roboty nie wymienione w dokumentacji projektowej, których koszty należy ująć w cenie ryczałtowej:
- Wykonawca dostarczy 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju zasuwy. (Jeśli wszystkie zasuwy można odkręcić tym samym pokrętłem, to wystarczą 3 szt. pokręteł do wszystkich zasuw.)
2.3. Wykonawca po wymianie zasuwy zobowiązany jest do odpowietrzenia sieci wodociągowej, przepłukania sieci (wypuszczenia z sieci wody zmąconej poprzez hydranty) oraz zdezynfekowania sieci wodociągowej.
2.4. Wymiana zasuw musi być zaplanowana tak, aby zminimalizować liczbę odbiorców wody, u których wystąpi przerwa w dostawie wody. Zalecana jest kolejność wymiany od strony ujęcia wody w kierunku zmniejszającej się średnicy rurociągów.
2.5. Wykonawca musi wkalkulować w cenę ryczałtową dostosowanie długości rurociągu do nowej zasuwy (wydłużenie lub skrócenie rurociągu), zastosowanie ewentualnych redukcji średnic oraz dostosowanie rozstawu śrub w kołnierzach.
2.5. Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWIOR) dotycząca wymiany zasuw i hydrantów obejmuje łącznie cz. 1 i cz.2. Zakres zadania dla cz.2 został określony w tabeli "zestawienie zasuw - część II zamówienia" będącej załącznikiem do dokumentacji. Wykonawca w celu wyceny poszczególnych części oferty samodzielnie rozdziela dokumentację projektową na cz.1 i cz.2.
3. Część trzecia zamówienia - Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia.
3.1. Zestawienie ilości:
- pompownia wody z układem sterowania - 1szt.
- przyłącze energetyczne zalicznikowe 4x16 mm2- długość kabla około 5m,
- lampa fotowoltaiczna - 1szt.
3.2. Dodatkowo w ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu monitoringu-wizualizacji pracy pompowni wody i powiadamiania sms o awariach. System musi posiadać możliwość zdalnego podglądu pracy za pośrednictwem sieci internet dla jednocześnie trzech użytkowników z dowolnego miejsca. Obiekt nie posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być transmitowane za pośrednictwem sieci gsm. Wykonawca musi zapewnić bezterminowe licencje na oprogramowanie. Korzystanie z systemu nie może generować żadnych stałych, dodatkowych kosztów poza kosztami transmisji danych gsm. Transmisja danych może odbywać się przez kartę sim dostarczoną przez zamawiającego lub zapewnioną przez wykonawcę, a zamawiający opłaca wtedy koszty transmisji danych. Poniżej wymienione są minimalne wymagania postawione przez zamawiającego dla takiego systemu. Wizualizacja aktualnego stanu pracy pompowni wody powinna być przedstawiona w postaci graficznej (szkice elementów pompowni) i obejmować co najmniej następujące parametry:
1) Zasilanie główne: jest/brak
2) Właz do studni: otwarty/zamknięty
3) Temperatura zamarzania w studni pomp (poniżej 3st. C): OK/przekroczona
4) zalanie podłogi studni wodą: OK/ zalanie
5) szafa sterownicza zestawu pompowego: praca/awaria
6) stan pracy pomp (oddzielnie dla każdej pompy): praca/spoczynek/ awaria
7) chwilowe ciśnienie wody na zasilaniu pomp [bar]: wartość bieżąca oraz ostrzeżenie o suchobiegu
8) chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar]: wartość bieżąca
9) chwilowy przepływ wody: wartość bieżąca
10) stan przepływomierza: wartość bieżąca
11) dobowy przepływ wody: dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj
System musi umożliwiać wyświetlanie nałożonych na siebie wykresów z dowolnego okresu z ostatnich 12 miesięcy (z możliwością dowolnego skalowania wykresu) następujących parametrów:
- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h],
- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar],
System musi umożliwiać odczyt historii sygnałów za okres co najmniej 12 miesięcy obejmujących:
- stan przepływomierza z danego dnia i godziny [m3],
- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h],
- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar],
Częstotliwość pomiaru sygnałów nie rzadziej niż 1 minuta. Aktualizacja wyświetlanych sygnałów nie rzadziej niż co 5 minut, z możliwością częstszego ręcznego wymuszenia odświeżenia.
