Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2005-11-03


POZYCJA 58106


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bydgoszcz: instalacje sanitarne III kręgu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., do kontaktów: Jadwiga Jabłońska,Wiesław Rzeszutko, Ewa Kuzdra, ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3433710, fax 052 3444101, e-mail: firma@poi.com.pl, www.poi.com.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: instalacje sanitarne III kręgu.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:
1. Instalacji wodno-kanalizacyjnej - instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zasila pomieszczenia i sanitarną, zaplecze kuchenne, restaurację oraz hydranty przeciwpożarowe - całkowita długość instalacji ok. 1550 mb, instalacja sanitarna długości ok. 750 mb; 2. Wntylacja mechaniczna obejmuje cału budynek Centrum Kongresowego. Rozwiązanie wentylacji oparte jest na centralach wentylacyjnych - 11 szt. wyposażonych w wymienniki obrotowe odzysku ciepła . Klimatyzacja - źródłem chłodu jest agregat wody lodowej ze skroplaczem freonowym. Żródło ciepła - węzeł kompaktowy. 3. Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie wodne dwururowe z rozdziałem dolnym, grzejniki z zaworem termostatycznym, z przejściem dolnym i bocznym, szafki rozdzielcze, odpowietrzniki automatyczne.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Opera Nova w Bydgoszczy przy ul. Focha - III krąg gmachu.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.33.12.00 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Oryginalny kod CPV: 45.21.23.22 - Teatry

Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.23.22 - Roboty budowlane w zakresie teatrów

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zamówienie obejmuje wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji III kręgu budynku Opera Nova w Bydgoszczy.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.08.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 10000.00.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane i określone w SIWZ; 3. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem zamówienia, w tym przynajmniej jedno wykonane w czynnym obiekcie, w którym wymagane są podwyższone warunki ochrony akustycznej(filharmonie, teatry muzyczne, opery); 4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 30% zamówienia; 5. nie podlegają wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 26.12.2005, cena - 73.20.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.01.2006 godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 45 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.01.2006, godzina 10:45, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.
ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
pokój 27.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 26.10.2005.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z BYDGOSZCZY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Bydgoszczy » więcej : Roboty budowlane w zakresie teatrów »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU