eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274).Ogłoszenie z dnia 2020-05-21

Ogłoszenie nr 570087689-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 81006093700000, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 26 1452026, e-mail rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1452024.
Adres strony internetowej (url): http://www.rziszczecin.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna MON

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańcaRZI Szczecin, ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, budynek 22, Kancelaria pok. 4


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274).

Numer referencyjny:

20/OB/RB/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 14/O/2019 z dnia 30.07.2019 r. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu: A) robót budowlanych budynku koszarowego o powierzchni użytkowej ok. 4 156,08 m2 i kubaturze ok. 17 847,50 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek wzniesiony został w 1938 r. w technologii tradycyjnej, murowany, podpiwniczony, IV kondygnacyjny. Piwnice oraz parter, I piętro, II piętro, III piętro - poddasze i strych nieużutkowy. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką karpiówką. Budynek wyposażony w instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczną i odgromową. Budynek nr 2 objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Koszalin. B) budowie sieci strukturalnej w budynku. Zgodnie z dokumentacją projektową zakres robót obejmuje między innymi prace: ? budowlane: rozbiórkowe i demontażowe, osuszenie ścian piwnicznych, wykonanie izolacji p. wilgociowych i termicznych ścian piwnic, izolacji p.wilgociowych posadzek w pomieszczeniach mokrych, osuszenie i odgrzybienie ścian wewnętrznych, wykonanie robót żelbetowych, wykonanie nowych ścian wewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, montaż klap dymowych i wyłazu dachowego oraz obróbek blacharskich, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż nawietrzaków w istniejącej stolarce okiennej, obudowa szachtów instalacyjnych i kanałów wentylacji mechanicznej, wykonanie tynków i okładzin, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszonych, renowacja balustrad schodowych i wnęk na ścianach korytarzowych; ? sanitarne: instalacje wod.kan., c.o., klimatyzacja w systemie SPLIT; ? elektryczne: instalacje elektryczne; ? teletechniczne: instalacje teletechniczne SWWiN, CCTV, SAP, LAN; ? zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, tj: a) roboty rozbiórkowe; b) uzupełnienie cokołu płytkami klinkierowymi; c) ułożenie zdemontowanych płytek chodnikowych; d) naprawa jezdni, parkingu i chodnika; e) naprawa jezdni - asfalt; f) rekultywacja terenów zielonych; ? ramach przyłączy: przebudowa przyłączy sanitarnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1) Wykonawca wykona instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) - Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, urządzeń i systemów, instrukcję eksploatacji obiektu. 2) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 3) Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć instalacje i rurociągi (oznaczenie instalacji co 3 m i przy zmianie kierunków) - opisać, jakie media znajdują się w rurociągach, zaznaczyć kierunki przepływu danego medium. Należy opisać również zawory - co odcinają (jakie medium oraz jakie pomieszczenia). Dla zaworów regulujących należy podać nastawy zaworów. 4) Wykonawca zobowiązany jest opisać zainstalowane urządzenia - typ, model, numer seryjny oraz dane, co dane urządzenie obsługuje. Opisy należy wykonać na tabliczkach PCV lub metalowych i zamontować w sposób trwały. Dla każdej instalacji należy umieścić schemat instalacji w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru - dotyczy węzła co i ciepłej wody użytkowej w budynku. 5) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 - to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 6) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). 7) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po jego zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (min. 10 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 8) Wykonawca opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376) oraz w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym robót budowlanych w pierwszym sezonie grzewczym po uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia poprawności izolacji całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne. 9) Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z Decyzją Nr 14/O/2019 z dnia 30.07.2019 r. o ile wynika to z decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa). UWAGA: - Roboty budowlane będą realizowane na terenie jednostki wojskowej. Realizowany obiekt będzie przekazany wolny od użytkowników. - Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. - Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: - Projektach budowlanych, - Projektach wykonawczych, - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45223000-6, 45233220-7, 45300000-0, 45331000-6, 45400000-1

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 365


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. W związku z powyższym muszą posiadać: a) Ważną Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. b) Opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 Ustawy, instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 2. Załącznikiem do umowy będą szcegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

