Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-24

Gdynia: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze.

Numer ogłoszenia: 56624 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154, faks (058) 620 71 44. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze.
I część zamówienia:
a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych w budynku nr 14 Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku nr 16 - (trafostacja) Skład Gdynia Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
c) prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i malowaniu elewacji w budynku nr 15 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
II część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej na PCV oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w budynku nr 7 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
III część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
IV część zamówienia:
a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w budynku nr 5 - Grupa Techniczna KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1.
b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych w budynku nr 19 - Grupa Techniczna KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1.
V część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie elewacji w budynku nr 5 i 6 - Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia Demptowo..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości:
I część zamówienia: 2.200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100).
II część zamówienia: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych 00/100).
III część zamówienia: 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).
IV część zamówienia: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
V część zamówienia: 3.300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiąc trzysta 00/100).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1. Spełniają warunki dotyczące:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
   3. Wykonawca posiada co najmniej jednego pracownika sprawującego samodzielną funkcję techniczną na budowie - wszystkie części.
   4. Wykonawca posiada co najmniej jednego pracownika sprawującego samodzielną funkcję techniczną na budowie w branży sanitarnej (cz. III).
   2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia ww. warunków do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
   a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
   w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji,
   b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument winien złożyć każdy Wykonawca, a także każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, gdy ofertę składa konsorcjum firm),
   c) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca sprawującymi samodzielne funkcje techniczne na budowie posiadającymi uprawnienia budowlane wg załącznika nr 9 do SIWZ.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


  Zgodnie z SIWZ.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, IV piętro, pokój 406..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, II piętro, pokój 203..


  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych w budynku nr 14 Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
   b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku nr 16 - (trafostacja) Skład Gdynia Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.
   c) prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i malowaniu elewacji w budynku nr 15 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.


  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej na PCV oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w budynku nr 7 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124..


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.


  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124..


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.15-2, 45.42.11.00-5, 50.51.41.00-2.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.


  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124..


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Roboty remontowe w Gdyni..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie elewacji w budynku nr 5 i 6 - Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia Demptowo..


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI Z GDYNI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi w Gdyni » więcej : Roboty remontowe i renowacyjne »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU