eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2017-10-11Ogłoszenie nr 600869-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

Instytut Lotnictwa: Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 3737400000, ul. al. Krakowska   110/114 , 02-256   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8460011 wew. 261, e-mail maciej.marzec@ilot.edu.pl, edyta.sitnik@ilot.edu.pl, faks 22 1160525.
Adres strony internetowej (URL): www.ilot.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytut badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ilot.edu.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ilot.edu.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, kancelaria ogólna, budynek A


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP
Numer referencyjny: 47/ZZ/AZLZ/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dokonanie wymiany wersji posiadanego przez Instytut Lotnictwa oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP w wersji 48 do wersji nie niższej, niż 86 (dalej jako: System) i jego konfiguracja. Ostateczny numer wersji (z zastrzeżeniem, że nie może to być wersja niższa niż 86), do której zostanie przeprowadzona wymiana wersji zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu Umowy, w zależności od tego jaka na dzień podpisania Umowy wersja oprogramowania będzie udostępniona Zamawiającemu przez producenta oprogramowania. 2) szkolenie użytkowników z Systemu mające na celu przekazanie wiedzy na temat jego użycia i funkcjonalności. Przed przeprowadzeniem szkolenia Wykonawca dostarczy konspekt szkolenia i materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, które wspomagać będą proces szkolenia. 3) świadczenie usług serwisowych, które obejmować będzie również usługę dostosowania Systemu do obowiązujących przepisów prawa, 4) świadczenie czynności dodatkowych, opisanych w § 8 Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 2. Wymiana wersji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej (przy zachowaniu funkcjonalności Systemu wymaganej przez Zamawiającego), obejmuje: 1) Zainstalowanie i konfigurację środowiska testowego i produkcyjnego, 2) Migrację danych: testowa i produkcyjna, 3) Odbiory migracji danych i środowiska produkcyjnego, 4) Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej (w tym instrukcji) do zainstalowanej wersji Systemu; Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być dostarczona w formacie umożliwiającym jej łatwe odczytanie (np. pdf, html) oraz wydrukowanie w całości lub części, a także musi być zgodna z wdrożoną ostatecznie wersją Systemu. Ponadto Dokumentacja musi umożliwiać wyszukiwanie słów lub fraz wprowadzonych w trakcie jej przeglądania przez użytkownika, jak również mieć spis treści; Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Dokumentacja ma zawierać sprawozdanie z wykonanego przedmiotu Umowy, wykaz rzeczy, które zawiera System z uwzględnieniem wprowadzonych do niego zmian odbiegających od standardu oferowanego przez producenta oprogramowania. Dokumentacja użytkownika musi zawierać instrukcję obsługi Systemu umożliwiającą samodzielną naukę jego obsługi. 3. Wykonawca musi dysponować zapleczem technicznym, organizacyjnym, prawnym do zrealizowania zamówienia. 4. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram prac, uwzględniający w szczególności: wykonanie środowiska testowego, testowej migracji, terminy realizacji poszczególnych zadań, sposób organizacji Umowy, przebieg realizacji przedmiotu Umowy, zaangażowane zespoły, ich skład i kompetencje poszczególnych członków zespołów w zakresie wymaganym w SIWZ, sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. W przypadku gdy Harmonogram nie będzie zgodny z treścią SIWZ, OPZ, Ofertą Wykonawcy lub postanowieniami umowy, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę w celu usunięcia stwierdzonej wady harmonogramu z zastrzeżeniem, że prawidłowo sporządzony Harmonogram Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 5. Wykonawca zapewni Zespół specjalistów dedykowanych do realizacji Umowy. Wymagania w zakresie Zespołu Wykonawcy oraz skład zespołu określone są w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SIWZ. Zmiana składu Zespołu nie wymaga zmiany Umowy (wymagana jest wyłącznie akceptacja Zamawiającego), pod warunkiem, że wskazane osoby zastępujące (nowe) będą posiadać kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie spełniające wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SIWZ dla osób zastępowanych. 6. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 7. Wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): 1) migracja Systemu, 2) migracja danych z obecnej wersji 48 do wersji nie niższej niż 86 (z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy), 3) świadczenie usług serwisowych, 4) świadczenie czynności dodatkowych. Przedmiotowy warunek nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która będzie wykonywała osobiście ww. zakres prac. 9. Na każde żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do wglądu, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania ww. żądania: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016r. poz. 922 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 10. W przypadku gdy Wykonawca zaniecha zawarcia umowy o pracę lub w terminie określonym w ust. 9 nie przedłoży Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub zawrze umowę o pracę na wymiar czasu pracy pracownika mniejszy niż faktyczny wymiar czasu wynikający z zakresu wykonywanych przez niego czynności, Zamawiający uzna, że doszło do niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których Wykonawca nie wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zawarł i przedstawił Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, obowiązujące przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie OC przedmiotowej Umowy na kwotę nie mniejszą, niż wynagrodzenie maksymalne Umowy obejmujące zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotowej Umowy, w której nie występuje franszyza redukcyjna (udział własny). Suma ubezpieczenia dla polisy, o której mowa w niniejszym ustępie, w okresie realizacji Umowy wynosić będzie co najmniej 100% Wynagrodzenia maksymalnego, na każde zdarzenie bez ograniczenia ilości takich zdarzeń. Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu. 12. Cena podana w formularzu cenowym musi obejmować wszystkie elementy wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz w niniejszym rozdziale. 13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) środków/sprzętu/urządzeń oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie środków/sprzętu/urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewni on uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w SIWZ i załącznikach do SIWZ lub lepsze. Powyższe nie dotyczy oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72263000-6
72263000-6
72300000-8
72611000-6
72210000-0
