eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Stok › "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku"Ogłoszenie z dnia 2019-07-10Ogłoszenie nr 572139-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku, krajowy numer identyfikacyjny 891367302, ul. Wiejska   2 , 57-250  Złoty Stok, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748175188, 501397891, e-mail ospzlotystok@wp.pl, ospzlotystok@wp.pl, faks 748175188.
Adres strony internetowej (URL): www.osp.zlotystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.osp.zlotystok.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku", "Nie otwierać przed 19 lipca 2019, do godz. 10.30" należy złożyć do dnia 19 lipca 2019 do godz. 10.00 w pokoju nr 10 (I piętro - pokój nr 10), w Złotym Stoku, ul. Wiejska 2. Kopertę, należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy
Adres:
OSP w Złotym Stoku, ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok do dnia 19 lipca 2019 do godz. 10.00 w pokoju nr 10 (I piętro - pokój nr 10)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku"
Numer referencyjny: OSP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem umowy jest dostawa: Fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4 x 4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Złotym Stoku zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno-użytkowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 SIWZ). 1. Warunki ogólne 1,1 Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym"( D z. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20. Czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczalnych tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. z 2007 r., Nr. 143, poz. 1002, z późn. zm.), - rozporządzenia ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej , Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Agencji Wywiadu , Służby Kontrwywiadu , Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej , Służby Ochrony Państwa , Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594), - norm: PN-EN 1846- 1 i PN-EN 1846 -2 2(lub równoważnych) 1.2 Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 ,poz. 1002 ,z późn.zm). 1,3 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r.,poz.5). 2 Podwozie z kabiną 2.1 Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta . Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019 r. Podać producenta, typ, model podwozia i rok prod. 2.2 Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846 - 1 lub równoważnej). 2.3 Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej ( wg PN - EN 1846 -1 lub równoważnej). 2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR ) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej , rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 2.5 Urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego : 1) Belka sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED zamontowane na dachu kabiny kierowcy 2) Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu . Wzmacniacz o mocy min.200 W (lub 2x100 W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x 100 W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, 3) Co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED zamontowana na tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, 4) Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. 5) Fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna dodatkowo wyposażona w dwa niebieski światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu. 6) Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. 2.6 Podwozie pojazdu musi spełniać min. Następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 210 kW - silnik musi spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6 2.7 Napęd stały 4x4 ,skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie , blokada mechanizmów różnicowych min. - międzyosiowego , -osi tylnej , - osi przedniej, - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze - koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe. - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne , resory paraboliczne , amortyzatory teleskopowe , stabilizator przechyłów. 2.8 Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne ,zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. 2.9 Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min. 7". 2.10 W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. 2.11 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno - funkcjonalne określone w załączniku nr.3 ( w przypadku systemu Tetra - w załączniku nr.6 )do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr. 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową z anteną . Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 2.12 Kabina czterodrzwiowa , jednomodułowa od jednego producenta, zapewniająca dostęp do silnika , 6 - osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny , wyposażone w : - cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujących do butli kompozytowych i stalowych ( uchwyt z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania - pozostałe dwa uchwyty zamontowane w zabudowie pojazdu na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Ponadto kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, -klimatyzację , - zewnętrzna osłonę przeciwsłoneczną , - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, -lusterko rampowe - dojazdowe przednie , -lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - półka pomiędzy przedziałem kierowcy i dowódcy a załogą ( do ustalenia z zamawiającym) - radio samochodowe z odtwarzaczem płyt CD, - instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek( podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki - sprzęt zamawiającego), - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - zamontowane cztery reflektory dalekosiężne na przodzie kabiny ( miejsce zamocowania do ustalenia z zamawiającym). Należy podać typ zawieszenia kabiny: - mechaniczne - pneumatyczne 2.13 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm 2.14 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu ,bez odłączenia urządzeń które wymagają stałego zasilania. Jednoprzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 2.15 Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V ( wraz z przewodem zakończonym wtyczkami) oraz zintegrowanym złączem instalacji pneumatycznej z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączenia wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. 2.16 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. 2.17 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia ( klucze do kół, trójkąt itp.) 2.18 Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: -sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów -sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami , - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia. 2.19 Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki . Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości , odległości i pochylenia oparcia. 2.20 Kolor pojazdu: -nadwozie samochodu - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium - elementy podwozia - czarny, ciemno szary. 2.21 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25oC do +50 oC. 2.22 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 2.23 Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 2.24 Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy ,bez uzupełniania cieczy chłodzącej , oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta ,w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 2.25 Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. 2.26 Prześwity : Prześwit pod osiami min. 360 mm Poza osiami min. 360 mm 2.27 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego ( miejsce uzgodnić z zamawiającym) 2.28 Pojazd wyposażony w : - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczep typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. I tył pojazdu 2 szt. , każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu. 3 Zabudowa pożarnicza: 3.1 Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna , aluminium , materiały kompozytowe ( wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej ,krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy , przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych ,poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów. 3.2 Drabina do wejścia na dach "składana" z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach , umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. 3.3 Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z kompozytu. 3.4 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję ( wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz zamocowane uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego . 3.5 Działko wodno - pianowe DWP16 o regulowanej wydajności , umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka w miejscu wskazanym przez zamawiającego ). Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. 