System wizualizacji musi wyświetlać komunikaty ostrzegawcze graficzne i dźwiękowe emitowane na zdalnym komputerze dla sygnałów, których wartość dopuszczalna została przekroczona (awaria/alarmy). Powinny one wyświetlać się na jaskrawy kolor (np. czerwony), a na ekranie powinna migać ogólna ikona o alarmie powiadamiająca o konieczności interwencji przez pracowników obsługi oraz powinien być emitowany sygnał dźwiękowy. System powinien mieć możliwość kwalifikacji jako alarmu nadmiernych wartości zliczanych w czasie np. wszystkie pompy pracują jednocześnie powyżej 10 min, dobowy przepływ wody wyższy od zadanej wartości.
System musi zapewniać powiadamianie SMS o awariach i przekroczeniach wybranych wartości na co najmniej 2 numery telefonów komórkowych. Zdalny podgląd za pośrednictwem sieci internet musi być dostępny jednocześnie dla co najmniej trzech użytkowników z dowolnego miejsca i udostępniać wizualizację tych samych sygnałów.
4. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) - dotyczy miejsc gdzie roboty będą prowadzone na terenie dróg. Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz odtworzenie ewentualnych punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku wymiany zasuw i hydrantów roboty geodezyjne ograniczają się do pomocy w zlokalizowaniu zasuw oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej (aktualizacji) wszystkich zasuw i hydrantów. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie.
5. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi dla wszystkich części zamówienia wynosi 60 miesięcy (kryterium oceny ofert).


II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232150-8
45232152-2
72212514-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis "rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych. 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Celem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; 2) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia; 3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 4) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; 5) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 7) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 8) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 9) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: a) działania siły wyższej, klęski żywiołowej - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; b) wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności, d) udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości realizacji robót zgodnie z projektem - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w dokumentacji projektowej; f) wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych prac; g) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; h) wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; i) braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności. 10) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach procedury jest Tomasz Misiura email:gmina@wolka.pl 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wólka jest Pan Robert Gostkowski, adres e-mail: iodo@wolka.pl ; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.21.2019 pod nazwą: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Część pierwsza zamówienia - Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka.
1.1. Zestawienie ilości:
a. Zasuwy sekcyjne:
- 4 szt. o średnicy 50mm
- 15 szt. o średnicy 80mm
- 107 szt. o średnicy 100mm
- 42 szt. o średnicy 150mm
- 11 szt. o średnicy 200mm
- 9 szt. o średnicy 250mm
- 21 szt. o średnicy 300mm
b. Hydranty:
- 229 szt. kolor czerwony
c. Zasuwy hydrantowe:
- 229szt.
1.2. Przedmiot zamówienia dla części pierwszej obejmuje ponadto następujące roboty nie wymienione w dokumentacji projektowej, których koszty należy ująć w cenie ryczałtowej:
- Wykonawca przekaże zamawiającemu 20 hydrantów w najlepszym stanie technicznym odzyskanych w wyniku wymiany, nadających się do ponownego użycia, w komplecie z zasuwą, obudową teleskopową i skrzynką uliczną.
- Zamawiający żąda, aby 10 hydrantów (zwykłych) we wskazanych przez zamawiającego miejscach zastąpić hydrantami łamanymi (hydrant łamany po kolizji z pojazdem może być naprawiany poprzez ponowne obsadzenie górnej części i wymianę złamanych śrub - zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.
- Zamawiający żąda aby dodatkowo (oprócz ujętych w dokumentacji) 10 hydrantów (zwykłych) we wskazanych przez zamawiającego miejscach zastąpić hydrantami podziemnymi - zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.
- Pokrywy skrzynek zasuw hydrantowych należy pomalować na kolor czerwony farbą chlorokauczukową, w celu szybkiego odnalezienia przez straż pożarną.
- Wykonawca dostarczy 3 szt. stojaków hydrantowych pojedynczych, z zaworem do hydrantów podziemnych.
- Wykonawca dostarczy 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju hydrantu oraz 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju zasuwy. (Jeśli wszystkie zasuwy można odkręcić tym samym pokrętłem, to wystarczą 3 szt. pokręteł do wszystkich zasuw.)
