eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Brzesko › Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r."Ogłoszenie z dnia 2019-08-12Ogłoszenie nr 585552-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Krakowska  44 , 32-120  Nowe Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 385-20-94, e-mail nowe-brzesko@ug.pl, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej (URL): www.nowe-brzesko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.nowe-brzesko.pl, https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, dziennik podawczy/sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w roku szkolnym 2019/2020 r."
Numer referencyjny: RIiR-III.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: A. Usługa dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do następujących placówek: - Zespołu Przedszkolno - Szkolnego - w Nowym Brzesku (liczba dzieci dojeżdżających 146) - Szkoły Podstawowej w Sierosławicach (liczba dzieci dojeżdżających: 104) - Szkoły Podstawowej w Mniszowie (liczba dzieci dojeżdżających: 27) Liczba dzieci dojeżdżających ogółem: 277 Usługa będzie realizowana na podstawie biletów miesięcznych. B. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 1. Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Nowym Brzesku. Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 55. - ilość kursów dziennie 8, w tym 4 dowozy i 4 odwozy - ilość km dzienna ok 182km - dowóz w godzinach 7.00- 9.15 - odwóz w godzinach 13.35 - 16.30 2. Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 55. - ilość kursów dziennie 4, w tym 2 dowozy i 2 odwozy - ilość km dzienna około 103km - dowóz w godzinach 7.00 - 9.00 - odwóz w godzinach 13.20 - 16.00 3. Wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Mniszowie i do Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Nowym Brzesku. Usługa dowożenia realizowana będzie autobusem przewoźnika. Liczba miejsc w autobusie nie mniejsza niż 42. - ilość kursów dziennie 1 dowóz i 2 odwozy - ilość km dzienna 21km - dowóz w godzinach 7.00 - 7.50 Odwóz w godz. 12.15 - 13.00 dzieci ze szkoły podstawowej w Mniszowie autobusem przewoźnika. Odwóz w godz.14.30-15.00 dzieci z Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Nowym Brzesku, oraz Szkoły Podstawowej w Mniszowie i jako przedłużenie trasy odwóz dzieci z Rudna Dolnego. Dodatkowe kursy: 3 x w tygodniu -Nowe Brzesko - Mniszów Szkoła - Nowe Brzesko Szkoła - 8 km (łącznie 3 x 8km = 24km) Warunki dotyczące zamówienia : 1. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2019/2020, tj.: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw: ferii zimowych i letnich, dni świątecznych, i pozostałych dni, w których szkoła jest wolna od zajęć dydaktycznych na podstawie obowiązujących przepisów. W przypadku odpracowania zajęć w sobotę, dowóz zapewniony będzie przez Wykonawcę po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez dyrektora. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i środki transportu przeznaczone do wykonywania usługi dowozu uczniów. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne i bezpieczeństwa określone w przepisach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 2022), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018, poz. 1990 z późn.zm. .), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 58) i innych przepisach związanych z przewozem osób. 3. Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować, co najmniej 4 własnymi autobusami (w tym 1 rezerwowy). Dwa autobusy o ilości miejsc siedzących minimum 55, jeden o ilości miejsc siedzących minimum 42, (autobus rezerwowy- min. 55 miejsc siedzących). 4. Opiekę nad dowożonymi dziećmi zapewnia Wykonawca, który powinien zapewnić opiekę 1 osoby dorosłej w każdym autobusie (łącznie 3 opiekunów) z zastrzeżeniem, że kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna. Opiekunem winna być osoba dorosła, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana oraz sprawna fizycznie. Opiekun będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie, pomoc przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu (dotyczy to w szczególności małych dzieci), sprawdzenie czy uczeń wysiadł bezpiecznie na prawidłowym przystanku docelowym, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich przekazania przez rodziców na danym przystanku, do czasu przekazania uczniów wychowawcy świetlicy lub nauczycielowi oraz od chwili odebrania ich od wychowawcy świetlicy lub nauczyciela ze szkoły do czasu opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. Po dojechaniu do każdego przystanku opiekun wysiada pierwszy z autobusu i zezwala na wysiadanie uczniom, pomagając najmłodszym dzieciom bezpiecznie opuścić autobus. Dzieci w wieku przedszkolnym, oraz z klas najniższych szkoły podstawowej bezwzględnie przekazywane są osobie dorosłej (rodzic, opiekun),pozostali uczniowie wysiadają zgodnie z oświadczeniem rodziców. Opiekunowie są zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego uczniów i przestrzegania regulaminu dowozu. 5. Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy w okresie jesienno-zimowym były ogrzewane, a na stopniach wejściowych nie zalegał lód. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku którego wystąpi uszkodzenie ciała, czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy. 6. Dowożenie dzieci musi odbywać się ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualny przegląd techniczny. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów (ubezpieczenie OC i NW) od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu oraz powstałych w związku z przewozem. 