eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-18

Dąbrowa Tarnowska: Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 57288 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" , ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 14 642 55 32, faks 14 642 55 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszewnie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (w tym kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim,o następujących parametrach: 1) autobus fabrycznie nowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu, 3) autobus musi być sprawne technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, 4) autobus przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych minimum 18 osobowy (tj. minimum 17 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) 5) nadwozie: a) całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne przeszklone, tylne dwuskrzydłowe), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne, szyba przednia antyrefleksyjna, b) długość całkowita pojazdu powyżej 6500 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 2100 mm, rozstaw osi minimum 3750 mm, wysokość całkowita minimum 2650 mm 6) silnik a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3, b) moc silnika minimum 150 KM, c) wersja silnika EURO 5 lub EURO 6, d) układ kierowniczy ze wspomaganiem, e) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika, f) przednie światła przeciwmgielne, 7) bezpieczeństwo: a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy, b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy, c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania, d) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania, e) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania, f) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, g) pasy bezpieczeństwa trypunktowe bezwładnościowe (wszystkie fotekele) h) immobiliser, i) zamek centralny sterowany pilotem j) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, k) właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego, l) przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne, 8) wnętrze pojazdu: a) zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci, b) lusterko wsteczne wewnętrzne, c) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska d) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, e) pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką, f) oświetlenie przedziału pasażerskiego, g) oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, h) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, i) radioodtwarzacz CD plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, j) zestaw głośnomówiący bluetooth , gniazdo AUX ,USB, odczyt MP3 k) klimatyzacja z tył oraz z przodu l) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą , ł) uchwyt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych 9) warunki gwarancji: a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesięcy, c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 6 lat, d) pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim, 10) wymogi dodatkowe: a) tachograf cyfrowy, b) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, c) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00 - Autobusy transportu publicznego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana będzie w sposób spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Uznaje się, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczeni, jeśli udokumentuje zrealizowanie dostawy nowego autobusu lub mikrobusu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów (np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie o wartości powyżej 100 000,- zł (słownie zł.: sto tysięcy). UWAGA: 1. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się wówczas odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. 3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomoc-dlon.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Kościuszki 34 e-mail: pddt@wp.pl tel. 602-270-946.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 14:00, miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Kościuszki 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z DĄBROWY TARNOWSKIEJ

więcej: przetargi w Dąbrowie Tarnowskiej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.