eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Padew Narodowa › Przewóz uczniów do Szkoły podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca w roku szkolnym 2017/2018Ogłoszenie z dnia 2017-08-11Ogłoszenie nr 571641-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Gmina Padew Narodowa: Przewóz uczniów do Szkoły podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Padew Narodowa, krajowy numer identyfikacyjny 83040936000000, ul. Grunwaldzka  2 , 39-340   Padew Narodowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 851 44 60, e-mail gmina@padewnarodowa.com.pl, faks 0-15 811 93 80.
Adres strony internetowej (URL): www.padewnarodowa.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.padewnarodowa.biuletyn.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do Szkoły podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny: IZP.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest/są: Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej oraz uczniów niepełnosprawnych do Mielca w roku szkolnym 2017/2018 Zakres usług obejmował będzie: Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej (klasy gimnazjum i szkoły podstawowej) w roku szkolnym 2017/2018 z niżej wymienionych miejscowości: Planowana liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2017/2018 # ZIELONA SZKOŁA Razem Zielona Szkoła NOWA SZKOŁA Razem Nowa Szkoła Ogółem dowożonych KIERUNKI Odległość w km K1. 0 Kl. I-IIA Kl. IIB- III Kl. IV-VII Kl. I-II G Padew-Przybyły 2km 0 3 3 4 7 7 18 21 Pierzchne 2 km 3 2 5 2 7 2 11 16 Kębłów 4 km 2 2 4 3 12 7 22 26 Rożniaty 7 km 5 7 12 10 8 9 27 39 Padew-Bór 3 km 5 9 14 7 24 10 41 55 Padew ul. Złota 2 km 1 2 3 1 3 2 6 9 Padew Wygwizdów 2 km 1 2 3 1 3 2 6 9 Babule 8 km 3 2 5 1 7 5 13 18 Piechoty 6 km 0 2 2 7 9 5 21 23 Zarównie 3 km 3 1 4 7 12 3 22 26 Zachwiejów 3 km 4 6 10 4 8 6 18 28 Wojków 3 km 3 9 12 2 14 1 17 29 Domacyny 4 km 11 6 17 4 18 6 28 45 Przykop 5 km 2 3 5 2 14 4 20 25 Zaduszniki 6 km 5 3 8 4 7 2 13 21 Dębiaki 16 km 0 0 0 0 0 1 1 1 Jaślany 12 km 0 0 0 0 1 9 10 10 Grochowe 13 km 0 0 0 0 0 1 1 1 Czajkowa 14 km 0 0 0 0 0 2 2 2 RAZEM 48 59 107 59 154 84 297 404 Lp. Miejsce zamieszkania ucznia Liczba uczniów Rok szkolny 2017/2018 1 Dębiaki 1 2 Czajkowa 2 3 Grochowe 1 4 Jaślany 10 5 Babule 18 6 Piechoty 23 7 Zachwiejów 28 8 Zarównie 26 9 Kębłów 26 10 Rożniaty 39 11 Zaduszniki 21 12 Przykop 25 13 Domacyny 45 14. Wojków 29 15. Pierzchne 16 16 Padew (łącznie) 94 Łącznie 404 Zamawiający wymaga aby uczniowie zostali dowiezieni do szkoły o godzinie w nawiasach podano ilość dzieci - 7.20 - szkoła podstawowa klasy IV-VII i gimnazjum L1 - Kębłów (19), Rożniaty (17), Zaduszniki (9) = 45 - 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VII i gimnazjum L2 - Przybyły (14), Pierzchne (9), Padew ul. Złota (5), Padew Wygwizdów (5)=33 - 7.20 - szkoła podstawowa klasy IV-VII i gimnazjum L3 - Przykop (18), Domacyny (24) = 42 - 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VII i gimnazjum L4 - Wojków (15), Bór (34) = 49 - 7.20 - szkoła podstawowa klasy IV-VII i gimnazjum L5 - Dębiaki (1), Czajkowa (2), Grochowe (1), Jaślany (10), Babule (12), Piechoty (14) = 40 - 7.40 - szkoła podstawowa klasy IV-VII i gimnazjum L6 - Zachwiejów (14), Zarównie (15) = 29 - 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III L7 - Kębłów (7), Rożniaty (22), Przybyły (7), Pierzchne(7), Padew ul. Złota (4) = 47 - 8.05 - szkoła podstawowa klasy 0-III L8 - Domacyny ( 21), Przykop (7), Zaduszniki (12), Padew Wygwizdów (4) = 44 - 8.20 - szkoła podstawowa klasy 0-III L9 - Wojków (14), Bór (21) = 35 L10 - Babule (6), Piechoty (9), Zachwiejów (14), Zarównie (11) = 40 Zamawiający wymaga aby autobusy dla odwiezienia uczniów ze szkół zostały podstawione o następujących godzinach: 12.00 spod zielonej szkoły, ul. Jana Pawła II 2 12.10 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 (dalsza cześć kursu z godz. 12.00 z zielonej szkoły) 13.05 spod zielonej szkoły, ul. Jana Pawła II 2 13.15 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 (dalsza cześć kursu z godz. 13.05 z zielonej szkoły) 13.55 spod nowej szkoły, ul. Szkolna 1 Dodatkowe kursy o godzinie 14.50 2 razy w tygodniu 1. Szkoła - Kębłów - Rożniaty - Zaduszniki - Przykop - Domacyny - Wojków - Padew - Bór, długość trasy - około 25 km, 45 dzieci 2. Szkoła - Zarównie - Zachwiejów - Piechoty - Babule - Jaślany - Dębiaki - Grochowe, długość trasy - około 30 km, 40 dzieci maksymalny czas oczekiwania dzieci na autobus - 1 godzina Wykaz miejscowości z obowiązkowymi do zatrzymania przystankami - załącznik nr 8A 8B, 8C i 8D do SIWZ Uwaga: 1. Wykonawca może zmienić zaproponowane trasy dowozu uczniów dopasowując je do posiadanego taboru pod warunkiem, że wszyscy uczniowie dowiezieni zostaną na wskazane w SIWZ godziny. Nie można pominąć żadnego z wykazanych przystanków. 