eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia貫 B這ta › Budowa ulicy Daliowej w Bia造ch B這tachOg這szenie z dnia 2018-07-06Og這szenie nr 584918-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Urz康 Gminy Bia貫 B這ta: Budowa ulicy Daliowej w Bia造ch B這tach
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz康 Gminy Bia貫 B這ta, krajowy numer identyfikacyjny 53143000000, ul. ul. Szubi雟ka  7 , 86005   Bia貫 B這ta, woj. kujawsko-pomorskie, pa雟two Polska, tel. 523 239 090, e-mail sekretariat@bialeblota.pl, faks 523 239 080.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialeblota.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bip.bialeblota.pl


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
www.bip.bialeblota.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Ofert sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i w formie pisemnej, w j瞛yku polskim
Adres:
Gmina Biale B這ta, ul. Szubi雟ka 7, 86-005 Bia貫 B這ta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa ulicy Daliowej w Bia造ch B這tach
Numer referencyjny: ZPI.271.44.2018.ZP2
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: szczeg馧owy zakres zam闚ienia oraz warunki wykonania zam闚ienia okre郵one zosta造 w SIWZ oraz jej za陰cznikach

II.5) G堯wny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2018-11-30
Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Okre郵enie warunk闚: 1) Do鈍iadczenie wykonawcy: Wykonawca zobowi您any jest wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej dw鏂h rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na wykonaniu budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 500 m2. Przynajmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, sp馧ka cywilna) musi posiada do鈍iadczenie w ww. zakresie, z tym 瞠 wym鏬 posiadania do鈍iadczenia dotyczy wszystkich wykonawc闚 zamierzaj帷ych bezpo鈔ednio realizowa zam闚ienie. 2) osoby skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia: Wykonawca zobowi您any jest wykaza, 瞠 dysponuje osobami, kt鏎e b璠 skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia, gwarantuj帷ymi w豉軼iw jako嗆 rob鏒 budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i do鈍iadczeniu zawodowym nie mniejszym ni okre郵ono poni瞠j, tj.: a) kierownik budowy - minimum 1 osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej; Wy瞠j wymieniona osoba odpowiedzialna za kierowanie budow winna posiada uprawnienia do pe軟ienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowi您uj帷ego na dzie wszcz璚ia post瘼owania) lub posiada kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tej瞠 ustawy lub r闚nowa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonanie tych samych czynno軼i, do wykonania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj uprawnienia budowlane w tej samej specjalno軼i. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, sp馧ka cywilna) ww. warunek udzia逝 w post瘼owaniu spe軟iaj 陰cznie.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. III.3. jest o鈍iadczeniem ostatecznym

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
1 ) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane (sporz康zony wed逝g wzoru Zamawiaj帷ego) z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.; 2) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat och kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporz康zonego wg wzoru Zamawiaj帷ego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

*****Wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, wykonawca wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, oddzielnie sk豉da ww. o鈍iadczenie (o鈍iadczenie sporz康zone wed逝g wzoru Zamawiaj帷ego, nale篡 z這篡 w oryginale) **** Informacja dla Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia ( sp馧ki cywilne/konsorcja): Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj Pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, z zastrze瞠niem pkt. 16.6. SIWZ. **** Dokumenty sk豉dane przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. sp馧ki cywilne, konsorcja): Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, warunki udzia逝 w post瘼owaniu spe軟iaj w spos鏏 opisany w pkt. 10.3 SIWZ oraz oddzielnie wykazuj brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia z powodu niespe軟iania warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, w zwi您ku z tym ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉da, o鈍iadczenia wymienione w pkt 11.1 SIWZ. **** Informacja dla Wykonawc闚 polegaj帷ych na zasobach innych podmiot闚, na zasobach okre郵onych w art. 22a ustawy pzporaz zamierzaj帷ych powierzy cz窷 zam闚ienia podwykonawcom: Je瞠li Wykonawca, wykazuj帷 spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolno軼iach technicznych lub zawodowych innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy pzpw zwi您ku z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia wraz z dowodami, 瞠 osoba podpisuj帷a zobowi您anie, by豉 uprawniona do dzia豉nia w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowi您anie musi w spos鏏 wyra幡y i jednoznaczny wyra瘸 wol udzielenia wykonawcy, ubiegaj帷emu si o zam闚ienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywa, w szczeg鏊no軼i: 1) nazw daj帷ego zobowi您anie oraz wskazanie siedziby; 2) nazw podmiotu, kt鏎ego to dotyczy (czyli wykonawc); 3) okre郵enie zadania: " Budowa ulicy Daliowej w Bia造ch B這tach", 4) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu w czasie realizacji zam闚ienia, oraz okres ich udost瘼nienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostan udost瘼nione oraz okres udzia逝 podmiotu w czasie realizacji zam闚ienia, 5) spos鏏 wykorzystania przez wykonawc zasob闚 innego podmiotu przy realizacji zam闚ienia, (tj. informacje, jak zasoby te b璠 wykorzystywane przy realizacji zam闚ienia); 6) charakter stosunku, jaki b璠zie 陰czy wykonawc z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca b璠zie nimi dysponowa); 7) czy podmiot na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane, z uwzgl璠nieniem postanowie pkt. 10.6 SIWZ. Pisemne zobowi您anie innego podmiotu nale篡 z這篡 w oryginale i do陰czy do o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe podmiotu, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji wykonawca polega, na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y za膨da, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe, o kt鏎ych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy wniesienia wadium w wysoko軼i 10 000 PLN (s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych, 00/100).


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
do鈍iadczenie kierownika budowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

zawarte we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik do SIWZ


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy ustala si w wysoko軼i 5 % ceny ca趾owitej podanej w ofercie


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tre軼i oferty , na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, wy陰cznie w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowi帷ym integraln cz窷 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-07-24, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.