1.3. Wykonawca może zaoferować hydranty nadziemne (dotyczy zwykłych hydrantów niełamanych) z możliwością rozbudowy hydrantu o system zdalnego monitorowania poboru wody, bez konieczności wykopywania hydrantu - taka oferta będzie dodatkowo punktowana. System miałby służyć powiadamianiu o nielegalnym poborze wody. Powiadomienia w formie smsów przesyłane byłyby na telefon komórkowy pracownika zamawiającego. Zamawiający dostarcza własną kartę SIM lub opłaca abonament zaoferowany przez wykonawcę. W przypadku zaoferowania hydrantów z możliwością rozbudowy hydrantu o system zdalnego monitorowania poboru wody, wykonawca ma obowiązek dostarczenia i zamontowania jednego takiego systemu na wskazanym hydrancie. Koszt należy ująć w cenie ryczałtowej.
1.4. Wykonawca po wymianie zasuwy zobowiązany jest do odpowietrzenia sieci wodociągowej, przepłukania sieci (wypuszczenia z sieci wody zmąconej poprzez hydranty) oraz zdezynfekowania sieci wodociągowej.
1.5. Wymiana zasuw i hydrantów musi być zaplanowana tak, aby zminimalizować liczbę odbiorców wody, u których wystąpi przerwa w dostawie wody. Zalecana jest kolejność wymiany od strony ujęcia wody w kierunku zmniejszającej się średnicy rurociągów.
1.6. Wykonawca musi wkalkulować w cenę ryczałtową dostosowanie długości rurociągu do nowej zasuwy (wydłużenie lub skrócenie rurociągu), zastosowanie ewentualnych redukcji średnic oraz dostosowanie rozstawu śrub w kołnierzach.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia lokalizacji każdego wymienionego hydrantu na mapie https://www.osmhydrant.org/pl/ wraz z podaniem podstawowych danych dotyczących parametrów hydrantu. Nanoszenie hydrantów na mapę nie wymaga opłat i odbywa się poprzez zalogowanie na stronie internetowej.
1.8. Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWIOR) dotycząca wymiany zasuw i hydrantów obejmuje łącznie cz. 1 i cz.2. Zakres zadania dla cz. 1 został określony w tabeli "zestawienie zasuw i hydrantów - część I zamówienia" będącej załącznikiem do dokumentacji. Wykonawca w celu wyceny poszczególnych części oferty samodzielnie rozdziela dokumentację projektową na cz.1 i cz.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 25,00
Certyfikat GSK na powłokę malarską zasuw i hydrantów 5,00
Zdalny monitoring hydrantów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Część druga zamówienia - Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka.
2.1. Zestawienie ilości:
a. Zasuwy sekcyjne:
- 20 szt. o średnicy 80mm
2.2. Przedmiot zamówienia dla części drugiej obejmuje ponadto następujące roboty nie wymienione w dokumentacji projektowej, których koszty należy ująć w cenie ryczałtowej:
- Wykonawca dostarczy 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju zasuwy. (Jeśli wszystkie zasuwy można odkręcić tym samym pokrętłem, to wystarczą 3 szt. pokręteł do wszystkich zasuw.)
2.3. Wykonawca po wymianie zasuwy zobowiązany jest do odpowietrzenia sieci wodociągowej, przepłukania sieci (wypuszczenia z sieci wody zmąconej poprzez hydranty) oraz zdezynfekowania sieci wodociągowej.
2.4. Wymiana zasuw musi być zaplanowana tak, aby zminimalizować liczbę odbiorców wody, u których wystąpi przerwa w dostawie wody. Zalecana jest kolejność wymiany od strony ujęcia wody w kierunku zmniejszającej się średnicy rurociągów.
2.5. Wykonawca musi wkalkulować w cenę ryczałtową dostosowanie długości rurociągu do nowej zasuwy (wydłużenie lub skrócenie rurociągu), zastosowanie ewentualnych redukcji średnic oraz dostosowanie rozstawu śrub w kołnierzach.