2. Wykonawca może zmienić zaproponowane trasy odwozu uczniów dopasowując je do posiadanego taboru pod warunkiem, że wszyscy uczniowie będą czekać nie dłużej niż 1 godzinę na autobus. Nie można pominąć żadnego z wykazanych przystanków. Do oferty wykonawca dołączy opracowane szczegółowe rozkład jazdy uwzględniający powyższe wymagania oraz zawarte w załącznikach nr 8A, 8B, 8C, 8D i 11 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany części tras dowożonych uczniów w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również zmiany ilości dowożonych dzieci. Usługa powinna być wykonywana autobusami, zapewniającymi miejsca siedzące dowożonym uczniom i osobom sprawującym opiekę podczas dowozu, odpowiednio oznakowanymi. Przewozy inne (dowóz uczniów na basen, przewozy sportowców, itp.) realizowane na zlecenie Zamawiającego wg bieżących potrzeb . Do świadczenia usług w zakresie transportu dzieci do szkół gmina oddaje do dyspozycji Wykonawcy autobus szkolny. Warunki dzierżawy autobusu szkolnego określa projekt umowy dzierżawy, stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej. Ustala się minimalną stawkę czynszu dzierżawy w wysokości -1 000,00 zł brutto za 1 pojazd. Uczniowie placówek oświatowych będą korzystać z przewozu na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych. Kod CPV: Szkoły w Mielcu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do Mielca w roku szkolnym 2017/2018. Dzieci i młodzież niepełnosprawna nie ograniczona ruchowo lub o niewielkim stopniu ograniczenia ruchowego, nie ma dzieci i młodzieży na wózkach inwalidzkich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany części tras dowożonych uczniów w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również zmiany ilości dowożonych dzieci. Uczniowie przewidywani do przewozu Lp. Adres zamieszkania Ilość dzieci Miejsce dowozu 1 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza) 1 Mielec Wojsławska 278 2 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (skrzyżowanie z ul. Łukasiewicza) 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 3 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar Krysiakowej (koło sklepu) 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 4 Padew Narodowa, ul. Kościuszki (koło sklepu) 1 Mielec Moniuszki 3 5 Padew Narodowa, ul. Jeziórko 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 6 Padew Narodowa, Jana Pawła II(skrzyżowanie z ul. Świerkowa) 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 7 Pierzchne, obok budynku wiejskiego 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 8 Domacyny Morgi 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 9 Domacyny Chwałki 1 Mielec Królowej Jadwigi 1 Przewoźnik zapewnia opiekę przewożonym uczniom na swój koszt na swój koszt

II.5) Główny kod CPV: 60.00.00.00 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 245131,94
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem oraz zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 7. Dokumenty należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia n. stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował i/lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania, polegające n. dowozie dzieci do szkol i 3 zadania polegające na dowozie osób niepełnosprawnych, zakresie, stopniu, złożoności porównywalnym do robót będących przedmiotem niniejszego przetargu. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy , szczegółowe rozkłady jazdy , zaakceptowany projekt umowy , zaakceptowany projekt umowy dzierżawy autobusu , wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
2 Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego5,00
Dzierżawa 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2017-09-19 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.