3.6 Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 3.7 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozje wyposażone w zamknięcia typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie ( wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). 3.8 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. 3.9 Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy musza być wyposażone w oświetlenie. 3.10 Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. 3.11 Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 3.12 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półki. Wewnętrzne pionowe poszycie skrytek wykonane z anodowej blachy aluminiowej. Wewnętrzne pozime poszycie skrytek zblachy gładkiej nierdzewnej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). 3.13 Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. Oraz podesty wysuwane 2szt pod sprzęt hydrauliczny i agregat prądotwórczy itp. Dodatkowo zamykana wewnątrz skrytka na torbę PSP R1 żaluzją wodo i pyłoszczelną wspomaganą systemem sprężynowym. 3.14 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażony w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. 3.15 Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz z miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie robocze powierzchni dachu lampami typu LED. 3.16 Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. 3.17 Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. 3.18 Zbiornik wody o pojemności minimum 3000 litrów (+/-2%) wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu w celu dopełnienia zbiornika. 3.19 Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniający jego bezpieczną eksploatację. Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwy z poziomu terenu i dachu pojazdu. 3.20 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25oC 3.21 Autopompa dwuzakresowa o wydajności 2800 l/min. Przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. wydajność stopnia wysokiego ciśnienia minimum 400 l/min. Przy ciśnieniu 4 MPa. 3.22 Automatyka utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia. 3.23 Układ wodno -pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 3.24 Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno -pianową. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację konta rozproszenia strumienia wodnego , zawór zamknięcia /otwarcia przepływu wody ( dodatkowo nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna . Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony w górnej jej części. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. 3.25 Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. 3.26 Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczenia stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w minimum 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające ( jeden dla zraszaczy przed przednią osią , drugi dla zraszaczy bocznych. Uruchomienie z kabiny kierowcy. - powinna być tak skonstruowana aby, jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 3,27 Autopompa umożliwia podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. 3.28 Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. 3.29 Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu , gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. 3.30 W przedziale autopompy znajdują się co najmniej urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu ( dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełnienia zbiornika z hydrantu z możliwością na przełączania na sterowania ręczne, - schemat układu wodno - pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężonym z radiostacją przewoźną zamontowany na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. 3.31 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełnienia z hydrantu. Instalacja napełnienia posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. 3.32 Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 3.33 Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 3.34 Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnieni przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów . 3.35 Maszt oświetleniowy: - wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia z możliwością podłączenia do agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z minimum dwoma reflektorami typu LED o mocy minimum 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość minimum 4,5 m od podłoża na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo z możliwością sterowania reflektorami w pionie iw poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno -pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. 3.36 Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. 4 Wyposażenie 4.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy "OSP Złoty Stok" + logo gminy Złoty Stok oraz oznakowania numerami operacyjnym zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP ( numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). 4.2 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym o sile uciągu min. 60kN z lina o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. 4.3 Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu. Wykonawca zamontuje kasety na węże tłoczne 75 , 52 , 25 . ( rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu po uzgodnieniach z zamawiającym). 5 Warunki gwarancji i serwisu 5.1 Gwarancja min. 24 miesiące 5.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. 5.3 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu jako "samochód specjalny", wynikającej z ustawy "prawo o ruchu drogowym". 5.4 Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. 5.5 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia ( podać adres serwisu podwozia ,najbliższy siedzibie Zamawiającego) 5.6 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia ( podać adres serwisu nadwozia ,najbliższy siedzibie Zamawiającego)

II.5) Główny kod CPV: 34.14.42.10 - Wozy strażackie
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik do SIWZ nr 4;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik do SIWZ nr 4;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik do SIWZ nr 4. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 kategorii 2 (uterenowiony) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa została wykonana należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
c) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 kategorii 2 (uterenowiony) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa została wykonana należycie - załącznik nr 6 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy - Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 1) strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: a) w przypadku wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań technologicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia opisanych w SIWZ pod warunkiem, że nowe rozwiązania spełniają wymagania określone w SIWZ; b) w przypadku zakończenia wytwarzania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu zastępczych elementów przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że nowe rozwiązania spełniają wymagania określone w SIWZ; c) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; d) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad poszczególnych elementów oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu zamówienia polegającą na zastąpieniu elementów składających się na przedmiot zamówienia innym zastępczym elementami, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla przedmiotu zamówienia, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; e) wystąpienia siły wyższej, f) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; g) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora, h) w przypadku zmiany zasad dokonywania odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego ustalonych przez strony umowy, i) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie i będą spełniały wymagania określone w siwz, j) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia lub uzyskanie lepszej, jakości. 2. W przypadkach, w których zgodnie m.in. z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności: 1) konieczność zmiany terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2); 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, katastrofy w ruchu lądowym uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 3) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 4) gdy Zamawiający dokona zmian umowy z zastosowaniem art. 144 ust 2,3,4,5 lub 6 w zakresie niezbędnym do zrealizowania wprowadzonych zmian, 3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturą wystawioną po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki i podatku od towarów i usług. 4.Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się tajemnicy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp; Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony "Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, by stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości;
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.