2.5. Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWIOR) dotycząca wymiany zasuw i hydrantów obejmuje łącznie cz. 1 i cz.2. Zakres zadania dla cz.2 został określony w tabeli "zestawienie zasuw - część II zamówienia" będącej załącznikiem do dokumentacji. Wykonawca w celu wyceny poszczególnych części oferty samodzielnie rozdziela dokumentację projektową na cz.1 i cz.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 35,00
Certyfikat GSK na powłokę malarską zasuw 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3. Część trzecia zamówienia - Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia.
3.1. Zestawienie ilości:
- pompownia wody z układem sterowania - 1szt.
- przyłącze energetyczne zalicznikowe 4x16 mm2- długość kabla około 5m,
- lampa fotowoltaiczna - 1szt.
3.2. Dodatkowo w ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu monitoringu-wizualizacji pracy pompowni wody i powiadamiania sms o awariach. System musi posiadać możliwość zdalnego podglądu pracy za pośrednictwem sieci internet dla jednocześnie trzech użytkowników z dowolnego miejsca. Obiekt nie posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być transmitowane za pośrednictwem sieci gsm. Wykonawca musi zapewnić bezterminowe licencje na oprogramowanie. Korzystanie z systemu nie może generować żadnych stałych, dodatkowych kosztów poza kosztami transmisji danych gsm. Transmisja danych może odbywać się przez kartę sim dostarczoną przez zamawiającego lub zapewnioną przez wykonawcę, a zamawiający opłaca wtedy koszty transmisji danych. Poniżej wymienione są minimalne wymagania postawione przez zamawiającego dla takiego systemu. Wizualizacja aktualnego stanu pracy pompowni wody powinna być przedstawiona w postaci graficznej (szkice elementów pompowni) i obejmować co najmniej następujące parametry:
1) Zasilanie główne: jest/brak
2) Właz do studni: otwarty/zamknięty
3) Temperatura zamarzania w studni pomp (poniżej 3st. C): OK/przekroczona
4) zalanie podłogi studni wodą: OK/ zalanie
5) szafa sterownicza zestawu pompowego: praca/awaria
6) stan pracy pomp (oddzielnie dla każdej pompy): praca/spoczynek/ awaria
7) chwilowe ciśnienie wody na zasilaniu pomp [bar]: wartość bieżąca oraz ostrzeżenie o suchobiegu
8) chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar]: wartość bieżąca
9) chwilowy przepływ wody: wartość bieżąca
10) stan przepływomierza: wartość bieżąca
11) dobowy przepływ wody: dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj
System musi umożliwiać wyświetlanie nałożonych na siebie wykresów z dowolnego okresu z ostatnich 12 miesięcy (z możliwością dowolnego skalowania wykresu) następujących parametrów:
- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h],
- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar],
System musi umożliwiać odczyt historii sygnałów za okres co najmniej 12 miesięcy obejmujących:
- stan przepływomierza z danego dnia i godziny [m3],
- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h],
- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar],
Częstotliwość pomiaru sygnałów nie rzadziej niż 1 minuta. Aktualizacja wyświetlanych sygnałów nie rzadziej niż co 5 minut, z możliwością częstszego ręcznego wymuszenia odświeżenia.
System wizualizacji musi wyświetlać komunikaty ostrzegawcze graficzne i dźwiękowe emitowane na zdalnym komputerze dla sygnałów, których wartość dopuszczalna została przekroczona (awaria/alarmy). Powinny one wyświetlać się na jaskrawy kolor (np. czerwony), a na ekranie powinna migać ogólna ikona o alarmie powiadamiająca o konieczności interwencji przez pracowników obsługi oraz powinien być emitowany sygnał dźwiękowy. System powinien mieć możliwość kwalifikacji jako alarmu nadmiernych wartości zliczanych w czasie np. wszystkie pompy pracują jednocześnie powyżej 10 min, dobowy przepływ wody wyższy od zadanej wartości.
System musi zapewniać powiadamianie SMS o awariach i przekroczeniach wybranych wartości na co najmniej 2 numery telefonów komórkowych. Zdalny podgląd za pośrednictwem sieci internet musi być dostępny jednocześnie dla co najmniej trzech użytkowników z dowolnego miejsca i udostępniać wizualizację tych samych sygnałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232152-2, 45231300-8, 45232150-8, 72212514-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Ponadstandardowy okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.