eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 km ok. 0+140 - km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa.Ogłoszenie z dnia 2019-12-31

Ogłoszenie nr 560283350-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Kraków: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 km ok. 0+140 - km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549148-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510126131-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 km ok. 0+140 - km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-28/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla stabilizacji osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 od km ok. 0+140 do km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa.


II.4) Główny kod CPV: 71.35.19.10 - Usługi geologiczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu umowy: 16.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 km ok. 0+140 - km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., , al. Kijowska 16 A, 30-079, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 121951.22 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Udzielenie zamówienia dodatkowego obejmuje zamontowanie dwóch inklinometrów w otworach wykonanych poniżej i powyżej budynku oraz dwóch piezometrów wraz z wykonaniem pomiarów i analizą uzyskanych wyników.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Udzielenie zamówienia dodatkowego obejmuje zamontowanie dwóch inklinometrów w otworach wykonanych poniżej i powyżej budynku oraz dwóch piezometrów wraz z wykonaniem pomiarów i analizą uzyskanych wyników.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie opracowywania przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy nr 78/2019/ZDW wystąpiły nieprzewidziane wcześniej i niezależne od stron okoliczności, które spowodowały niemożność zrealizowania zadania w kształcie i na warunkach określonych dotychczas w umowie. Przedmiot umowy nr 78/2019/ZDW został określony na bazie "Karty dokumentacyjnej osuwiska wraz z opinią" z dnia 06.04.2017 r. opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki, gdzie wskazano jednoznacznie, iż dla właściwego rozpoznania warunków geologicznych należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską opartą o pełnordzeniowe wiercenia (minimum sześć otworów). Niniejsze wskazane zostało w OPZ dla niniejszego zamówienia (przywołana karta dokumentacyjna osuwiska stanowi element OPZ). W pierwszym etapie realizacji zamówienia Wykonawca opracował projekt robót geologicznych zgodnie z kartą dokumentacyjną osuwiska i przekazał ją zgodnie z procedurą do zaopiniowania w PIG. W opinii PIG z dnia 27.06.2019 r. (zn. GCG/414-226/2019) w kontekście przedmiotowego projektu robót geologicznych, oprócz zawartego w OPZ (objętego przedmiotem zamówienia) obowiązku wykonania sześciu otworów geologicznych, nałożono jednak dodatkowo obowiązek zamontowania w otworach dwóch inklinometrów oraz montażu dwóch piezometrów wraz z wykonaniem stosownych pomiarów i analizą uzyskanych wyników - konieczność wykonania przedmiotowych prac nie wynikała z przywołanej karty dokumentacyjnej osuwiska i nie można jej było przewidzieć, stąd nie była ujęta w OPZ dla tego zamówienia. Niniejsze zostało uwzględnione w uzupełnionym projekcie robót geologicznych zaopiniowanym przez PIG i zatwierdzonym przez geologa powiatowego. Na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych prowadzi się obecnie rozpoznanie geologiczne, w tym roboty wiertnicze. Niemniej jednak uzyskanie pozytywnej opinii PIG dla opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej będzie możliwe jedynie w przypadku jej zgodności z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, a jej brak uniemożliwia w konsekwencji uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym Ziemi oraz Usuwania Ich Skutków, gdy tymczasem uzyskanie obu przedmiotowych pozytywnych opinii stanowi przedmiot zamówienia podstawowego. Mając powyższe na uwadze, celem pełnego i należytego zrealizowania całego zakresu umowy nr 78/2019/ZDW konieczne obecnie stało się dodatkowe zamontowanie dwóch inklinometrów i dwóch piezometrów oraz wykonanie analizy wyników ich odczytów, co wykracza poza zakres objęty umową nr 78/2019/ZDW. Okoliczności, które spowodowały potrzebę poszerzenia prac geologicznych, nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, gdyż ujawniły się dopiero na etapie realizacji prac objętych umową nr 78/2019/ZDW, a ponadto ich wystąpienie nie było zależne od żadnej ze stron umowy i są to okoliczności obiektywne, zewnętrzne (spowodowane wymaganiem PIG postawionym na etapie opiniowania wykonanego już w ramach tego zamówienia projektu robót geologicznych). Zamawiający stwierdził, iż prace o których mowa powyżej, wykraczają poza przedmiot umowy nr 78/2019/ZDW, ale są funkcjonalnie i technicznie powiązane z zamówieniem będącym przedmiotem tej umowy, a ich wykonanie jest niezbędne celem zrealizowania zamówienia podstawowego. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej analizy uznał, iż uzasadnione jest zakwalifikowanie tych prac jako dodatkowych usług w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP i udzielenie ich Wykonawcy umowy nr 78/2019/ZDW (Wykonawcy zamówienia podstawowego) w trybie zmiany postanowień umowy (na mocy stosownego aneksu). Wykonanie prac dodatkowych jest nierozłącznie związane z wykonaniem zamówienia podstawowego z przyczyn technicznych, funkcjonalnych, gospodarczych i społecznych (z uwagi na konieczność zachowania kompletności i kompatybilności opracowania) oraz jest niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia podstawowego (uzyskania pozytywnych opinii opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) zasadnym jest, aby prace te zostały udzielone jako zamówienie dodatkowe Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 78/2019/ZDW. Zamawiający uznał zatem za uzasadnione przeprowadzenie procedury zmiany umowy nr 78/2019/ZDW poprzez wprowadzenie do niej prac dodatkowych. Wobec powyższego Zamawiający uznał za konieczne przeprowadzenie negocjacji warunków realizacji przedmiotowych prac dodatkowych z Wykonawcą umowy nr 78/2019/ZDW, które odbyły się w dniu 25.09.2019 r. Na podstawie specyfikacji technicznej dotyczącej prac (usług) dodatkowych strony wspólnie, w wyniku negocjacji, określiły wynagrodzenie ryczałtowe za ich wykonanie w kwocie 23 851,42 zł brutto oraz termin ich realizacji zgodny z terminem ustalonym umową nr 78/2019/ZDW dla zamówienia podstawowego (16.12.2019 r.). Przedmiotowe prace będą wykonywane i odbierane łącznie (w zakresie odbioru końcowego) z pracami objętymi zamówieniem podstawowym i rozliczane w sposób analogiczny, jak zamówienie podstawowe - na warunkach określonych umową nr 78/2019/ZDW i OPZ. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego nastąpiło w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP na mocy zawarcia stosownego aneksu - jest to zmiana dopuszczalna ex lege (nie wymaga przewidzenia dla możliwości jej dokonania). Przesłanki zastosowania takiego trybu udzielenia zamówienia są spełnione, a warunki udzielenia tego zamówienia zostały ustalone w wyniku negocjacji.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.