eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra › Budowa uzbrojenia PST-2 z podłączeniem do sieci miejskich w WędrzynieOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 570006073-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Budowa uzbrojenia PST-2 z podłączeniem do sieci miejskich w Wędrzynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url): www.rzizielonagora.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.rzizielonagora.wp.mil.pl; www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagoraOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagora


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Budowa uzbrojenia PST-2 z podłączeniem do sieci miejskich w Wędrzynie

Numer referencyjny:

2/PO/24417/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa uzbrojenia PST-2 z podłączeniem do sieci miejskich w Wędrzynie. 1.1. Miejsce realizacji zamówienia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zamkniętym w Wędrzynie działki nr 19/7, 99/8, 41/2, 21/3 oraz części działek nr 4018/1 i 4069/11 będących własnością Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Sulęcin, którymi na podstawie umowy dzierżawy RZI w Zielonej Górze dysponuje - obręb 0054 Żubrów, Jednostka ewidencyjna 080704_5 Sulęcin 1.2. Potrzeby i wymagania. Budowa sieci uzbrojenia terenu wraz z ogrodzeniem terenu PST-2, budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z budową przepustu oraz umocnieniem dna i brzegów rzeki Postomii. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia ? Budowa ogrodzenia terenu PST-2, ? Rozbiórki obiektów z wydołowaniem zbiorników paliwowych, ? wydołowanie 3 podziemnych (obsypanych) zbiorników na paliwo gazowe i przekazać do 45 WOG Wędrzyn. ? Budowa sieci wodociągowej z montażem zaworu redukcyjnego w studni, ? Budowa sieci hydrantowej, ? Budowa kanalizacji sanitarnej, ? Budowa kanalizacja deszczowej, ? Budowa kanalizacji teletechnicznej (opracowanie o klauzuli zastrzeżone), ? Budowa sieci cieplnej, ? Budowa sieci gazowej. UWAGA: Pierwszym etapem robót budowlanych ma być podłączenie kotłowni zlokalizowanej w budynku myjni do sieci gazowej EWE, dostosowanie instalacji gazowej w związku ze zmiana paliwa oraz wymiana palników w kotłach. W związku z planowaną inwestycją zlokalizowaną w północnej części PST-2 dotycząca budowy budynku dla Laserowego Symulatora Strzelań (LSS), w zakres robót nie wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej na terenie przewidzianej w dokumentacji jako miejsca postojowe dla pojazdów. W Studni nr D27 przewidzieć kinetę wyprofilowaną zgodnie z projektem jednak bez wykonania sieci kanalizacji deszczowej z terenu postojowego. Nie należy również uwzględniać sieci energetycznej oraz słupów oświetleniowych z oprawami nr 1-IV, 2-IV, I3-IV, 4-IV. Dodatkowy obiekt LSS wymusza zmiany średnic przyjętych w dokumentacji, które należy uwzględnić przy wycenie robót budowlanych tj: - Ze względu na rozbudowę sieci wodociągowej przeciwpożarowej o przyłącza do 2 nowych hydrantów zewnętrznych, zmienić należy średnicę sieci przeciwpożarowej na odcinku T7-Z3-Z4-Z5-HP80 z DN100 (PE100 110x10 mm) na DN150 (PE100 160x14,6 mm). - Ze względu na rozbudowę sieci wodociągowej o przyłącze do budynku LSS, zmienić należy średnicę sieci na odcinku T6-Z7-Z8-ZW1 z DN32 (PE100 40x3,7) na DN50 (PE100 63x5,8 mm). - Ze względu na rozbudowę sieci gazu o przyłącze do budynku LSS, należy zmienić średnicę sieci na całej długości od stacji redukcyjno-pomiarowej do punktu 11 (przy budynku nr 10) z PE110x10,0 mm na PE125x11,4 mm. Wykonawca dobierze oraz wybuduje betonowy wylot prefabrykowany do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Postomii, składający się z dwóch elementów betonowych np firmy PPUH "PAECH" typ KPED 02.16 lub równoważnych zlokalizowanych bezpośrednio jeden obok drugiego, na działce o nr ew. 4069/11 obręb Żubrów, a wprowadzenie wód do rzeki Postomi będzie w km 40+340 rzeki stanowiącej działkę o nr ew. 409 należącej do Skarbu Państwa i będącej w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Lubuskiego. Wykonawca wykona zabudowę dna rzeki, umocnienie przeciwskarpy płytami ażurowymi, umocnienie brzegu kiszką faszynową oraz przebudowę istniejącego przepustu w ciągu drogi leśnej zgodnie z decyzją Starosty Sulęcińskiego z dnia 25.10.2016r. Po stronie wykonawcy należy również wykonanie opracowań do uzyskania niezbędnych decyzji formalno - prawnych w zakresie możliwości wykonania oraz oddania do użytkowania. UWAGA: W zakres zadania nie wchodzi budowa dróg i placów na terenie PST-2. 2. Istotne uwagi wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia: a) warunki dotyczące podstawy płatności za wykonane roboty częściowe oraz za wykonanie przedmiotu umowy - płatność za wykonanie robót częściowych do wysokości 90% wartości wynagrodzenia umownego, procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy min. 10%; b) w niniejszym postępowaniu przetargowym wykonanie robót budowlanych wiąże się z korzystaniem z dokumentacji projektowej o klauzuli "ZASTRZEŻONE", czyli zastosowanie mają przepisy ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019.742 tj.) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE", c) wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie wszystkich robót ujętych w dokumentacji o klauzuli "ZASTRZEŻONE", d) do wykonania zakresu prac opisanych w zamówieniu wykonawca może zatrudnić podwykonawców poza zakresem z dokumentacji "ZASTRZEŻONE"; e) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - umowa ta powinna zawierać: 1) kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu prac wynikających z oferty Wykonawcy, 2) wykluczenie możliwości cedowania przez Podwykonawcę należnego mu wynagrodzenia na osoby trzecie; 3) zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia, oświadczenia (załącznik nr .....) stwierdzającego, że jego wymagalne roszczenia z tytułu wykonania robót na rzecz Wykonawcy, zostały przez Wykonawcę zaspokojone oraz że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia, nastąpiła, 4) obowiązki wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2. Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej: 1) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017 poz. 18). 2) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej) zostanie podany w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Na zasadach określonych w art. 131h ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe do wysokości nie większej niż 9 278 155,53 zł brutto pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia zostanie zawarta umowa w trybie z wolnej ręki.


