eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w BrzeznejOgłoszenie z dnia 2019-12-31

Ogłoszenie nr 560284213-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Podegrodzie: Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566288-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540138893-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510157975-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamówienie obejmuje: aa) remont ziemne, bb) roboty betonowe i żelbetowe, cc) roboty murowe i elewacyjne, dd) roboty malarskie, ee) wykonanie instalacji elektrycznej, ff) dostawa i montaż windy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10, 11 a, b, c, 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, ó, p do SIWZ. 3.4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) urządzić zaplecze robót, b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, c) zorganizować odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich), e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych, f) w imieniu Zamawiającego uzyskanie odpowiednio (w zależności od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy albo prawomocne zakończenie postępowania wynikającego ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić do użytkowania. 3.5. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 3.6. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane zamówienie wynosi minimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 3.7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. "samozatrudnienie" lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje. 3.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 3.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7 czynności. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 3.13. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, miejscowość: Brzezna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45210000-2,

45300000-0,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia: a) od dnia podpisania umowy tj. 30.07.2019 r. do 30.10.2019 r. - roboty budowlane, b) od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. - uzyskanie odpowiednio (w zależności od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy albo ostateczne i prawomocne zakończenie postępowania wynikającego ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić do użytkowania

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 18.09.2019 r. należy wykonać: ROBOTY WEWNĘTRZNE: Pomieszczenie do mycia wózków 1. Dostosowanie pomieszczenia poprzez wykonanie dodatkowej izolacji na posadzce i ścianach, warstwy podkładowej i warstwy wyrównawczej betonowej. 1. Ułożenie płytek ceramicznych na fragmencie .ściany i posadzki z kamieni sztucznych. DOPOSAŻENIE KUCHNI 3. Montaż dodatkowej umywalki, basenu do mycia garnków, baterii basenu. 4. Dostawa i montaż stołu ze zlewem, uchylnego stołu, pojemnika na odpadki do zmywalni. 5. Dostawa i montaż drzwi do aneksu porządkowego i pomieszczenia kuchennego. INSTALACJA TELEFONICZNA 6. Wykonanie instalacji telefonicznej z gniazdkami (5 punktów). 7. Dostawa i montaż centrali telefonicznej na 8 lin wraz dostarczeniem aparatów telefonicznych (4 kpl). ROBOTY ZEWNĘTRZNE 8. Wymiana rynny na fragmenty okapu budynku. 9. Remont kanalizacji deszczowej. Ad.1, Ad.2 Projekt budowlany nie przewidywał pomieszczenia do mycia wózków na kuchni, z uwagi na wymóg sanepidu zachodzi taka konieczność dostosowania kuchni do powyższych wymogów. Wprowadzenie ww. robót jest technologicznie związane z wykonaniem podstawowych elementów zamówienia. Ponadto pozwoli to na zachowanie tych samych parametrów i norm, co dla pozostałych elementów obiektu oraz objęcie robót gwarancją przez tego samego wykonawcę. Wykonanie robót nie będzie miało wpływu na termin zakończenia zadania. Zamawiający - Gmina Podegrodzie przewidziała możliwość zmiany umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 12) lit. a, b, c) Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 2) lit. a, b, c) ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 144 ust. 1 pkt 2) lit. a, b, c) ustawy Prawo zamówień publicznych: 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe. Ad.3, Ad.4, Ad 5 W projekcie nie uwzględniono część wyposażenia i wymogów, które obecnie stają się konieczne do prawidłowego użytkowania i funkcjonowania kuchni. W związku z tym wnioskuje się o akceptację doposażenia kuchni. Ad.6, Ad.7 Projektant uwzględnił pozostawienie obecnej centrali telefonicznej z jednym numerem telefonicznym. Z uwagi na większe potrzeby i lepszego komunikowania się /Żłobek i Przedszkole/ zasadne jest zakupienie i zamontowanie nowej centrali telefonicznej wraz z montażem 4 kpl aparatów telefonicznych. Ad.8, Ad.9 Na etapie przebudowy pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej nie brano pod uwagę remontu rynien, jak również remontu kanalizacji deszczowej. Z uwagi na znaczne wyeksploatowanie i zły stan techniczny tych elementów, proponuje się dokonania ich naprawy i doprowadzenia do należytego stanu, który umożliwi pełne użytkowanie obiektu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość robót dodatkowych: 37.000,00 zł brutto bez zmiany terminu wykonania zamówienia podstawowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI PODEGRODZIE

więcej: przetargi PODEGRODZIE »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.