79632000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia/zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 346 340,00 zł. Zakres usług objętych zamówieniem udzielonym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy obejmuje wymianę wersji systemu do nowszej wersji (w tym zainstalowanie i konfigurację środowiska testowego i produkcyjnego, migrację danych testową i produkcyjną, odbiory migracji danych i środowiska produkcyjnego, dostarczenie dokumentacji powykonawczej do zainstalowanej wersji), szkolenie, świadczenie usług serwisowych, świadczenie czynności dodatkowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie na realizację zamówienia podstawowego. Udzielenia zamówienia uzupełniającego jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) Wykonawca zamówienia podstawowego realizował usługi w terminach wymaganych treścią umowy dotyczącej zamówienia podstawowego i do dnia udzielenia zamówienia uzupełniającego wszystkie wykonane usługi i dostawy zostały wykonane z należytą starannością - nie stwierdzono istotnych wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia; b) Wykonawca zamówienia podstawowego zapewni, że wykonanie zamówienia uzupełniającego nastąpi co najmniej na poziomie jakościowym nie gorszym niż realizacja zamówienia podstawowego; c) strony postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego uzgodnią istotne warunki umowy, wynagrodzenie oraz termin i zakres wykonania takiego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj.: w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opiece nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania klasy ERP obejmującą wprowadzanie poprawek do systemu, aktualizację do kolejnych wersji (w tym migracja danych), świadczenie usług serwisowych, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości całej usługi co najmniej 100 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert, wykazana usługa trwała co najmniej 12 miesięcy i została wykonana na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto. 2) dysponują osobami, które zostaną oddelegowane do realizacji zamówienia posługującymi się w mowie i piśmie językiem polskim, tj. co najmniej 9 osobowym Zespołem w którego skład wchodzą: a. jeden kierownik projektu posiadający certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Practitioner lub równoważny, który posiada doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem informatycznym dotyczącym wdrożenia systemu klasy ERP albo jego zmiany lub rozbudowy, zdobyte w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, b. jeden kierownik serwisu, który posiada doświadczenie w koordynacji prac związanych z utrzymaniem produkcyjnym co najmniej 2 systemów informatycznych klasy ERP, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, c. trzech konsultantów wdrożeniowych - każda z tych osób posiada doświadczenie jako wdrożeniowiec w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych, dotyczących systemu klasy ERP albo jego zmiany lub rozbudowy, które zostały zrealizowane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, d. dwóch programistów posiadających doświadczenie w dziedzinie programowania systemów informatycznych tj. każda z tych osób posiada doświadczenie w uczestniczeniu jako programista, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej w jednym projekcie dotyczącym systemu klasy ERP; e. jeden tester posiadający doświadczenie w dziedzinie testowania systemu informatycznego klasy ERP tj. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył jako tester, w realizacji co najmniej 1 projektu, w ramach którego przeprowadził testowanie systemu informatycznego klasy ERP, przed jego uruchomieniem w trybie produkcyjnym, f. jeden specjalista ds. utrzymania systemu i bazy danych - posiadający doświadczenie w administrowaniu i eksploatacji baz danych MS SQL tj. w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej dwóch projektach informatycznych jako specjalista ds. utrzymania systemu i bazy danych. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 2 lit. a-f, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia przez wykazane osoby więcej niż jednej funkcji, co oznacza, że Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę dysponowania zespołem 9 osobowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o którym mowa w ust. III.1.3) powyżej muszą spełniać łącznie z zastrzeżeniem, że w zakresie warunku opisanego w pkt 1 przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie musi spełnić samodzielnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, musi wykazać każdy z nich. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki o których mowa w ust. III.1.3), musi spełniać łącznie z tymi podmiotami, z zastrzeżeniem że w zakresie warunku opisanego w pkt 1 musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden podmiot lub Wykonawca. Wykonawca musi dodatkowo wykazać, że podmioty na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie okoliczności wykazanych przez Wykonawcę w treści oświadczenia tj. braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz usług (wg treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) wykaz osób (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa w SIWZ, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) wg treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być [->]wniesione w jednej lub kilku niżej podanych formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego na konto: Bank Pekao S.A. o numerze: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760 z dopiskiem: wadium - postępowanie nr 47/ZZ/AZLZ/2017, wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP 2) [->]poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) [->][->]gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) [->]poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 [->]ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2016 r. poz. 359).[->] 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy określony w ust. 3 pkt. 1). 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. Zamawiający wymaga, aby oryginał gwarancji lub poręczenia był załączony do oferty. 6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku: 1) gdy nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, spowodowanych obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Ww. zmiany wymagają poinformowania drugiej strony o ww. zmianie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany. 2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia - bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany ilości osób w przypadku, gdy ilość osób zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie okaże się niewystarczająca do prawidłowej realizacji umowy, bez zwiększania wynagrodzenia wykonawcy, 4) zmiany wersji oprogramowania, nazwy własnej oprogramowania, 5) zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego, 6) zmiana miejsca realizacji przedmiotu umowy, 7) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organów nadzoru, a także innych organów państwa lub jednostek administracyjnych, 8) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia i poszczególnych cen materiałów. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia jakości, wydajności lub funkcjonalności. Zmiana wymaga przeprowadzenia procedury, o której mowa w pkt. 1). 9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania zamówienia tj. zmiany w zakresie: wysokości stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiany określone w ust. 1 pkt. 9 powyżej wymagają wystąpienia z zasadnym pisemnym wnioskiem o ich dokonanie przez Wykonawcę do Zamawiającego i będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przedmiotowych przepisów. Wykonawca wystąpi z wnioskiem, o którym mowa wyżej, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zmiany te będą obowiązywały od daty złożenia wniosku. 3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 do ust. 3 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.