1) Zamawiający nie zobowiązuje Wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo określone w art. 131m ustawy Pzp. 1a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować część zamówienia Podwykonawcą/ami wskaże w ofercie te części zamówienia oraz poda nazwy firm Podwykonawczych wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo dla proponowanych części zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część umowy wiążącej się z dostępem do informacji niejawnych do realizacji Podwykonawcy/om, to przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że Podwykonawca/y posiada/ją zdolność do ochrony informacji niejawnych i uprawnienia do realizacji zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych na poziomie, do którego będzie/dą miał/li dostęp w trakcie realizacji części umowy. 3) Podwykonawca realizujący powierzone zamówienie wiążące się z dostępem do informacji niejawnych musi spełniać wymagania w zakresie ochrony tych informacji na poziomie, do którego będzie miał dostęp w trakcie realizacji części umowy. 4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania zobowiązania Podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub, z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 5) Zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu pisemnej informacji o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia. Ww. zmiany mogą dotyczyć: zamiaru powierzenia części umowy do realizacji Podwykonawcom, zmiany umowy o podwykonawstwo. W pisemnej informacji Wykonawca zawrze dane dotyczące: nazw(y) firm(y) podwykonawczych(ej), zakresu zlecanych prac, wartości i terminu wykonania zamówienia, które pozostaną w zgodzie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6) Powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wobec Zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 7) Zamawiający w czasie wykonywania umowy, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełnienia przez Podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących ochrony informacji niejawnych. 8) Do oceny spełnienia przez Podwykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 7 stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 9) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany Podwykonawca nie spełnia. 10) Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Spełnieniem warunku będzie posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie pozwalającym na realizację zamówienia tj. posiadanie: 1) Ważnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. 2) Opracowanej zgodnie z 43 ust. 5 Ustawy, instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w zakresie robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto oraz dwie roboty polegające na wykonaniu instalacji teletechnicznych w zakresie wykonania systemów SWWiN, CCTV, SAP, LAN o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto; 2) dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych: a) pracownikami do kierowania robotami budowlanymi: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wod-kan, - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności teletechnicznej i teleinformatycznej, - minimum 2 pracownikami posiadającymi uprawnienia w zakresie instalowania systemów alarmowych, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. b) pracownikami przewidzianych do prac geodezyjnych: ? minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych; c) pracownikami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych: ? pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, ? osobą lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje pracownikami wymienionymi w pkt 2) lit. a) i b), to może zaangażować pracowników spoza firmy, ale pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, a ponadto na czas realizacji zadania musi ich związać z firmą umowami. Pracownicy wymienieni w pkt. 2) lit. a) ÷ c) oraz dodatkowo kierownik jednostki organizacyjnej muszą posiadać ważne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa) do klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a) Ustanawiają Lidera - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. b) Wszystkie firmy ubiegające się wspólnie o zamówienie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE. c) Jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, która realizować będzie prace teletechniczne, musi posiadać ważną Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. d) Wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia, którzy będą posiadali dostęp do materiałów niejawnych, muszą spełniać wymagania w zakresie dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE. e) Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych. f) W składanej ofercie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych . g) W terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz określony sposób i warunki realizacji umowy.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. UWAGA: W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentu wymienionego w pkt 1) potwierdzającego, że nie podlega wykluczeniu (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 (z późn. zm.): 1) w § 5 pkt 1 Rozporządzenia - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy; 2) w § 5 pkt 4 Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych określonych w sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykaz osób określonych w sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 3) Dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia, tj.: oświadczenie o posiadaniu: a) Ważnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. b) Opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 5 Ustawy, instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. c) Pracowników wymienionych w sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2) z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, niezbędnymi do realizacji zadania, posiadającymi ważne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych do poziomu co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. e) Osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. UWAGA: W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów wymienionych w pkt 1÷3 potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Dokumentem w zakresie spełnienia kryteriów selekcji wymaganym przez Zamawiającego jest "Wykaz dodatkowych robót budowlanych" opisany w sekcji IV.1.3) niniejszego zamówienia.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1. Udostępnienie Wykonawcy zasobów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp przez inne podmioty: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tabelaryczny wykaz zawierający informacje dotyczące: - zakresu zasobów podmiotu trzeciego dostępnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia, - sposobu wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem trzecim. Brak wykazu z określeniem zasobów podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, będzie skutkował wykluczeniem wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp jako wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do ich złożenia będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 10
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Do składania ofert zostanie zaproszonych 10 wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu spełniające warunki określone przez zamawiającego w tymże ogłoszeniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, jest zbyt niska (mniej niż 3 Wykonawców), aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, Zamawiający może: 1) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia, nowy termin składania wniosków. W tym przypadku Zamawiający zaprasza do udziału w postepowaniu wszystkich wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postepowaniu. 2) unieważnić postepowanie i wszcząć nowe postepowanie o udzielenie zamówienia. Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż 10 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia i uzyskają najwyższą punktację wg. przyjętych kryteriów selekcji. 2. Zamawiający będzie przydzielał punkty wyłącznie na podstawie informacji złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do wniosku - Wykaz dodatkowych robót budowlanych). 3. Zamawiający podczas oceny wniosków w celu wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert będzie brał pod uwagę końcową liczbę punktów wyliczoną wg. kryteriów selekcji: za każde zamówienie wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazane w "Wykazie dodatkowych robót budowlanych" (załącznik nr 6 do wniosku) zrealizowane przez Wykonawcę w sposób należyty, tj. zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, polegające na wykonaniu robót budowlanych okreslonych w sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 1); - roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne - Zamawiający przyzna 1 pkt za kwotę 200 000,00 zł brutto, - instalacje teletechniczne w zakresie wykonania systemów SWWiN, CCTV, SAP, LAN - Zamawiający przyzna 1 pkt za kwotę 100 000,00 zł brutto. W "Wykazie dodatkowych robót budowlanych" Wykonawca poda rodzaj wykonanych robót budowlanych, ich wartość, datę, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. UWAGA. Wykonawca nie może wykazać w "Wykazie dodatkowych robót budowlanych (załącznik nr 6 do wniosku) zamówień, które ujął w "Wykazie robót budowlanych" (załącznik nr 3 do wniosku). 4. W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma taką samą liczbę punktów co inny Wykonawca, Zamawiający zaprosi tego Wykonawcę, który wykazał się dodatkowymi robotami na większą wartość. 5. Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryteriach selekcji nie może powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego. 6. Wykonawca nie zaproszony do składania ofert będzie traktowany jako wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 90
przedłużenie okresu gwarancji jakości 10


