Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-03-18

Wrocław: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław

Numer ogłoszenia: 59653 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego , ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.
Zakres usługi obejmuje m.in.:
- koszenie trawy (terenów porośniętych trawą),
- zgrabienie, wywiezienie trawy oraz zebranych zanieczyszczeń..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.
  Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego
  w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, realizowanego
  na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, powierzonych w zarząd Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
ZADANIE nr I - 900 zł (słownie: dziewięćset złotych),
ZADANIE nr II - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
ZADANIE nr III - 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),
ZADANIE nr IV - 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie w trakcie trwania umowy powierzchni do zarządzania innemu podmiotowi gminnemu.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzk.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 101 lub www.zzk.wroc.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Dziale Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 105, I piętro lub można przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław - rejon A, B, H, I, F, G - 169 092 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław - rejon R, S, U -
  720 674 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław - rejon Ł, O, P, T -
  398 424 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie trawników na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław - rejon D, E, J, K, M, N - 662 030 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Usługi w zakresie trawników »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU