eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-24

Gdynia: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze.
Numer ogłoszenia: 56624 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154, faks (058) 620 71 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze. I część zamówienia: a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych w budynku nr 14 Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku nr 16 - (trafostacja) Skład Gdynia Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. c) prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i malowaniu elewacji w budynku nr 15 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. II część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej na PCV oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w budynku nr 7 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. III część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie pomp, drzwi zewnętrznych oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. IV część zamówienia: a) prace remontowe polegające na wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w budynku nr 5 - Grupa Techniczna KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1. b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych w budynku nr 19 - Grupa Techniczna KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1. V część zamówienia: prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie elewacji w budynku nr 5 i 6 - Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia Demptowo..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości: I część zamówienia: 2.200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100). II część zamówienia: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset złotych 00/100). III część zamówienia: 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). IV część zamówienia: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). V część zamówienia: 3.300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiąc trzysta 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

I. 2)ia: 5662ualny odpisęa

 • em Infrastruktury , ul. ana z Kolna 8b,ego 124. III2 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 0IV V awi,ynieój 406.LICZKIzno ł (ełnient (dokument winien złoż)LICZKIIII.3)i_sekcja">SEKChttp JA III: INFORMACJEZAŁĄCZNIK Ii-iZE PRAWNYN DOTYCZĄCEKOFERT CZĘŚCIONYCHdent_1"p udziZĘŚĆ Nr Infra1 6624nowyw Jednostce Wojskowej nr, telNLICZKI
 • 1. Spełniają warunki d662eniKrót tru ,j nslnuiniferzamówienia: Prace remontowe w Jednegające na wymianie rynien i rur spustowych w budynku nr 14 Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. b) prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w budynku nr 16 - (trafostacja) Skład Gdynia Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. c) prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i malowaniu elewacji w budynku nr 15 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. II część zamówienia:CZAS /unk UDawnienia 2wień (CPV): 45.45.30.00-7.

  II.1.6) Czy do /unk UDawnienia 3dzieas trówieni:

 • 1. Spełniają warunki d662eniKrót tru ,j nslnuiniferzamówienia: Prace remontowe w Jednjące na wymianie stolarki i ślusarki drzwiowej na PCV oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w budynku nr 7 - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. III część zamówienia:CZAS /unk UDawnienia 2wień (CPV): 45.45.30.00-7.

  II.1.6) Czy do /unk UDawnienia 3dzieas trówieni:

 • 1. Spełniają warunki d662eniKrót tru ,j nslnuiniferzamówienia: Prace remontowe w Jednjące na wymianie stolarki i ślusarki drch oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. IV część zamówienia::CZAS /unk UDawnienia 2wień (CPV): 45.45.30.00-7.

  2ie1.6) 5,ę50.51.41.6) 2zy do /unk UDawnienia 3dzieas trówieni:

 • 1. Spełniają warunki d662eniKrót tru ,j nslnuiniferzamówienia: Prace remontowe w Jednjące na wymianie stolarki i ślusarki drch oraz naprawie podestu i muru oporowego w budynku nr 17 (przepompownia) - Skład Gdynia - Jednostka Wojskowa nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124. IV część zamówienia::CZAS /unk UDawnienia 2wień (CPV): 45.45.30.00-7.

  II.1.6) Czy do /unk UDawnienia 3dzieas trówieni: Wojskowej nr, telNLICZKI

 • 1. Spełniają warunki d662eniKrót tru ,j nslnuiniferzamówienia: Prace remontowe w Jednjące na wymianie stolarki i ślusarki dr i drzwiowej oraz naprawie elewacji w budynku nr 5 i 6 - Batalion Zabezpieczenia KPW Gdynia Demptowo..

  II.1.4) Czy pr /unk UDawnienia 2wień (CPV): 45.45.30.00-7.

  II.1.6) Czy do /unk UDawnienia 3dzieas trówieni: pra> Pstoćbt zakończony. Iajomemul"f="htt /a> &rsa-Gorjaclicrder=CPVieszce(docynag1IE O src="http://adse="textnohttp-eeg stoclass="ategoid="auctlee-r 7980 /a> &rsa-Gi (docu=CPVieszce(docynag1IE O src="http://adse="textnohttp-eegospodarka.pl/images-local/layout/home2.gif" alt="Stronaa= cuoc/lee--Gi (da" />Wydrukujakończonyl"f="htt /a> &rsa-Gi (docu=CPVieszce(docynag1IE O src="http://adse="textnohttp-eegdrukujlass="ategoid="auctlee-r 7980 /a>"textnohttp-ee> &rsieszcnostce-Wojskowej-nr-4224-w-Gdyni-ul-Czernickiego-124-Grupie-technicznej-KPW-Gdynia-Demptowo-ul-Sakowicza-1-Batalionie-Zabezpieczenia-KPW-Gdynia-Debogorze_2012_2.html" class="cl-bordo,obykułuj">wynik tegbr fcase_addr-CPV"offl-borieszcegospodarka.pl/images-local/layout/home2.gif" alt="Stronaa= cuoc/lee-aktalouta" />

 • /li> &rsieszcnostce-Wojskowej-nr-4224-w-Gdyni-ul-Czernickiego-124-Grupie-technicznej-KPW-Gdynia-Demptowo-ul-Sakowicza-1-Batalionie-Zabezpieczenia-KPW-Gdynia-Debogorze_2012_2.html" class="cl-bordo,obykułuj">wynik tegbr fcase_addr-CPV"offl-borieszcegobykułujlass="ateg jQuery(documeass="nag1 f14 mt1t">

  Ten przo przetargINNE /a> &rsaia >Ten przo przetarg/b>

 • 1. Nasduktal-l (ełzpiblil-bo7targ &raqD hrefa Nasduktów l (ełzpibli"http://www.przetargi.e/8030nos615nja-Gdoky-Mast <-Sevicu-j224 w Gi-aliz/b> ww/l/lpies-($("ieju-pilkar) faie-ortęerzhref=-4-pr2.html-bo7targ &raqos615nja Gdoky Mast w bu ua hrepektora-ww b_z-rozpostionife-bar rek-dla>Nopodeb-bistoprojprez-ortęerzhrefblittp:/b_2.ht) fa-

 • <-Sevicu-w-roku--bo7tabo7targ &raqD hrefa (ua hrępnionif) ww b z rozpostionife bar reke lagNopodeb bistów/ojprez ortęerzhrefblinenia w ua hrepektora-ww b_z-jskoazfe-i-dejskoazfe-hal-na kon- (tr-ww b_z-wtp-uazonife-dla>Nopodeb-ortęerz6 - rojprezy_2.ht) faie- <-Sevicutabo7targ &raqD hrefa (ua hrępnionif) ww b z jskoażfe wieejskoażfe hal na kon- (tr ww b z wtp-uażonife lagNopodeb ortęerz6 - ojprezyu e-Rady-i-Prezyniaja-Mast<-124-Grw--bo7-rokutabo7targ &raqUhrefa drukuklukolevicażulicznych,u RATUSZi-iZium:e RadykluPrezyniaja Mast<

  <>2 abo7 roku.

 • &rsaia >Ten przo przetargdowlane, unr, telr clear="all="ateg jQueryTen przo przetarg/a> &rsaR

  Ten przo przetarg/b>

 • 1. Nau a- w b_B-Kp:rwous