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy, a ich zakres został określony we wzorze umowy będącej załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
08/06/2020 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, tel. 261 45 20 00, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 45 20 32 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin jest Pani Marika Aramowicz, kontakt: nr tel. 261 45 20 32 lub adresem email: rziszczecin@ron.mil.pl; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 20/OB/RB/20 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku koszarowego nr 2 w Koszalinie (PKOB 1274), prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 2. Opis kryteriów, ich znaczenie i sposób oceny ofert. 1) Cena - 90 % 2) Przedłużenie okresu gwarancji jakości - 10% Znaczenie: Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę = 100 punktów (tj.: cena 90 punktów + przedłużenie okresu gwarancji jakości 10 pkt) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 1) Liczba punktów za kryterium "cena" brutto (waga kryterium 90): Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium "Cena" zostanie określona wg wzoru: Pc = X/Y x 90 Pc - liczba punktów przyznanych za kryterium "Cena" X - cena najniższa wśród badanych ofert (zł) Y - cena badanej oferty (zł) Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę: 90 pkt. 2) Liczba punktów za kryterium "przedłużenie okresu gwarancji jakości" (waga kryterium 10): Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium "przedłużenie okresu gwarancji jakości" zostanie określona wg wzoru: Pg = X/Y x 10 Pg - liczba punktów przyznanych za kryterium "przedłużenie okresu gwarancji jakości" X - przedłużenie okresu gwarancji jakości zadeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie (w miesiącach) Y - maksymalne przedłużenie okresu gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę: 10 pkt. Wykonawca, który nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji jakości wykonania zamówienia otrzyma 0 pkt. Warunki brzegowe: - gwarancja nie może być krótsza niż 60 miesięcy, - maksymalne przedłużenie okresu gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy. Dokonując oceny Zamawiający zsumuje punkty w odniesieniu do kryterium ceny oraz kryterium przedłużenia okresu gwarancji jakości wg następującego wzoru: Po (Punkty oferty) = Pc (Punkty cena) + Pg (Punkty za przedłużenie okresu gwarancji jakości ). 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 4. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu nieuprawnionego utrwalania obrazu i dźwięku poprzez używanie różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do realizacji umowy bez uzgodnień z Zamawiającym, takich jak: telefon komórkowy, tablet, i-phone i BSP (aparatów latających, aparatów jeżdżących, aparatów pływających) na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.