II.6) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30/11/2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie wszystkich robót ujętych w dokumentacji o klauzuli "ZASTRZEŻONE",


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca oświadczył, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, odnośnie ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach oraz tzn., że posiada: a) zatrudnionego w firmie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; b) kancelarię lub inną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przetwarzanie materiałów niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" c) wydzielone pomieszczenie do przetwarzania informacji niejawnych spełniające wymagania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" d) sprzęt komputerowy posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli "ZASTRZEŻONE" e) osoby pełniące funkcje inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu; lub a) posiada "Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia" o klauzuli: POUFNE*)/TAJNE*)/ŚCISLE TAJNE*) - wydane przez SKW*)/ABW*)
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Polisa ubezpieczenia będzie musiała obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych; c) szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in. przepięcia, wyładowania atmosferyczne na czas prowadzenia robót).
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zdolność techniczna Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował: a) minimum dwie roboty obejmujące budowę/przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej i energetycznej o długości minimum 500 m każda; oraz b) minimum dwie roboty obejmujące budowę/przebudowę ogrodzenia o długości minimum 1000 m każda; oraz podał ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, oraz załączył dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie budowa, przebudowa należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6, 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 t.j.) 2) Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie (w tym przedłożył dokumenty) na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. osobami posiadającymi: a) upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracownik zabezpieczenia technicznego; kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista]; kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; geodeta); b) aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracownik zabezpieczenia technicznego; kierownik punktu ewidencyjnego [kancelista], kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; geodeta) c) aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW (tj. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego), d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych) oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, e) uprawnienia do świadczenia usługi geodezyjnej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii (geodeta); f) zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (pracownik zabezpieczenia technicznego), wraz z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

tak


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem (z wyłączeniem pkt 4) każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub informację o możliwość jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352), bądź podał link do powszechnej i bezpłatnej bazy danych, gdzie wskazany dokument jest dostępny w formie elektronicznej; 2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie w treści zał. nr 2 SIWZ 4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu - zał. nr 3 SIWZ; UWAGA! Powyższy dokument Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji określonych w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp z wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas oświadczenie dołącza do wniosku.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 1 tego rozdziału - składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w pkt 5 tego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda, aby wraz z wnioskiem każdy z wykonawców załączył następujące dokumenty: 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące ochrony informacji niejawnych w oparciu o ustawę z dnia 05 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w użytkowanych przez siebie obiektach - zał. nr 7 SIWZ; 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zał. nr 4 SIWZ; UWAGA! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 SIWZ; 4. oświadczenie o ubezpieczeniu - zał. nr 6 SIWZ; UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy lub umowy ubezpieczenia. 5. kserokopia aktualnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" dla niżej wymienionych osób: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), e) pracownik zabezpieczenia technicznego, f) kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; g) geodeta. UWAGA! Zamiast upoważnień można załączyć kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa 6. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla niżej wymienionych osób: b) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, c) administrator systemu teleinformatycznego, d) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, e) kierownik punktu ewidencyjnego (kancelista), f) pracownik zabezpieczenia technicznego, g) kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; h) geodeta. 7. kserokopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych przez ABW lub SKW dla osób funkcyjnych tj.: a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, b) administrator systemu teleinformatycznego, c) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. 8. kserokopię dokumentu pracownika zabezpieczenia technicznego tj.: a) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, lub b) legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Szczegółowe informacje o wadium zostaną podane w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 10
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych przez wykonawcę do wniosku oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VIII, VIII.1, VIII.2. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki. 3. Kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a) jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 oraz ww. wykonawcy na minimalnym poziomie spełniają wymagania standardów określonych w rozdziale VIII, VIII.1, ogłoszenia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp - zamawiający zaprosi wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu bez przyznawania punktacji; b) jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, to zamawiający ograniczy liczbę kandydatów do tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w największym stopniu, tj. tych, którzy otrzymają największą ilość punktów wg procedury określonej poniżej. 4. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu robót oraz załączonych dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonywane należycie. 5. Wykonawca, który wykaże, że wykonał dodatkowe zadanie (poza minimum wymaganym w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 3 tiret 1a) lub 1b) otrzyma dodatkowe punkty wg zasady: 1 dodatkowe zadanie = 1 pkt. 6. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych robót zamieszczonych przez wykonawcę w wykazie. 7. Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy Pzp celem wyjaśnienia niejednoznacznych zakresów wykazanych robót ponad wymagane minimum. W przypadku niejednoznaczności wykazane roboty nie będą podlegały ocenie punktowej. 8. Zamawiający przy ocenie punktowej będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie własne wykonawcy lub konsorcjum.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający doprecyzuje zapisy dotyczące wzoru umowy oraz dopuszczalne zmiany do umowy w II etapie postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część nr II, która zostanie przekazania wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29/01/2020 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

tak

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.