eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-24

Gdynia: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze.
Numer ogłoszenia: 56624 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154, faks (058) 620 71 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze. I część zamówienia: a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych w budynku nr 14 Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku nr 16 - (trafostacja) Skład Gdynia Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. c) prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i malowaniu elewacji w budynku nr 15 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. II część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej na PCV oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w budynku nr 7 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. III część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. IV część zamówienia: a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w budynku nr 5 - Grupa Techniczna KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1. b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych w budynku nr 19 - Grupa Techniczna KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1. V część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie elewacji w budynku nr 5 i 6 - Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia Demptowo..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości: I część zamówienia: 2.200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100). II część zamówienia: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych 00/100). III część zamówienia: 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). IV część zamówienia: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). V część zamówienia: 3.300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiąc trzysta 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. Wykonawca posiada co najmniej jednego pracownika sprawującego samodzielną funkcję techniczną na budowie - wszystkie części. 4. Wykonawca posiada co najmniej jednego pracownika sprawującego samodzielną funkcję techniczną na budowie w branży sanitarnej (cz. III). 2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia ww. warunków do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji, b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument winien złożyć każdy Wykonawca, a także każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, gdy ofertę składa konsorcjum firm), c) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca sprawującymi samodzielne funkcje techniczne na budowie posiadającymi uprawnienia budowlane wg załącznika nr 9 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z SIWZ.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, IV piętro, pokój 406..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, II piętro, pokój 203..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych w budynku nr 14 Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku nr 16 - (trafostacja) Skład Gdynia Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. c) prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i malowaniu elewacji w budynku nr 15 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej na PCV oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w budynku nr 7 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.15-2, 45.42.11.00-5, 50.51.41.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prace remontowe w Gdyni..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Roboty remontowe w Gdyni..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie elewacji w budynku nr 5 i 6 - Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia Demptowo..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  REKLAMA

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.