7. W ramach utworzonych kursów, poza niniejszym zleceniem , wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić miejsca siedzące uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów w trakcie okresu realizacji zamówienia w skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. 9. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 10. Opis tras stanowi załącznik nr A do SIWZ. Szczegółowy opis tras wraz z godzinami dowozów i odwozów uczniów, oraz liczbą dzieci wsiadających/wysiadających na poszczególnych przystankach zostanie ustalony po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły podziału godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznych zmian o których niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 11. Cena, jaką Wykonawca przedstawi w ofercie za dowóz i odwóz dzieci szkolnych będzie obejmować jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia dla 1 ucznia w formie biletów miesięcznych, oraz propozycję ceny ofertowej netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za bilety dla uczniów na podstawie wystawionej przez Wykonawcę comiesięcznej faktury. Wymagania stawiane Wykonawcy: ? Wykonawca odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia ? Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, ? Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy ? Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia ? Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia Opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku A. Szczegółowy opis tras wraz z godzinami dowozów i odwozów uczniów, oraz liczbą dzieci wsiadających/wysiadających na poszczególnych przystankach zostanie ustalony po zatwierdzeniu podziału godzin. Będzie on stanowił integralną część umowy. Ofertę należy opracować na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Załącznika A (opisu tras), projektu umowy oraz ewentualnej wizji w terenie. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 4) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Usługa będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże, że posiada aktualna licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie realizację co najmniej jednej usługi (wykonywanej w sposób ciągły w okresie 1 roku szkolnego) polegającej na przewozie uczniów o wartości co najmniej 100 000 zł brutto w danym roku szkolnym (na wartość 100 000 zł brutto może składać się nie więcej niż jedno zamówienie). 2) dysponuje co najmniej: a) 4 kierowcami (w tym jeden rezerwowy) posiadającymi uprawnienia przewidziane obowiązującym prawem tj: dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem ( kategoria prawa jazdy D) b) 3 dorosłymi osobami, które będą sprawować opiekę nad dowożonymi dziećmi posiadającymi kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wycieczek szkolnych (opiekunem nie może być kierowca autobusu). Na potwierdzenie warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia. 3) dysponuje minimum: a) 2 autobusami o dopuszczalnej liczbie miejsc siedzących minimum 55 b) 1 autobusem o łącznej dopuszczalnej liczbie miejsc siedzących minimum 42 c) 1 autobusem (rezerwowy) o łącznej dopuszczalnej liczbie miejsc siedzących minimum 55 W wykazie należy zaznaczyć przy każdym pojeździe ilość miejsc siedzących. Do wykazu należy dołączyć kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych wymienionych pojazdów (z dołączonych kopii dowodów rejestracyjnych musi wynikać, że pojazd ma przeprowadzone badania techniczne potwierdzające dopuszczenie go do ruchu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacjąo podstawie do dysponowania tymi zasobami. 5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-08-20 do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 02 8517 0007 0050 0560 4556 0007; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść aby zostało uznane na koncie Zamawiającego określonego w pkt. 13.3 lit. a najpóźniej w terminie określonym w pkt. 13.2. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na dzienniku podawczym. Zaleca się kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
autobus w czasie krótszym niż 15 minut40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiany kluczowego personelu niezbędnego do wykonywania zamówienia po stronie Wykonawcy - kierowca autobusu, opiekun. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę personelu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w szczególności powodem takim mogą być okoliczności powodujące, iż wskazana osoba nie będzie mogła wykonywać swojej pracy. b) zmiany autobusu wskazanego w ofercie. Zmieniony autobus musi posiadać aktualne ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny. c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, w związku z wystąpieniem siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia d) rezygnacji z części usługi przez Zamawiającego, wprowadzenie usługi zamiennej, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, e) zmniejszenia lub zwiększenia liczby dzieci korzystających z przewozu, f) zmiany tras przewozów, g) zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów, h) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, i) zmiany wartości umowy o której mowa w § 5 ust,. 3 umowy w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci korzystających z usługi w skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności j) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie k) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 2. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 5 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.